Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Ob-3297/13 , Stran 2283
Ob-3297/13
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31, na podlagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11), v povezavi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 35.–39. členi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem nepremičnin na območju centralnih dejavnosti v k.o. (2122) Huje
I. Predmet zbiranja ponudb, izklicna cena in ogled nepremičnine Predmet tega zbiranja ponudb organizatorja in lastnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada so zemljišča v območju mešanih dejavnosti (MP), na območju, na katerem je možna gradnja stanovanjskih, trgovskih, gostinskih, proizvodnih, obrtnih, storitvenih in poslovnih stavb. Območje se nahaja v k.o. (2122) Huje in obsega skupno površino 27.002 m², in sicer: parc. št. 240/2, pot 188 m², parc. št. 241/2, travnik 9579 m², parc. št. 241/4, travnik 31 m², parc. št. 242/2, njiva 1051 m², parc. št. 244/1, neplodno 836 m², parc. št. 245, njiva 2608 m², parc. št. 247, gozd 7613 m², parc. št. 248/1, stanovanjska stavba 175 m², parc. št. 248/2, pašnik 3487 m², gospodarsko poslopje 52 m², porušen objekt 1382 m². Ponudniki lahko najamejo celoten kompleks oziroma zgolj del kompleksa, pri čemer morajo natančno definirati predmet najema, in sicer tako, da navedejo parc. št., ki jih želijo najeti, oziroma v merilu označijo na veljavnem katastrskem načrtu predmet najema, pri čemer morajo natančno definirati površino nameravanega najema v m². Ogled nepremičnin bo možen na kraju samem najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe iz III. poglavja tega razpisa, in sicer po predhodnem dogovoru preko e-naslova: kati.pojavnik@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-73 – Kati Pojavnik. II. Višina najemnine in čas trajanja najema Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu. Ponujenih pogojev v ponudbi kasneje ni mogoče poslabšati, torej ponujati nižje najemnine kot je bila ponujena v času oddaje ponudbe. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki znaša 0,50 EUR/m², za parc. št. 242/2, k.o. (2122) Huje, in 0,30 EUR/m², za vse ostale nepremičnine, navedene v drugem odstavku predhodnega poglavja te objave. Vrednost ne vključuje DDV-ja, ki ga bo plačal izbrani najugodnejši ponudnik. Najemnina ne krije obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroškov zavarovanj (vinkuliranih v korist lastnika) in druge stroške, ki bodo bremenili izbranega ponudnika iz naslova obveznih prispevkov in dajatev ter drugih naslovov. Najemna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za nedoločen čas, z odpovednim rokom 6 mesecev. III. Rok za oddajo in način oddaje ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do dne 2. 9. 2013, do 10. ure, na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana. Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora pisati: `Javno zbiranje ponudb k.o. (2122) Huje – ne odpiraj!`, prav tako mora biti na ovojnici napisan polni naslov pošiljatelja. IV. Pogoji sodelovanja, drugi pogoji: 1. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb organizator ne bo upošteval. 2. Oddaja v najem bo potekala po načelu `videno–oddano` in po stanju nepremičnin v času javnega zbiranja ponudb (upoštevajoč dejstvo, da objekti na parc. št. 245 in 241/2, k.o. (2122) Huje niso postavljeni s strani lastnika in da glede njihove postavitve poteka sodni spor). Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. 3. Ponudba mora vsebovati skupno višino ponujene mesečne najemnine in najemnino po EUR/m², oboje brez DDV-ja. 4. Ponudbo lahko oddajo (poslovno sposobne) pravne in fizične osebe, ki niso v insolventnem postopku oziroma osebnem stečaju. 5. Ponudniki morajo v ponudbi navesti davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 6. Morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za oddajo ponudbe v originalu. 7. V primeru pravnih oseb mora ponudnik podati izjavo vseh bank pri katerih ima odprte račune, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih do datuma objave te ponudbe ni imel blokiranih poslovnih računov, fizična oseba pa lastnoročno podpisano izjavo, da ni v osebnem stečaju. 8. Resnost ponudbe ponudniki izkažejo z vplačano varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene skupne najemnine ki mora biti vplačana najpozneje 2 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, št. SI56 0110 0627 0960 211, sklic 007906-2016, odprt pri Banki Slovenije. Vplačana varščina za resnost ponudbe ne sme biti nižja od 10 % izhodiščne skupne mesečne najemnine po m² (glej drugi odstavek II. poglavja te objave). Originalno dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe mora biti predloženo v ponudbi. Za primer vračila varščine za resnost ponudbe morajo ponudniki priložiti celotno številko transakcijskega računa. 9. Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da bo v primeru izbire kot najugodnejši ponudnik v roku 8 dni od podpisa najemne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank nakazal na račun naveden v predhodni točki varščino za primer odpovedi v višini 3 mesečnih najemnin, ki jo bo najemodajalec vrnil ponudniku 3 mesece po izteku najemne pogodbe v primeru prenehanja, pri čemer bo od celotne vrednosti odštel vrednost morebitnih neplačanih obveznosti oziroma povzročene škode. 10. Javno zbiranje ponudb se bo izvedlo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). Izvedbo javnega zbiranja ponudb bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javnega zbiranja ponudb in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. V. Izbor najugodnejšega ponudnika: 1. Komisijsko odpiranje ponudb bo potekalo 2. 9. 2013, ob 10.15, in je javno, ter bo o njem sestavljen zapisnik. 2. Pravočasne in popolne ponudbe bo najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb obravnavala komisija. Nepravočasne ter pravočasne, a nepopolne ponudbe bodo izločene in o tem obveščeni ponudniki. 3. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb obveščeni najkasneje v roku 8 dni od dneva obravnave ponudb s strani komisije. 4. V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb bo komisija pooblaščena za izvedbo postopka izbrala tistega ponudnika, ki je oddal ponudbo za najem večjega dela kompleksa. V primeru, da so ponudniki po obsegu oziroma vrednosti nameravanega najema med seboj enakopravni, bo opravila z najugodnejšimi ponudniki dodatna ustna pogajanja. 5. Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z lastnikom Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh od dneva prejema najemne pogodbe v podpis oziroma od vročitve obvestila iz 3. točke tega poglavja. 6. V primeru ustnih pogajanj iz 4. točke tega poglavja se roki za obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika in za sklenitev najemne pogodbe smiselno zamaknejo in se začnejo šteti od prvega dne zaključka pogajanj dalje. 7. V primeru, da je ponudnik samo eden bo nepremičnina oddana za ponujeno ceno, ki ne more biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine za m² iz drugega odstavka II: poglavja: Višina najemnine in čas trajanja najema. 8. Ponudba veže izbranega ponudnika do sklenitve najemne pogodbe. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna mesečna najemnina za m², kot navedeno v drugem odstavku II: poglavja: Višina najemnine in čas trajanja najema ali v postopkih pogajanj ni bila dosežena vsaj cena, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb ponudili najugodnejši ponudniki, javno zbiranje ponudb ni uspešno. VI. Drugo Najemodajalec ne bo priznal morebitnih vlaganj. V primeru vlaganj, jih morata najemodajalec in najemnik predhodno pisno dogovoriti, pri čemer se v primeru pisnega dogovora vlaganja lahko povrnejo ali kako drugače upoštevajo. Najemodajalec s tem razpisom in najemno pogodbo ne dovoljuje oddaje nepremičnin v podnajem, zakup, brezplačno uporabo, vzpostavitev stavbne pravice in drugih obremenitev ali parcelacij, graditev objektov ali kakršnokoli trajno predrugačenje nepremičnin. VII. Plačilni pogoji Najugodnejši ponudnik bo plačeval najemnino mesečno do zadnjega dne v mesecu. Vplačana varščina za resnost ponudbe se bo z izbranim ponudnikom kompenzirala z najemnino oziroma se v primeru dogovora strank lahko tudi vrne na tekoči račun izbranega ponudnika s katerim je bila sklenjena najemna pogodba. Če izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis najemne pogodbe v 15 dneh od dneva prejema obvestila o izbiri ali ne bo plačeval najemnino v skladu z najemno pogodbo, se z dnem zamude treh mesečnih najemnin, ki niso nujno zaporedne, šteje, da je od sklenitve najemne pogodbe oziroma od pogodbe odstopil, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad pa v tem primeru zadrži vplačano varščino za resnost ponudbe in v primeru neplačil po že sklenjeni najemni pogodbi vplačano varščino za primer odpovedi. Plačilo najemnine je bistvena sestavina pravnega posla. Davčne dajatve bremenijo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, vsi morebitni ostali stroški pa bremenijo izbranega ponudnika. Neizbranim ponudnikom se bo vplačana varščina za resnost ponudbe vrnila brez obresti v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. VIII. Ustavitev postopkov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad lahko ta postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi do sklenitve najemne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki preko e-naslova: kati.pojavnik@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-73 – Kati Pojavnik.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad