Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 5440-10/2013 Ob-3296/13 , Stran 2252
Št. 5440-10/2013 Ob-3296/13
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12, 61/13 – Rb2013 (62/13 popr.)), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF) in sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 16. 7. 2013, št. OP RČV 3/1/29-0-MIZŠ, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacije (v nadaljevanju: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 1. prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij (v nadaljevanju: otrok priseljencev) v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem skozi neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev. Skladno s predlaganimi ukrepi Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (sprejeto na kolegiju ministra, maj 2007) je namen javnega razpisa zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljencev, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljencev. Kot je predlagano v Smernicah za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Zavod RS za šolstvo, 2012), je v okviru usposabljanj pomembno razvijanje strokovnih kompetenc večkulturnosti in krepitev jezikovnih zmožnosti. Pri tem gre tako za usposabljanje učiteljev za poučevanje slovenščine kot drugega jezika kot tudi za senzibiliziranje vseh ostalih učiteljev za ustrezno didaktično prilagajanje pouka oziroma vzgojnih dejavnosti, ki so v oporo otrokom priseljencev. Namen javnega razpisa je tudi implementacija in uporaba razvitih mehanizmov, strokovnih podlag, didaktik in didaktičnih materialov ter razvitih strategij in modelov dela z otroki priseljencev, ki so rezultati že zaključenih operacij, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Uradni list RS, št. 56/08). Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo tudi k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), še posebej socialnih in državljanskih kompetenc. Preko usposabljanj se z javnim razpisom želi zagotoviti čim večjo odzivnost strokovnih delavcev na individualne potrebe otrok priseljencev ter hkrati okrepiti sposobnost šole hitrega odzivanja na spremembe v lokalnem okolju, kar pomeni tudi otrokom priseljencev povečati možnosti za uspešnejše premagovanje težav pri učenju, ki izvirajo iz nezadostnega znanja učnega jezika, razlik med kulturo družine in kulturo okolja, nepopolne vključenosti v družbo in iz razlik v šolskih sistemih in programih izobraževanja med državo izvora in Slovenijo. Z javnim razpisom se prispeva tudi k učinkovitejši integraciji otrok priseljencev, k dvigu njihove kakovosti življenja, razvijanju sposobnosti za življenje v demokratični družbi, izboljšanju bodočega položaja na trgu dela in oblikovanju multikulturne družbe. Z izvajanjem praktičnih aktivnosti v okviru usposabljanj bodo imele šole možnost posvetiti se v večji meri vzgojno-izobraževalnim potrebam otrok priseljencev, sodelovanju z njihovimi družinami in lokalnim okoljem, sodelovanju z učiteljskimi zbori in učenci šol otrok priseljencev ter ponudbi prostočasnih in počitniških dejavnosti, zlasti z namenom doseganja večje sporazumevalne zmožnosti, večje možnosti za uspešno izobraževanje ter boljšo socialno vključenost. Cilj javnega razpisa je usposobiti najmanj 10 multiplikatorjev iz najmanj 10 vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS, ki izvajajo javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom in so za ta program vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: osnovne šole). Multiplikatorji morajo izvesti najmanj 31.200 ur aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje, od tega pa vsaj 70  % z neposrednim izvajanjem vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev. Multiplikatorji bodo v okviru osnovnih šol učitelji in svetovalni delavci (v nadaljevanju: učitelji), zato je namen javnega razpisa tudi omogočiti nove zaposlitve za učitelje, tj. zaposlitve za polni delovni čas, za delovni čas, krajši od polnega, ali za polni delovni čas za zaposlenega, ki že ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega. Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1). V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt za sofinanciranje, ki ga bo izvajal konzorcij, pri čemer so pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati: 1. strokovno in administrativno koordiniranje projekta; 2. pripravljalne aktivnosti; 3. vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe; 4. oblikovan in izveden najmanj en program profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje po smiselnih celotah in z obveznim upoštevanjem zgoraj navedenih podlag; 5. izdelava gradiv za udeležence programa profesionalnega usposabljanja; 6. načrtovanje in izvedba programa Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: program UVOP) z obvezno vključitvijo aktivnosti: – izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem; – usposabljanje strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov v RS, ki izvajajo izobraževalni program osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, izobraževalni program oziroma prilagojeni izobraževalni program nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja oziroma srednjega strokovnega izobraževanja ter izobraževalni program gimnazije; 7. izdelava modela za diseminacijo vsebin v kolektive vzgojno-izobraževalnih zavodov s podpornim gradivom; 8. organizacija in izvedba enega medresorskega posveta; 9. izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta; 10. izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti. Aktivnosti pod točko 6 so obvezne za vse vključene osnovne šole v konzorciju (tudi za poslovodečega, če je le-ta osnovna šola). Vse ostale zgoraj naštete pričakovane aktivnosti izvaja poslovodeči konzorcijski partner. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, obvezno je, da projekt upošteva časovni in finančni okvir javnega razpisa ter da zajema vse razpisane aktivnosti. Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis odda le eno prijavo. Popolna prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami in izjavami iz razpisne dokumentacije. 3.1. Prijavitelj in konzorcijski partner Posamezni prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi le v konzorciju partnerjev za izvedbo projekta, ki podpišejo in predložijo konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na javni razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner. Kot prijavitelj (poslovodeči konzorcijski partner) lahko kandidira subjekt zasebnega ali javnega prava. Konzorcijski partner je lahko le vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni izobraževalni program osnovne šole, z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom in je za ta program vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Sodelujoča šola ni prijavitelj niti ni konzorcijski partner v smislu prejšnjih dveh odstavkov, temveč je šola, katere strokovni delavci ter učenci oziroma dijaki bodo vključeni v program UVOP, ki ga bo izvajal konzorcij. Sodelujoča šola lahko izvaja izobraževalni program osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, izobraževalni program oziroma prilagojeni izobraževalni program nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja oziroma srednjega strokovnega izobraževanja ter izobraževalni program gimnazije, za katerega je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. S sodelujočo šolo prijavitelj oziroma konzorcijski partner podpiše dogovor o sodelovanju. Mreža vključenih VIZ zavodov je sestavljena iz konzorcijskih partnerjev (osnovnih šol, ki izvajajo program UVOP) in sodelujočih šol. 3.2. Osnovni pogoji Prijavitelj, ki kandidira na javnem razpisu in vsak konzorcijski partner mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu v Republiki Sloveniji, – da ima poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije na dan oddaje prijave, – da ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU (prepoved dvojnega financiranja), – da je finančno in poslovno sposoben izpeljati program, – da razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo programa, – da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, – da zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5). Zadnja alineja prejšnjega odstavka velja kot osnovni pogoj tudi za zakonitega zastopnika prijavitelja in konzorcijskega partnerja. 3.3. Ostali pogoji – prijavitelj mora v elaboratu projekta upoštevati programske dokumente na razpisanem področju ter predlagane rešitve že zaključenih operacij, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Uradni list, št. 56/2008, v nadaljevanju: JR migranti); – prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem področju, ki vsebuje najmanj pregled potreb po razpisanih aktivnosti in izdelano mrežo izvajanja prijavljenega projekta; – administrativni koordinator projekta mora biti zaposlen pri prijavitelju; – strokovni koordinator mora biti zaposlen na projektu, izpolnjevati z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za učitelja oziroma svetovalnega delavca v osnovni šoli oziroma v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom oziroma v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim program z enakovrednim izobrazbenim standardom ter mora imeti strokovne reference in izkušnje na razpisanem področju; – prijavitelj mora prijaviti program UVOP v skladu z namenom in cilji javnega razpisa za šolski leti 2013/14 in 2014/15; – prijavitelj mora pripraviti program iz prejšnje točke v obsegu najmanj 31.200 ur, od tega vsaj 70  % z neposrednim izvajanjem vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev; – prijavitelj mora načrtovati aktivnosti, ki jih v okviru programa UVOP izvajajo multiplikatorji, to so osebe, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za učitelje oziroma svetovalne delavce v osnovni šoli oziroma v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom oziroma v osnovni šoli s prilagojenim izobraževalnim program z enakovrednim izobrazbenim standardom, pri čemer morajo biti zaposlene na programu UVOP pri prijavitelju (če je le-ta osnovna šola) ali konzorcijskem partnerju. Z opravljanjem aktivnosti na programu UVOP multiplikatorji ne smejo preseči z zakonom in drugimi predpisi določene polne učne oziroma delovne obveznosti. Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev iz točke 3.2. in 3.3. tega razpisa bodo prijavitelji, konzorcijski partnerji in njihovi zakoniti zastopniki potrdili s podpisano izjavo. 4. Merila za izbor upravičenca, ki izpolnjuje pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije ter v nadaljevanju navedena izločitvena merila, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje prijav. 4.1. Izločitvena merila Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.2. Merila za ocenjevanje prijav Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje možno skupno število točk je 155, pri čemer mora prijava prijavitelja zbrati vsaj 100 točk. Izbran bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel najvišje skupno število točk. V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilih I. 3. »Kakovost elaborata predlaganega projekta«, nadalje pa glede na število točk doseženih pri merilu I. 3. e. »Inovativnost programa UVOP«. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 748.270,00 EUR po posameznih proračunskih letih: – Za proračunsko leto 2013: 120.740,00 EUR, od tega: – 102.629,00 EUR s PP 924310 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13-EU udeležba (85,00  %) in – 18.111,00 EUR s PP 925510 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13-slovenska udeležba (15,00  %), – Za proračunsko leto 2014: 342.970,00 EUR, od tega: – 291.524,50 EUR s PP 924310 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13- EU udeležba (85,00  %) in – 51.445,50 EUR s PP 925510 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13-slovenska udeležba (15,00  %), – Za proračunsko leto 2015: 284.560,00 EUR, od tega: – 241.876,00 EUR s PP 924310 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13-EU udeležba (85,00  %) in – 42.684,00 EUR s PP 925510 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13-slovenska udeležba (15,00  %). Ministrstvo bo upravičencu praviloma izplačalo predplačilo v enkratnem znesku v višini do 15 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev. Upravičene prejemnike in pogoje za predplačilo določa vsakokrat veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Za predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, ki se izda pod pogoji, navedenimi v 26. členu navedenega zakona (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od prijave. Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da predmetni javni razpis kadarkoli prekliče do izdaje sklepov o (ne)izboru. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 8. 2015. Obdobje upravičenosti izdatkov je od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. 9. 2015. 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00 %. 9. Upravičeni stroški in način financiranja Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: – Plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela za strokovno in administrativno koordinarstvo operacije, – Delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce (ne velja za izvajanje aktivnosti programa UVOP), – Delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce (ne velja za izvajanje aktivnosti programa UVOP), – Založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – Stroški oglaševalskih storitev, – Stroški za izvedbo zaključne konference, – Stroški najema prostorov in opreme za izvajanje operacije, – Izdatki za službena potovanja za strokovno in administrativno koordinarstvo operacije, – Kotizacija za strokovno in administrativno koordinarstvo operacije, – Nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, – Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, – Stroški izvedbe programa Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v VIZ – UVOP (strošek na enoto), – DDV, – Posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške, so naslednji: – Plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela za strokovno in administrativno koordinarstvo operacije, – Delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce, – Delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce, – Stroški oglaševalskih storitev, – Izdatki za službena potovanja za strokovno in administrativno koordinarstvo operacije, – Kotizacija za strokovno in administrativno koordinarstvo operacije. Stroški izvedbe programa Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v VIZ so določeni v pavšalnem znesku na uro izvedbe programa. Skladno z Metodologijo za določitev višine stroška na enoto izvedbe programa Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v VIZ, št. 5440-10/2013/2, ki jo je ministrstvo sprejelo dne 29. 5. 2013, je vrednost stroška na uro (60 minut) izvedbe programa 17,50 EUR. Sredstva, namenjena tej vrsti stroška, znašajo najmanj 546.000,00 EUR od skupne okvirne vrednosti razpoložljivih sredstev. Višina sredstev, namenjenih upravičenemu strošku Plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela za strokovno in administrativno koordinarstvo operacije, je omejena na največ 109.200,00 EUR od skupne okvirne vrednosti razpoložljivih sredstev. Pri uveljavljanju upravičenega stroška Davek na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-­izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. 15. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz prijav, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v prijavi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da prijava po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 17. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 18. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 20. Način in rok za predložitev prijav za dodelitev sredstev Rok za oddajo prijav je 10. 9. 2013 do 12. ure. Prijave z zahtevano vsebino morajo v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor operacije Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Ovojnica mora biti zapečatena tako, da je možno preveriti, da je zaprta tako kot je bila predana. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo najkasneje do 10. 9. 2013 do 12. ure, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Neustrezno označene, neustrezno zapečatene in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in bodo vrnjene prijavitelju. 21. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Masarykova 16. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu s pozivom ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Podrobnejše informacije so v Navodilih za prijavitelje, ki so del razpisne dokumentacije. 22. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/ (rubrika Javne objave in razpisi / Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Sašo Grajzar (tel. 01/400-52-21) ali pišete na elektronski naslov sasa.grajzar@gov.si. 24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od upravičenca vrnitev vseh prejetih sredstev s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru zamude pri vračilu sredstev se obračunajo zakonite zamudne obresti od prvega dne zamude obveznosti vračila do dneva vračila.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport