Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 410-69/2013 Ob-3288/13 , Stran 2275
Št. 410-69/2013 Ob-3288/13
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 64/13 z dne 30. 7. 2013) objavlja župan Občine Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica v letu 2013
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica. Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2013 in praviloma obsegajo naslednje vsebine: – izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini, – izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno), – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti ipd., – organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje, – šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj, izobraževanje članov, – oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja. 2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirana po Zakonu o društvih, – da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, – da izvajajo organizirano redno aktivnost. 3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 6.300,00 €. 4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo odobrenih aktivnosti je do 31. 12. 2013, rok za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je petek, 8. 11. 2013, za odobrene aktivnosti, ki se bodo izvajale po 8. novembru 2013, pa do 10. 1. 2014. 6. Vsebina prijave Vloga mora vsebovati: – izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije, – program dela društva s finančnim predračunom in viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej, – poročilo o že izvedenih aktivnostih v letu 2013, – izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, – izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom, – seznam članov društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto. Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali pridobi s spletne strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si. 7. Rok in naslov za vložitev vloge Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do vključno 19. 8. 2013, do 9. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali kot priporočena pošiljka na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako "Ne odpiraj – javni razpis – Turizem 2013". Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremljene in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva Javni razpis in razpisna dokumentacija, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila Javnega razpisa. 8. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav. S prejemniki sredstev bo Občina sklenila pogodbe o sofinanciranju. Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvidoma v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo pri: 1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/71-12-315 ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in 2. Tini Kocjan, pisarna št. 3/III, po tel. 05/71-12-310 ali po e-pošti: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica