Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 478-0012/2013 Ob-3301/13 , Stran 2285
Št. 478-0012/2013 Ob-3301/13
Občina Škocjan na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl. US, 18/07 Skl. US, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 Odl. US, 62/10 – ZUPJS, 56/11 Odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl. US, (48/09 – popr.), 8/10) ter na podlagi 6. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnika o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Škocjan v najem (Uradni list RS, št. 49/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo tržnega stanovanja Občine Škocjan v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, tel. 07/38-46-300, faks 07/38-46-309, e-poštni naslov: info@obcina-skocjan.si. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet razpisa je oddaja tržnega stanovanja št. 10, v 1. nadstropju stavbe na naslovu Škocjan 66, 8275 Škocjan, v stavbi št. 360, stoječi na parc. št. 26/2, k.o. Stara vas v najem. Stanovanje je v lasti Občine Škocjan (v nadaljevanju: najemodajalke). Stanovanje obsega: dnevni prostor, hodnik, kuhinjo, sanitarije, z opremo in pohištvom vred in s souporabo kleti ter v skupni izmeri meri 31,58 m2. Stanovanje se odda v najem za eno leto z možnostjo podaljšanja. 3. Višina najemnine in drugi stroški Najemnina za tržno stanovanje se določi z najemno pogodbo in ne more biti nižja od izhodiščne najemnine, ki znaša 105,61 EUR mesečno. Varščina se določi z najemno pogodbo in znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Poravnana mora biti najkasneje do zaključka zbiranja ponudb na EZR Občine Škocjan, št. 01321-0100015410, odprt pri Banki Slovenije z navedbo namena plačila: »Varščina za javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v najem«. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi. Po končanem postopku javnega zbiranja ponudb bo varščina vrnjena tistim, ki na javnem zbiranju ponudb ne bodo uspeli, in sicer v 30 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. 4. Razpisni pogoji in merila Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci/ke, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja v najem so: – kandidirajo lahko samo fizične osebe; – državljanstvo Republike Slovenije; – da prosilec/ka ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje, ni najemnik/ca oziroma lastnik/ca primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe; – da je prosilec/ka plačilno sposoben za poravnavo tržne najemnine in ostalih obveznosti iz najemnega razmerja; – da ima prosilec/ka in osebe, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje, poravnane vse obveznosti do Občine Škocjan. V primeru več enakovrednih ponudb bodo ponudniki vabljeni na razgovor, na podlagi katerega bomo uskladili nadaljnje pogoje oddaje tržnega stanovanja v najem. Prosilec, ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev tržnega stanovanja v najem, mora oddati vlogo vključno s prilogami na posebnem obrazcu Občine Škocjan, ki ga dobijo v sprejemni pisarni Občine Škocjan, v času uradnih ur, ali na spletni strani Občine Škocjan: http://www.obcina-skocjan.si/. K vlogi za pridobitev tržnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine: – izpolnjen obrazec »Vloga za dodelitev tržnega stanovanja Občine Škocjan v najem«; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije; – dokazilo, da je plačilno sposoben – potrdilo o zaposlitvi in prejete bruto in neto plače kandidata za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge; – originalno potrdilo o vplačani varščini. Rok za oddajo vlog je do vključno 19. 8. 2013, do 12. ure, na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, v zaprti kuverti, s pripisom »Ponudba za oddajo tržnega stanovanja Občine Škocjan v najem – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani kuverte je potrebno označiti polni naslov pošiljatelja. Zainteresirani prosilci lahko oddajo ponudbo osebno ali jo pošljejo po pošti. Če je ponudba poslana priporočeno po pošti, velja dan oddaje na pošto za dan oddaje ponudbe, medtem ko se pri oddaji ponudbe z navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko razpisovalec prejme pošiljko. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 10. 2013. 5. Postopek izbire Javno odpiranje ponudb bo potekalo 20. 8. 2013, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Škocjan, na naslovu Škocjan 67, 8275 Škocjan. K odpiranju lahko pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom in osebnim dokumentom. Nepravočasne in nepopolne vloge bodo s sklepom zavržene. Strokovna služba Občine Škocjan bo na podlagi proučitve utemeljenosti pravočasnih in popolnih vlog na predlog komisije, imenovane s strani župana, izbrala najugodnejšega ponudnika, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in bo ponudil najvišjo mesečno najemnino. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izklicne najemnine. Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme pristojna strokovna služba, ki izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma dodelitvi tržnega stanovanja v najem in o tem obvesti vse ponudnike. Zoper odločitev je v roku osmih dni od vročitve sklepa dopustna pritožba na župana Občine Škocjan, katerega odločitev je dokončna. Na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi tržnega stanovanja v najem sklene župan z izbranim ponudnikom najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Škocjan zadrži vplačano varščino. Občina Škocjan lahko postopek ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški, ki so jih imeli z oddajo ponudbe, razen vplačane varščine. 6. Pomembna opozorila Šteje se, da prosilci, ki so oddali prijavo, z oddajo prijave dajejo nepreklicno pisno izjavo, da so seznanjeni z vsebino razpisa in vsebino vseh listin, ki so priloge tega razpisa, da se z njo strinjajo in da pogoje tega razpisa in njihovih prilog v celoti sprejemajo. Razpisovalec lahko po objavi tega razpisa sprejme obvezno razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih Občina Škocjan objavi na enak način kot ta razpis ter se uporabljajo od dne njihovega sprejema. 7. Informacije Vse informacije in pojasnila v zvezi z oddajo v času razpisa lahko zainteresirani dobite po telefonu v času uradnih ur, na tel. 07/38-46-300 in 07/38-46-308 ali nam pišete na e-naslov: info@obcina-skocjan.si. Ogled stanovanja, ki je predmet oddaje v najem, je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Škocjan