Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 47803-38/2010, 47805-26/2012 Ob-3293/13 , Stran 2282
Št. 47803-38/2010, 47805-26/2012 Ob-3293/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem nepremičnin
Predmet oddaje v najem: 1) Nepremičnina parc. št. 384/1, k.o. 1838 Litija, zemljišče, v izmeri 997 m², s stavbo št. 357, neto tlorisne površine 1195,50 m², parc. št. 384/24, k.o. 1838 Litija, zemljišče, v izmeri 120 m², parc. št. 384/25, k.o. 1838 Litija, zemljišče, v izmeri 28 m² in parc. št. 384/12, k.o. 1838 Litija, zemljišče, v izmeri 1484 m², s stavbo št. 997, neto tlorisne površine 18,90 m² in stavbo št. 999, neto tlorisne površine 137,40 m², vse na naslovu Grbinska cesta 34 v Litiji, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. 2) Nepremičnina parc. št. 661 k.o. 1925 Učak, zemljišče v izmeri 223 m2, s stavbo št. 34, neto tlorisne površine 206,80 m2 in stavbo št. 35, neto tlorisne površine 26,10 m2, vse na naslovu Učak 7, Trojane, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. Trajanje najema: najemna pogodba bo sklenjena za določen čas od 1. 9. 2013 do 30. 4. 2014. Izklicna najemnina: 1) Izklicna najemnina za nepremičnino parc. št. 384/1, 384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija, znaša 1.440,00 EUR/mesec oziroma 11.520,00 EUR za celotno obdobje najema (8 mesecev). 2) Izklicna najemnina za nepremičnino parc. št. 661 k.o. 1925 Učak znaša 630,00 EUR/mesec oziroma 5.040,00 EUR za celotno obdobje najema (8 mesecev). Način in rok plačila najemnine: Najemnik poravna najemnino v enkratnem znesku za celotno obdobje najema v roku 30 dni po prejemu računa, na račun številka 01100-6300109972, s sklicno številko, navedeno na računu. Plačilo najemnine v roku 30 dni je bistvena sestavina pogodbe. Varščina: Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene najema za celotno obdobje najema, in sicer na številko računa: 01100-6300109972, s sklicno številko: 18 2431 796800: 3) Varščina za nepremičnino parc. št. 384/1, 384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija, znaša 1.152,00 EUR. 4) Varščina za nepremičnino parc. št. 661, k.o. 1925 Učak, znaša 504,00 EUR. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Dokumentacija: Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičnini, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak delovni dan od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro, na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnine, ki je predmet oddaje v najem, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javnega zbiranja ponudb do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji nepremičnine, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika; – navedbo najemnine, ki jo ponudnik ponuja, ki ne sme biti nižja od izklicne najemnine; – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo; – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo številke računa za primer vračila varščine; – davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka. Drugi pogoji: – izklicna najemnina ne vključuje davka na dodano vrednost; – v skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF in 83/12) je najem nepremičnin oproščen plačila DDV, vendar pa se lahko, v skladu s 45. členom ZDDV-1, davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere je oprostitev DDV določena v 2. točki 44. člena ZDDV-1, dogovori z najemnikom – davčnim zavezancem, ki ima pravico do odbitka celotnega DDV, da bo od najema nepremičnine obračunal DDV po predpisani stopnji; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upravljavcem najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino; – vse stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača najemnik; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena – najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo najemnino. Rok za predložitev ponudb: ponudba mora veljati vsaj 30 dni po roku za oddajo ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 19. 8. 2013, do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na naslov naročnika: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole - Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo najkasneje do 19. 8. 2013, do 12. ure, vročene upravljavcu v zaprti ovojnici, s pripisom: 1) Ponudba za parc. št. 384/1, 384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija: "Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine – številka zadeve 47803-179/2010 – Ne odpiraj!"; 2) Ponudba za parc. št. 661 k.o. 1925 Učak: "Javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine – številka zadeve 47805-123/2012 – Ne odpiraj!" Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena najemnina enaka ali višja od izklicne najemnine. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Direkcija RS za ceste lahko po prejemu ponudb s ponudniki izvede dodatna pogajanja. Čas in kraj odpiranja ponudb: 1) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 384/1, 384/24, 384/25 in 384/12, k.o. 1838 Litija bo dne 19. 8. 2013, ob 14. uri; 2) Javno odpiranje ponudb za parc. št. 661, k.o. 1925 Učak bo dne 19. 8. 2013, ob 14.30. Javno odpiranje ponudb bo na naslovu Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. V primeru več najugodnejših ponudb bo Direkcija RS za ceste po svoji presoji bodisi pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Ta objava ne zavezuje upravljavca, da z najboljšim ali katerim koli ponudnikom sklene najemno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 15 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Direkcija RS za ceste