Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 478-190/2013-7 Ob-3291/13 , Stran 2284
Št. 478-190/2013-7 Ob-3291/13
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa župan Marjan Poljšak, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1-G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem za izvajanje dejavnosti razstavljanja in prodaje tipičnih pridelkov in izdelkov domače in umetnostne obrti iz lokalnega območja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb in najemodajalca: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 2. Predmet oddaje v najem Stolp št. 12, Lokarjev drevored 8, 5270 Ajdovščina, površine 43,68 m2, lociran neposredno ob tržnici, parc. št. 381/2, k.o. Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: stolp) in t. i. Prostor za trženje podeželskih produktov, na naslovu Cesta IV. Prekomorske 61c, 5270 Ajdovščina, na območju Športnega parka v Palah, neposredno ob Mladinskem hotelu in centru mladih, površine 133,85 m2, parc. št. 384/9, k.o. Šturje (v nadaljnjem besedilu: prostor v Palah). Prostora sta v fazi prenove (prenova stolpa bo zaključena v avgustu 2013, prostor v Palah pa v oktobru 2013), oddala se bosta opremljena, pri čemer opremo zagotovi naročnik, ki bo prisluhnil tudi morebitnim željam najemnika. Prostora se oddajata skupaj, oddaja posamičnega prostora ni mogoča. 3. Najemni pogoji Izvajanje točno določene dejavnosti: Prostora se oddajata v najem v okviru projektov Enjoy in Solum, zato se oddajata v najem izključno za izvajanje dejavnosti navedenih projektov in dejavnosti po navodilih in soglasju najemodajalca. Dejavnost, ki jo bo dolžan izvajati najemnik (sam ali po drugih osebah), bo: – na obeh lokacijah razstavljati in prodajati tipične pridelke in izdelke domače in umetnostne obrti iz lokalnega območja; – na obeh lokacijah zagotavljati odpiralni čas po navodilih oziroma v sporazumu z najemodajalcem; – v stolpu zagotavljati info točko o lokalni turistični ponudbi (oseba, ki bo neposredno izvajala to dejavnost mora imeti opravljen oziroma v čim krajšem času opraviti tečaj za lokalnega turističnega vodnika); – v prostoru v Palah v letih 2013 in 2014 sodelovati pri izvedbi ali izvesti najmanj dva tematska dogodka na leto, v nadaljnjih letih najema pa izvesti najmanj dva tematska dogodka letno; – nabavo izdelkov za razstavo in prodajo izvrši in plača najemnik; – dobiček od prodaje je izključno najemnikov. Prostora se oddajata v najem za obdobje 5 let. Odpovedni rok je 3 mesece. Najemnina se plačuje mesečno, kolikor prostora ob sklenitvi najemne pogodbe ne bosta še prenovljena oziroma opremljena tako, da bi bilo mogoče izvajati dejavnost, se najemnina za prostor, ki ni dokončan, ne zaračuna (pri čemer je delež najemnine za stolp 22 % od celotne najemnine, za prostor v Palah 78 % od celotne najemnine). Poleg najemnine je najemnik dolžan poravnavati tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja ter stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 4. Ocenjena vrednost mesečne najemnine: 825,00 EUR. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb: – na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo ali si bodo pred sklenitvijo najemne pogodbe zagotovile ustrezni pravnoorganizacijski status, ki bo omogočal izvajanje dejavnosti; – potrebno je vplačati varščino v višini 10 % izklicne vrednosti mesečne najemnine na račun: SI56 0120 1010 0014 597, sklic SI00 201000-194100; – ponudba vsebuje navedbo in kontaktne podatke najemnika; ponujeno mesečno najemnino (ta mora biti enaka ali višja od ocenjene vrednosti mesečne najemnine); potrdilo o plačani varščini, številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb; – ponudnike ponudba zavezuje še 30 dni od roka za oddajo ponudb; – odpiranje ponudb je javno; – v primeru prejema več najugodnejših ponudb, bo najemodajalec ponudnike najugodnejših ponudb pozval k oddaji nove ponudbe; – uspeli ponudnik je tisti, čigar ponudba vsebuje vse zahtevane sestavine in je ponudil najvišjo mesečno najemnino; – neuspelim ponudnikom se bo varščina vrnila v roku 15 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb dražbi brez obresti, najugodnejšemu dražitelju pa se varščina všteje v prvo mesečno najemnino; – če najemnik po pozivu najemodalaca oziroma v zakonskem roku ne sklene najemne pogodbe, najemodajalec obdrži varščino; – najemodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z uspelim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi; – za preostale pogoje se uporabljajo določila zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 6. Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb Občina Ajdovščina bo upoštevala ponudbe, ki bodo prispele na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, najkasneje do 19. 8. 2013, do 9.30, s pripisom: »Ne odpiraj – ponudba za najem (Enjoy in Solum)«. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 19. 8. 2013, ob 10. uri, v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 7. Dodatne informacije Prostora si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Damijanom Lavrenčičem, tel. 05/365-91-32 (ogled stolpa) in Boštjanom Kravosom, tel. 05/365-91-38 (prostor v Palah). Pojasnila glede izvajanja dejavnosti v prostorih, ki se oddajajo v najem, pri Doris Grmek, tel. 05/365-91-35. Dodatne informacije v zvezi s potekom javnega zbiranja ponudb dobite pri Vidi Šuštar, tel. 05/365-91-17. V primeru morebitne nedosegljivosti navedenih oseb pokličite centralo Občine Ajdovščina, tel. 05/365-91-10.
Občina Ajdovščina