Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 79/13 Ob-3274/13 , Stran 2280
Št. 79/13 Ob-3274/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljubljana, in Javni gospodarski zavod »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, Šentrupert, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: a) Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljubljana (v nadaljevanju: URSIKS) in b) Javni gospodarski zavod »Pohorje« Mirna (v nadaljevanju: JGZ »Pohorje« Mirna), Slovenska vas 14, Šentrupert. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: Predmet javnega zbiranja ponudb je: a) oddaja v najem poslovne stavbe in proizvodnega obrata (prostori so trenutno namenjeni proizvodnji opreme za protipožarno zaščito JGZ »Pohorje« Mirna), v skupni površini 10.441,39 m2, ki se nahajajo na zemljiščih s parc. št. 2504/9, 2533/3 in 2533/2, vse k.o. 1400 – Straža (prostori se nahajajo v okviru kompleksa Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob), b) prodaja strojev, opreme, vozil in drobnega inventarja, ki so namenjeni proizvodnji opreme za protipožarno zaščito, po seznamu, ki je objavljen na spletni strani URSIKS (točka 3 te objave). Ponudnik lahko odda ponudbo: a) za najem nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, b) za odkup vseh premičnin v kompletu, ki so predmet prodaje. Najemnik prostorov je lahko hkrati kupec premičnin, kar se na podlagi meril upošteva pri ocenjevanju prispelih ponudb. 3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 19. 8. 2013, do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljubljana. Ponudbe se predložijo v pisni obliki, v skladu z zahtevami te objave in na obrazcih razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani URSIKS: http://www.mpju.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/. Ponudbe se bodo odpirale dne 19. 8. 2013, ob 13. uri, na naslovu Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova 3, Ljubljana – sejna soba, I. nadstropje. Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti predmet ponudbe, ponudbeno ceno v evrih in plačilne pogoje ter izkazati izpolnjevanje drugih pogojev. Ponudbena cena ne sme biti nižja od izklicne, ki: a) za najem nepremičnin kot celote znaša 13.100,00 EUR/mesec, b) za celoto premičnin znaša 813.000,00 EUR. 4. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba velja dva meseca od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb. 5. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin in oddaja v najem nepremičnin. 6. Način in rok plačila: a) Najemnina za nepremičnine, ki so predmet tega zbiranja ponudb, se plačuje mesečno s plačilom na transakcijski račun URSIKS. Rok za plačilo je 30 dni od dne izdaje računa. b) Kupnina za prodajo premičnin se poravna s plačilom na transakcijski račun JGZ »Pohorje« Mirna, v roku 30 dni od dne sklenitve prodajne pogodbe. Kupnina za nakup premičnin se lahko plača tudi v več obrokih, največ 5 let, ob predložitvi zavarovanja, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora oziroma z izjavo banke, da bo ob podpisu pogodbe izstavila bančno garancijo, fizična oseba pa s sklenitvijo dogovora o pridržku lastninske pravice na premičnini. Ponudnik v ponudbi predstavi svoj predlog načina plačila kupnine in morebitnega zavarovanja za plačilo odloženega dela kupnine, dokončen dogovor pa se sklene v pogajanjih pred izborom najugodnejšega ponudnika. Plačilo kupnine oziroma najemnine v dogovorjenih rokih je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Višina varščine Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 2 %: a) ponujene mesečne najemnine za najem nepremičnin na podračun proračuna URSIKS, št.: 01100-6300109972, sklic 18 20311-2010003-2013, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb JGZ Pohorje – nepremičnine; b) ponujene cene za nakup premičnin na podračun proračuna URSIKS, št.: 01100-6300109972, sklic 18 20311-2010003-2013, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb JGZ Pohorje – premičnine. Za nakazila iz tujine: Nosilec BS, SWIFT BSLJSI2X, IBAN SI56 011006300109972. Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v najemnino oziroma kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb. 8. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb Ogled predmetov javnega zbiranja ponudb po predhodni najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom pišite na elektronski naslov: janez.strmole@gov.si. Ponudnik podrobnejše informacije o predmetu javnega zbiranja ponudb dobi v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo brezplačno na spletni strani, ki je navedena v 3. točki. 9. Pogoji za udeležbo na javnem zbiranju ponudb Ponudniki morajo dati ponudbo v obliki in roku, ki je naveden v 3. točki. Ponudbe morajo biti v slovenskem jeziku, posamezna dokazila, ki so izdana pri tujem organu v tujem jeziku, pa prevedena in overjena po sodnem tolmaču. Ponudnik je lahko pravna oseba, samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost. Sedež oziroma stalno prebivališče ni obvezno v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora ponudbi predložiti še: – izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravnomočno obsojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve za kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumentaciji (npr. goljufija, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, ponarejanje denarja ipd.); – izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež; – potrdilo o plačani varščini; – krovno izjavo, katere vzorec