Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 3464 Ob-3302/13 , Stran 2287
Št. 3464 Ob-3302/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2013 Občina Loška dolina objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. 2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, in sicer: A) parc. št. 1360/3, k.o. 1647 – Nadlesk, poslovna stavba in dvorišče, v izmeri 1768 m2. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, je gospodarski objekt z zemljiščem površine 1768 m2, v naselju Pudob. Etažnost gospodarskega objekta je P+N+M, površina pa 380 m2. Objekt je prazen. Leto zgraditve objekta je 1930. Dostop na zemljišče je možen po predhodnem soglasju upravljavcev cest z regionalne ceste R-213 ali lokalne ceste LC 041043, javno vodovodno omrežje poteka po lokalni cesti. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša 33.000,00 €. V ceno nepremičnine ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. B) parc. št. 1300, k.o. 1636 – Lož, travnik in gozd, v izmeri 52.920 m2 in parc. št. 1310, k.o. 1636 – Lož, njiva, v izmeri 7.575 m2. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, je delno kmetijsko, delno gozdno zemljišče blizu naselja Lož, ob cesti na Sveto Ano. Parcelna številka 1300, k.o. 1636 Lož, je po namenski rabi opredeljena delno kot gozd (21168 m2) in delno kot kmetijsko zemljišče (31752 m2). Parcelna številka 1310, k.o. 1636 Lož, je po namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče površine 7575 m2. Prodaja se solastniški delež do 88/100. Pri prodaji zemljišč se upošteva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12). Najnižja ponudbena cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša 36.720,00 € (parc. št. 1310, k.o. 1636 Lož – 8.330,00 € in parc. št. 1300, k.o. 1636 Lož – 28.390,00 €). V ceno nepremičnine ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu videno–kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % ponujene cene na transakcijski račun Občine Loška dolina, št. 01265-0100002634 UJP Postojna. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Pri nepremičninah pod točko B se smiselno upošteva tudi Zakon o kmetijskih zemljiščih; c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine; – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe); – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register; – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe; – izjavo o vezanosti na ponudbo do 31. 12. 2013; d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo; f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Loška dolina in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 5. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 26. 8. 2013, do 12. ure, na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 26. 8. 2013, ob 12.30, v sejni sobi Občine Loška dolina. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. 7. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvedejo pogajanja s ponudniki, ki so dali enakovredne ponudbe. 9. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba) je komisija ne bo upoštevala. 10. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se lahko obrnete na Daliborko Radovanović Jenc, višjo svetovalko za splošno pravne zadeve, tel. 01/705-06-70, elektronska pošta: obcina@loskadolina.si. 11. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave.
Občina Loška dolina