Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 43-21/2013 Ob-3275/13 , Stran 2288
Št. 43-21/2013 Ob-3275/13
Javni zavod Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/109) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnega premoženja
1. Nazivni sedež prodajalca/organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina, matična št. 5107164000, davčna št. 39847128. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje, ki se vrši po načinu videno-kupljeno, je premičnina – nujno reševalno vozilo z vso potrebno medicinsko opremo. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Ocenjena vrednost predmeta prodaje: izhodiščna ocenjena vrednost 22.000,00 EUR. 4. Dodatne informacije, ogled predmeta prodaje Dodatne informacije v zvezi predmeta prodaje so dostopne na tel. 05/369-31-40-tajništvo ali elektronski naslov: tajnistvo@zd-ajdovscina.si, pri kontaktni osebi Ireni Vidmar. Ogled predmeta prodaje je mogoč po predhodni najavi na tel. 05/369-31-40 ali elektronski naslov: tajnistvo@zd-ajdovscina.si. 5. Prodajni postopek in prodajni pogoji a) Varščina Ponudnik je dolžan plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % prodajne cena na račun Zdravstvenega doma Ajdovščina, št. SI5601201-6030279444, pri Območni enoti UJP Postojna. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena brezobrestno v roku 5 delovnih dni od poteka roka za oddajo ponudbe z nakazilom na bančni račun, ki ga navede ponudnik. Prodajalec je upravičen zadržati vplačano varščino v naslednjih primerih: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe. b) Vsebina ponudbe: Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem jeziku, podpisana in mora vsebovati: – ponujeno ceno za nakup premičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, ocenjene vrednosti iz 3. točke tega razpisa, – dokazilo o plačilu varščine, – izjavo, da je ponudba zavezujoča še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudbe in da ponudnik v celoti sprejema vse pogoje razpisa, – podatke, na kateri bančni račun se vrne vplačana varščina. c) Rok za oddajo ponudbe Prodajalec bo upošteval ponudbe, ki bodo na njen naslov prispele v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Ponudba mora biti poslana v zaprti kuverti na naslov Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina, z oznako »Ne odpiraj Ponudba za nujno reševalno vozilo«. Prepozno dospele ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom. d) Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo, 19. 8. 2013 ob 10. uri, v prostorih ZD Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina, sejna soba – uprava. e) Merilo za izbor, sklenitev pogodbe, plačilo kup­nine Upoštevane bodo le pravočasno prispele ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo vsebovale ponujeno neto ceno, ki bo enaka ali višja od izhodiščne ocenjene vrednosti. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi dvoje ali več ponudnikov, se le-ta pozove k dodatnim pogajanjem o ceni. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 3 dni po opravljeni izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri. Pravočasno plačilo kupnine, je bistvena sestavina pogodbe. Položena varščina za resnost ponudbe se všteje v kupnino. Kupnina se plača z nakazilom na bančni račun prodajalca. Kupec je dolžan prevzeti predmet prodaje v svoje neposredno posest v roku 5 dni po plačilu kupnine, v primeru zamude pa je v prevzemni zamudi in je za vsak dan zamude dolžan plačati prodajalcu penale v višini 100 EUR. 7. Ustavitev postopka: obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je zaključena. Prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti do sklenitve prodajne pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom vrnejo vplačane varščine v roku 8 dni, brezobrestno.
ZD Ajdovščina