je predložen v razpisni dokumentaciji. Poleg zgoraj navedenih pogojev, mora ponudnik, ki oddaja ponudbo za najem poslovnih prostorov, predložiti še: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni starejše od 1 meseca v času oddaje ponudbe; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – potrdilo o ogledu predmeta javnega zbiranja ponudb; – bilance stanje in izkaz uspeha za zadnja tri poslovna leta; – predstavitev poslovne vizije in modela poslovanja ter nadaljnjega dela v poslovnih prostorih, ki jih ponudnik najame na lokaciji Slovenska vas 14, Šentrupert (ponudnik mora v okviru izvajanja dejavnosti na lokaciji najetih prostorov zagotoviti delo za obsojene osebe, in sicer skupaj najmanj 9000 ur mesečno, pri čemer plačilo za delo ni manjše od 1,50 EUR/uro); – izjavo, da bo na lokaciji Slovenska vas 14, Šentrupert, dejavnost opravljal najmanj 10 let. Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo izločen iz postopka. Organizator si pridržuje pravico, da se z najugodnejšim oziroma najugodnejšimi ponudniki še dodatno pogaja. Datum ura in mesto morebitnih pogajanj bo sporočen naknadno, pisno na naslov, ki ga bodo navedli v ponudbi. Pogajanja lahko potekajo o vseh elementih, ki vplivajo na izbor ponudbe kot najugodnejše. V razpisni dokumentaciji je objavljena minimalna vsebina pogodb oziroma dogovorov, ki bodo glede na njegovo ponudbo sklenjeni z najugodnejšim ponudnikom. O preostali vsebini pogodb se stranke dogovorijo v okviru pogajanj pred izborom najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši ponudnik bo izbran po spodnjih merilih, pri čemer se upošteva ponudba, dana na podlagi javnega zbiranja ponudb in morebiti spremenjena v dodatnih pogajanjih. Ponudbe bodo razdeljene v dve kategoriji, v prvi kategoriji bodo ponudbe, dane za najem nepremičnin in odkup premičnin hkrati, v drugi kategoriji pa bodo ponudbe, dane bodisi samo za najem nepremičnin bodisi samo za nakup premičnin. Med ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za najem nepremičnin in odkup premičnin hkrati, bo najugodnejši izbran po naslednjih merilih: a) 10 točk – Ponudbena cena za odkup premičnin kot celote. Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno za odkup opreme kot celote, bo dobil 10 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj po formuli: število točk = ((znesek ponudbene cene ocenjevana – 813.000,00 EUR) / (znesek ponudbene cene max – 813.000,00 EUR) * 10. b) 20 točk – Mesečna najemnina za poslovne prostore na lokaciji JGZ (na naslovu Slovenska vas 14, Šentrupert). Ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino za najem poslovnih prostorov na lokaciji JGZ, bo dobil 20 točk. Ostali ponudniki bodo dobili sorazmerno manjše število točk po formuli: število točk = ((znesek najemnine ocenjevana – 13.100,00 EUR) / (znesek najemnine max – 13.100,00 EUR)) * 20. c) 20 točk – K ponudbi predložen poslovni plan (poslovna vizija in model poslovanja ter nadaljnjega dela) bo ocenila komisija, ki lahko poslovni plan oceni z oceno od 1 do 20 točk. d) 15 točk – Ponudnik, ki bo v okviru izvajanja dejavnosti na lokaciji JGZ (na naslovu Slovenska vas 14, Šentrupert) obsojenim osebam zagotovil večje število ur dela mesečno, pri čemer mora sprejeti minimalno vsebino pogodbenih pogojev iz vzorca pogodbe ter upoštevati minimum 9000 ur mesečno, bo dobil 15 točk. Ostali ponudniki bodo dobili sorazmerno manjše število točk po formuli: število točk = ((število mesečnih ur dela obsojencev ocenjevana – 9000) / (število mesečnih ur dela obsojencev max – 9000)) * 15. e) 15 točk – Ponudnik, ki bo v okviru izvajanja dejavnosti na lokaciji JGZ (na naslovu Slovenska vas 14, Šentrupert) kot plačilo za delo obsojenih oseb, ponudil višji znesek, pri čemer mora sprejeti minimalno vsebino pogodbenih pogojev iz vzorca pogodbe ter upoštevati minimum 1,50 EUR/uro, bo dobil 15 točk. Ostali ponudniki bodo dobili sorazmerno manjše število točk po formuli število točk = ((cena (EUR/uro) za delo obsojenca ocenjevana – 1,50) / (cena (EUR/uro) za delo obsojen­ca max – 1,50)) * 15. Ponudnik, ki na podlagi zgornjih meril dobi najvišje število točk, je najugodnejši ponudnik. Kolikor organizator ne bo prejel nobene ponudbe za najem nepremičnin in odkup premičnin hkrati, bo najugodnejšo ponudbo izbral ločeno za nakup premičnin in najem nepremičnin. Pri odkupu premičnin se kot merilo upošteva cena za odkup opreme kot celote. Pri najemu nepremičnin se kot merilo upoštevajo merila iz točk od b) do e). S ponudnikom, ki bo ponudil odkup strojev, opreme, vozil in drobnega inventarja istočasno z oddajo ponudbe za najem prostorov in bo nadaljeval proizvodnjo programa gasilskih armatur, bo JGZ »Pohorje« Mirna pred podpisom pogodb o najemu prostorov in nakupu premičnih sredstev izvedel pogajanja o: – odkupu zalog vhodnih materialov, nedokončane proizvodnje, polizdelkov v procesih in zaloge gotovih izdelkov – na dan prevzema procesov, – zaposlitvi potrebnega števila sodelavcev zaposlenih v JGZ-ju, – nadaljevanju pogodbenega sodelovanja z vsemi pogodbeniki, s katerimi sodeluje JGZ "Pohorje" Mirna v primeru, ko je le-to potrebno za nadaljevanje procesa proizvodnje, – pravici do uporabe blagovne znamke in pridobljenih potrdil o skladnosti proizvodov z standardi kakovosti, – prevzemu dokumenta o izvajanju varovanja v procesih, kjer bodo izvajali dela obsojeni. 10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer se povrne ponudnikom stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in Javni gospodarski zavod »Pohorje« Mirna