Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 233-13-0059 Ob-3305/13 , Stran 2261
Št. 233-13-0059 Ob-3305/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR)
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje javne veterinarske službe cepljenja lisic proti steklini na območju Republike Slovenije v obdobju 2014–2019
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunajska cesta 22, Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije za izvajanje veterinarske dejavnosti cepljenja lisic proti steklini na območju Republike Slovenije v skladu s programom UVHVVR. Program UVHVVR je objavljen na spletnih straneh UVHVVR: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/divje_zivali/ in dosegljiv na glavnem uradu UVHVVR. 3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se dodeli za obdobje šestih let. Če glede na epizootiološko situacijo cepljenje ni več potrebno, se obdobje trajanja koncesije skrajša. Koncesija začne veljati po podpisu pogodbe med koncendentom in koncesionarjem, ki se sklepa za obdobje šestih let od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019. Odločba o izbiri bo izdana v roku 8 dni po odpiranju vlog, o čemer bodo kandidati pisno obveščeni. 4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe oziroma njihove podružnice, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o pogojih, ki jih mora za pridobitev koncesije izpolnjevati izvajalec cepljenja lisic (Uradni list RS, št. 80/07): a) da je registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, b) da je registrirana za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, c) da zoper njo ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek omejitve ali prenehanja dejavnosti, d) da nima blokad poslovnih računov v zadnjih šestih mesecih, e) da sam ali s podizvajalci izpolnjuje pogoje za opravljanje letov za potrebe cepljenja lisic oziroma ima spričevalo letalskega prevoznika s potrjeno dejavnostjo cepljenja lisic iz zraka Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije oziroma drugega pristojnega organa za civilno letalstvo v Evropski uniji, f) da ima zagotovljen urejen prostor za skladiščenje vab v skladu z navodili proizvajalca, ki mora biti zaščiten pred vstopom nepooblaščenih oseb, insekti in glodalci, g) da ima zagotovljeno primerno računalniško podporo s sistemom GPS odmetavanja in kontrole polaganja vab v povezavi z geografskim informacijskim sistemom (GIS), ki omogoča podrobnejšo analizo polaganja vab, v slovenskem jeziku. Računalniška podpora mora omogočati: – pripravo podatkov za uporabo in vodenje posadke v letalu, določanje območij cepljenja, gostote disperzije vab, povezavo z digitalnim modelom reliefa Republike Slovenije; – operativno uporabo programa v letalu, kar zajema: prikaz že obdelanih in še ne obdelanih območij, vodenje pilota po določenih podatkih, eliminiranje vetra po smeri in jakosti, prikaz trenutne in povprečne gostote odvrženih vab, pozicijo letala v prostoru s pomočjo satelitske navigacije; – beleženje vsake odvržene vabe in vseh parametrov leta (smer, hitrost, višina, pozicija, čas, status navigacijskih satelitov); – obdelavo podatkov, ki omogoča simulacijo leta s prikazom vseh parametrov leta in odvrženih vab, pregledovanje podatkov, prikaz obdelanih območij, barvni prikaz gostote odmeta vab in izpis poročil; – sprotno izračunavanje potrebnih količin odvrženih vab glede na hitrost letala, hitrost vetra in konfiguracijo terena; h) da ima zaposlenega najmanj enega veterinarja, ki obvlada slovenski jezik (po CEFR lestvici stopnja C1), ki je odgovoren, da vodi in organizira polaganje vab, pripravi načrt izvajanja posamezne akcije v skladu z usmeritvami in sklepi strokovne skupine za peroralno cepljenje lisic proti steklini, ki ga posreduje UVHVVR, spremlja nabavo, skladiščenje in izdajanje vab, in pripravlja poročila o izvajanju akcij, zaključna poročila in analize opravljenega dela v slovenskem jeziku; i) da ima dovolj zaposlenih oseb ali preko pogodbe o delu zagotovljenih kadrov, glede katerih v načrtu polaganja vab izkaže, da bodo naročilo izvedli v zahtevanem roku v skladu s programom UVHVVR, ki je dosegljiv na spletnih straneh UVHVVR (kontaktna oseba: Jedrt Maurer - Wernig); j) da ima na zalogi oziroma zagotovljeno dobavo najmanj 50.000 vab za nujne primere; k) da ima zagotovljeno zavarovanje za primer nastale škode do tretjih oseb, ki je v vzročni zvezi z dejavnostjo javne službe; l) da izvede polaganje vab s cepivom za oralno imunizacijo lisic (Vulpes vulpes), da se prepreči okužba z virusom stekline. Cepivo mora izpolnjevati pogoje glede registracije. 5. Prijavitelj mora predložiti naslednja dokazila: a) dokazilo o registraciji v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe; b) veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili; c) izjavo, da zoper prijavitelja ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek omejitve ali prenehanja dejavnosti; d) potrdilo banke, pri kateri je odprt račun ponudnika, da ni bilo blokad računov v zadnjih šestih mesecih, potrdilo mora odražati tudi ponudnikovo stanje v mesecu pred objavo ali v mesecu oddaje ponudbe; e) veljavno dovoljenje za promet z zdravilom za ponujeno vabo; f) dokazilo za opravljanje letov za potrebe cepljenja lisic oziroma spričevalo letalskega prevoznika s potrjeno dejavnostjo cepljenja lisic iz zraka Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije oziroma drugega pristojnega organa za civilno letalstvo v Evropski uniji; g) dokazilo o lastništvu ali najemu prostora za skladiščenje vab v skladu z navodili, ki veljajo za shranjevanje cepiva; h) dokazilo o računalniški podpori polaganja vab z opisom specifikacij, ki izkazujejo izpolnjevanje predpisanih pogojev in simulacijski prikaz delovanja sistema beleženja; i) dokazilo glede izpolnjevanja kadrovskih zahtev oziroma kadrovski načrt, ki mora vsebovati število ljudi, ki bodo sodelovali pri izvedbi del, z navedbo predvidenega števila ur za vsak kader posebej; j) dokazilo za veterinarja iz točke 4.h) tega razpisa, da obvlada slovenski jezik (stopnja C1 po CEFR) v primeru, da ni opravil osnovnega ali nadaljnjega šolanja v Republiki Sloveniji; k) zagotovilo z opisom načina in časovnega okvira polaganja vseh vab v posameznem letu v skladu s programom in najmanj 50.000 vab za nujne primere; l) dokazilo o zavarovanju za primer nastale škode v zvezi z izvajanjem polaganja vab oziroma zagotovilo, da bo v primeru izbire prijavitelja, takšno zavarovanje sklenjeno pred podpisom koncesijske pogodbe; m) časovni okvir izvedbe del; n) finančna ocena izvedbe del; o) specifikacija cene nabave cepiva in cene polaganja cepiva, pri čemer mora biti navedena ločeno skupna cena nabave cepiva in cena za polaganje z letala; p) dokazilo o morebitnih referencah in izkušnjah. 6. Če ima prijavitelj podizvajalca, mora priložiti predpogodbo in najpozneje v osmih dneh po izbiri koncesionarja tudi pogodbo s podizvajalcem. Prijavitelj mora izkazati, da podizvajalec izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za del, ki se nanaša na prenesene naloge. 7. V primeru, da je prijavljenih več izvajalcev, bodo imeli prednost pri izbiri izvajalci: a) ki imajo potrjene reference pristojnega organa za veterinarstvo glede tovrstnih nalog v najmanj eni državi članici EU: – z izkušnjami v obdobju najmanj zadnjih 5 let: 3 točke, – z izkušnjami v obdobju najmanj zadnjih 3 let: 2 točki; b) če je izenačeno število točk, imajo prednost ponudniki, ki bodo ponudili čim nižjo skupno ceno. 8. UVHVVR si pridržuje pravico do pogajanj za znižanje cene: – v primeru, da cena presega primerljivo ceno, ki jo določi UVHVVR glede na ceno v najmanj treh državah članicah, ki izvajajo cepljenje lisic proti steklini, – v primeru, da prijavitelji dosežejo enako število točk ob enakih cenah. 9. UVHVVR si pridržuje pravico zahtevati od izbranega ponudnika, da zagotovi cepljenje na celotnem območju RS. 10. Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: pravne zadeve Polona Cankar, univ. dipl. prav., tel. 01/300-13-02, strokovno-tehnične zadeve: Jedrt Maurer - Wernig, dr. vet. med., 300-13-00. 11. Rok za sprejemanje prijav je 2. 9. 2013, do 14. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo osebno dostavljene do navedenega datuma in ure v glavno pisarno koncendenta (UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (6. nadstropje). Odpiranje ponudb bo dne 3. septembra 2013, ob 12. uri, na sedežu koncendenta, v sejni sobi 6. nadstropja UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 12. Jezik v katerem mora biti predložena ponudba: slovenski. 13. Ponudba mora biti označena z navedbo: »Javni razpis cepljenje lisic 2014–2019« in »Ne odpiraj«.
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin