Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Ob-3299/13 , Stran 2258
Ob-3299/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi: – petega odstavka 6. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 in 7/13, v nadaljevanju: Uredba), – Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1212/2012 z dne 17. decembra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 917/2004, (ES) 382/2008, (ES) 748/2008, (ES) 610/2009 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov (UL L št. 348 z dne 18. 12. 2012, str. 7), – Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), – Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 52/2013 z dne 22. januarja 2013 o spremembi Priloge XIb k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 glede biser vina, gaziranega biser vina in prečiščenega zgoščenega grozdnega mošta (UL L št. 20 z dne 23. 1. 2013, str. 44) in – Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES, objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru ukrepa tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2013 znaša do 296.387,34 eurov. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: – PP 944310 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13 – EU, v višini do 148.193,67 eurov, – PP 944810 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07-13 – slovenska udeležba, v višini do 148.193,67 eurov. Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov. Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem po tem razpisu ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2012 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2013. Za začetek aktivnosti se za ta javni razpis šteje izdaja, prejem ali plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in tem javnem razpisu. 2. Vlagatelji: vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore 3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme 3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega: – čebelji panji in oprema za panje, – zaščitna oprema, – ometalnik, – smukalnik cvetnega prahu, – čistilec za cvetni prah, – mlin za cvetni prah, – sušilnik za cvetni prah, – točila do vključno 8 satov in dodatna oprema za točila, – ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, – cedilna posoda, – črpalka za med, – naprave za utekočinjenje medu, – mešalnik in mešalna palica za kremni med, – refraktometer, – konduktometer, – separator medu, voska, matičnega mlečka, – polnilna naprava za med, – stroj za etiketiranje steklene embalaže, – krožna dozirna miza, – cisterna za homogenizacijo, – vozički za transport, – kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov, – agregat, – posoda za odkrivanje satov, – kuhalnik voščin, – preša, – topilniki voska, – parni uparjalnik za voščine, – posode za vlivanje voska, – kalup za vlivanje satnic, – inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic, – pribor za vzrejo in označevanje matic, – prenosna klimatska naprava, – prikolice ali za čebeljo pašo prirejena prevozna sredstva z nosilnostjo do 1000 kg, – testni vložki, – drugi pripomočki (čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje) v skupnem znesku do največ 100 eurov. 3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so nastali in bili plačani med 16. 10. 2012 in 31. 8. 2013. 3.1.3 Neupravičeni stroški so – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljene čebelarske opreme; – stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja, najema itd.); – bančni stroški; – poštnina. 3.1.4 Delež sofinanciranja znaša 80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev 4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem samo na podlagi ene odobrene vloge. 4.2 Pogoji za dodelitev podpore za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: – vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Sloveniji nima odprtega transakcijskega računa, se sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga vlagatelj sporoči, v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljevanju: Zakon o kmetijstvu); – vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne vloge za vpis v CRČ; – vlagatelj mora v CRČ sporočiti podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja; – vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma ima vzpostavljen lasten sistem HACCP. 5. Obveznosti prejemnika sredstev 5.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejetju sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del. 5.2 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 5.3 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu. 6. Višina sredstev 6.1 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme znaša na upravičenca: – ki čebelari z do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov, pri čemer najnižji znesek sofinanciranja ni manjši od 300 eurov; – ki čebelari z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov, pri čemer najnižji znesek ni manjši od 600 eurov; – ki čebelari z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov, pri čemer najnižji znesek ni manjši od 1.200 eurov; – ki čebelari s 101 ali več čebeljimi družinami: 6.000 eurov, pri čemer najnižji znesek ni manjši od 1.800 eurov. 6.2 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu, Agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj vpisane v register čebelnjakov na dan 31. oktobra v letu pred oddajo vloge. V primeru, da se je vlagatelj prvič vpisal v CRČ po tem datumu, Agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki je bilo sporočeno v CRČ kot zadnje pred oddajo vloge. 7. Vloga 7.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 7.2 Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelji, ki so oddali vlogo na Javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13), predložijo le: – prilogo 1: Vloga za uveljavljanje povračila stroškov, – prilogo 2: Podatki o vlagatelju, čebelnjakih in stanju čebeljih družin in – prilogo 3: Izjava vlagatelja iz razpisne dokumentacije. Šteje se, da so dokazila: – priloga 4: Seznam računov, – originalni računi, – originalna dokazila o plačilu računov in – potrdilo o vzpostavljenem sistemu HACCAP oziroma potrdilo o opravljenem usposabljanju, povezanim s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oddana na Javni razpis za oddajo vlog v okviru sklopa Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013 (Uradni list RS, št. 18/13), vložena na ta javni razpis. 7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva. 7.4 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mko.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/. 8. Rok in način prijave 8.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, s pričetkom ob 8. uri, in traja do porabe sredstev oziroma do vključno 31. 8. 2013. V primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za leto 2013 pred 31. 8. 2013, se vloge lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju tega javnega razpisa. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva. 8.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) ali vložiti v vložišču Agencije. 8.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 8.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa, se bodo zavrgle. 8.4 Vloge, ki bodo poslane po pošti kot navadna pošiljka, se bodo zavrgle. 8.5 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Tehnična pomoč čebelarjem 2013, Sofinanciranje čebelarske opreme 2013«. 9. Obravnava vlog in postopek odobritve Postopek obravnave vlog je določen v VI. poglavju Uredbe in VI. poglavju Zakona o kmetijstvu. 9.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, do porabe razpoložljivih sredstev. 9.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih vlog. 9.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. 9.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji. 9.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 9.6 Odpiranje vlog ni javno. 9.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 9.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 9.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. 9.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se s sklepom zavrže. 9.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev. 9.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. 9.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo. 9.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije. 9.15 Z odločbo je, na podlagi predloženih ustreznih dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden sklop Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec. 9.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca. 9.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. 9.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije. 9.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi kontrola na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko opravi v skladu z Uredbo Komisije 485/2008, tudi pet let po zaključku sklopa Tehnična pomoč čebelarjem. 9.20 Če Agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje