Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 3340-13-0011 Ob-3294/13 , Stran 2244
Št. 3340-13-0011 Ob-3294/13
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 6. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi 56/2002 – ZJU, 127/2006 – ZJZP, 14/2007 – ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38 spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 – ZDT-B, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl.US: U-I-42/12-15, 21/13 – ZVRS-G in 47/13 – ZDU-1G), Zakona o Vladi Republike Slovenije (24/05 – UPB1, 109/08, 55/09 Odl.US: U-I-294/07-16, 38/10 – ZUKN, 8/12 in 21/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 110/11 – ZDIU12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, /2010 – ZUKN, 107/10 in 110/11 – ZDIU12), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 2), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12, 61/13 – Rb2013 (62/13 – popr.)), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI161PO001 z dne 27. 8. 2007 in z dne 19. 4. 2011, Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008–2011 (Uradni list RS, št. 35/08; NPK), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11, Odl.US: U-I-297/08-19, 90/12) in sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 29. 7. 2013 št. OP RR/3/2/008-0-MK, Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, objavlja
javni razpis za izbor operacij
»prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« (oznaka JR-ESRR-KS 2013)«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«; prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«. Namen razpisa je spodbujanje investicij v prenovo in obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo ustvarjali nove možnosti za trajnostni razvoj podeželskih območij, urbanih (mestnih) središč in regij (povečanje števila obnovljenih in revitaliziranih kulturnih spomenikov in povečanje števila obiskovalcev) ter hkrati prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi s kulturnim in gospodarsko-turističnim razvojem. Cilji javnega razpisa so: – uresničevanje ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 na področju kulturne dediščine, – obnova in oživljanje kulturne dediščine ter razvijanje njenega potenciala, – vključevanje zasebnega sektorja v oživljanje kulturnega spomenika, – večja in kakovostnejša vključitev kulturnih spomenikov v gospodarsko-turistično rabo, – povečanje turistične atraktivnosti regij (povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih kulturnih spomenikih), – krepitev zaposlovanja (ustvarjanje novih delovnih mest). Cilj javnega razpisa uresničevanje ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2008–2011 na področju kulturne dediščine se uporablja kljub temu, da je program časovno že potekel, ker še ni sprejet Nacionalni programa za kulturo za novo časovno obdobje. Cilji na področju kulturne dediščine se bodo smiselno nadaljevali tudi v Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Prav tako je eno izmed treh meril za izbor operacij financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 za izbiro projektov (ver. 5.0 z dne 10. 6. 2011) merilo: – prispevek projekta k ciljem Nacionalnega programa kulture 2008–2011 (kot npr. celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, povečanje števila obiskovalcev, navezava na cilje OP RR …). To pomeni, da se tudi Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 navezuje na Nacionalni programa za kulturo 2008–2011 in na cilje, ki so opredeljeni v njem. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnih spomenikov v lasti občin. Predmet tega javnega razpisa so večje investicije, katerih predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljene operacije mora znašati najmanj 1.500.000 EUR (brez davka na dodano vrednost, v nadaljevanju DDV), in so nacionalnega pomena, kar pomeni, da morajo biti kulturni spomeniki razglašeni za spomenik državnega pomena. V postopku javnega razpisa se: – upoštevajo razglasitve za spomenike državnega pomena, – upoštevajo le razglasitve z začetkom veljavnosti do vključno dneva objave tega razpisa, – ne upoštevajo začasne razglasitve izdane na podlagi 21. člena ZVKD-1. Predmet razpisa niso: – kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali v kakršnemkoli drugem postopku, kjer se obravnava vprašanje lastništva, – kulturni spomeniki lokalnega pomena, – objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik, – dediščina, ki je razglašena za kulturni spomenik z začasno razglasitvijo, – dediščina, ki je bila razglašena za kulturni spomenik po objavi tega razpisa. Investicije v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika v lasti občin bodo služile gospodarskemu razvoju občin, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim. Sofinancirani bodo projekti (v nadaljevanju: operacije), ki predstavljajo celovito investicijo v prenovo, obnovo, celostno revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika v lasti občin oziroma njene posamezne funkcionalno zaključene celote – faze. Operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Upravičeni prijavitelj Upravičenci do sredstev razpisa so izključno občine, ki so lastnice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji. 3. 2 Finančni pogoji za prijavo: 3.2.1 Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljene operacije mora znašati najmanj 1.500.000 EUR (brez DDV). 3.2.2 Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja po tem razpisu (tj. sredstva EU in sredstva slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo iz svojih proračunskih postavk) ne sme biti večja od 2.850.000 EUR. 3.2.3 Prijavljena operacija mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da so sredstva sofinanciranja operacije po tem razpisu omejena z vrednostjo iz prejšnje točke, preostala sredstva mora imeti zagotovljena prijavitelj (tudi za plačilo neupravičenih stroškov, vključno z DDV). Prijavitelj mora podati izjavo, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, oziroma da bo sredstva zagotovil iz lastnih virov, če kateri od drugih virov dejansko ne bo pridobljen. Če so v finančno konstrukcijo vključena sredstva zasebnih partnerjev, mora prijavitelj predložiti podpisane pogodbe z zasebnimi partnerji ali zavezujoče izjave zasebnih partnerjev o zagotovitvi sofinancerskih sredstev. 3.2.4 Da bo upravičenec lahko uveljavljal izplačilo upravičenih stroškov, je dolžan izbrati izvajalce aktivnosti do predvidoma 31. 12. 2013. Če te obveznosti upravičenec ne izpolni, lahko preneha obveznost Ministrstva za kulturo do upravičenca iz naslova sofinanciranja operacije in Ministrstvo za kulturo lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju. Če upravičenec ne bo mogel predpisanega roka spoštovati (revizijski postopki, izjemne okoliščine …), mora o tem s pisno vlogo obvestiti Ministrstvo za kulturo, ki bo vlogo obravnavalo. 3.3 Drugi pogoji za prijavo 3.3.1 Prijavljena operacija se mora izvajati v Sloveniji. 3.3.2 Prijavljena operacija mora biti skladna s predmetom in namenom javnega razpisa in določili razpisne dokumentacije. 3.3.3 Cilji in kazalniki operacije morajo biti jasno opredeljeni in morajo prispevati k ciljem razvojne prioritete: 3 „Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov“ v okviru OP RR 2007–2013. 3.3.4 V kulturnem spomeniku mora po zaključku operacije potekati dejavnost, ki predvideva vsaj eno bruto zaposlitev v dveh letih po zaključku operacije. Nosilec dejavnosti, ki bo potekala v nepremičnini, mora predložiti program dela za pet let. Če nosilec dejavnosti ni občina, mora biti med nosilcem/-ci dejavnosti in občino sklenjena notarsko overjena pogodba o poslovnem sodelovanju oziroma ustanovitveni akt javnega zavoda, če je nosilec dejavnosti občinski javni zavod. Iz ustanovitvenega akta mora biti razvidno, da je ustanoviteljica javnega zavoda občina, ki se prijavlja na razpis. 3.3.5 Operacije, ki so se začele pred 1. 1. 2007 ali pa so bile končane do dne sklepa o dodelitvi sredstev, niso upravičene do sofinanciranja. 3.3.6 Operacija se mora končati najpozneje do 31. 12. 2015, vendar ne sme biti končana pred izdajo sklepa ministrstva o sofinanciranju operacije. Do tega datuma mora biti operacija fizično in finančno končana, kar pomeni, da morajo biti opravljene vse predvidene aktivnosti, izvršena vsa plačila in pridobljeno uporabno dovoljenje. Datum zaključka vseh del z izvedenim tehničnim pregledom objekta je najkasneje 1. 8. 2015. 3.3.7 Prijavitelj mora predložiti Investicijski program (v nadaljevanju: IP), izdelan v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). IP mora biti s pisnim sklepom potrditi pristojni organ prijavitelja. Obvezni sestavni del investicijske dokumentacije je tudi Analiza stroškov in koristi ter izračun finančne vrzeli in najvišjega pripadajočega zneska sofinanciranja (DA). Analiza stroškov in koristi mora biti izdelana v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), ki je na voljo na spletni strani: http://www.eu-skladi.si in pri vodji razpisa. Kadar prijavitelj kandidira za sofinanciranje dela celotne investicije (tj. eno ali več faz, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec) in vlogi priloži investicijski dokument za celotno investicijo, mora biti v investicijskem dokumentu jasno in nedvoumno ločeno prikazan tudi del, s katerim kandidira na razpisu (ločeno mora biti prikazana ocena investicijskih stroškov – po stalnih in tekočih cenah, upravičeni in preostali stroški, terminski načrt izvajanja, finančna konstrukcija in analiza stroškov in koristi ter izračun najvišjega zneska nepovratne pomoči EU). Za izračun finančne vrzeli morajo prijavitelji izpolniti tudi obrazec št. 9 (v Excelu). Finančna vrzel in analiza stroškov in koristi se izdelujeta za fazo, ki je predmet vloge/operacije. Iz investicijskega dokumenta operacije mora biti razvidno, kako so bili pri načrtovanju operacije smiselno upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi: učinkovitost izrabe naravnih virov (ki ne sme biti v nasprotju s ciljem ohranjanje kulturne dediščine), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno), trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). Prijavitelj mora predložiti tudi sklep pristojnega organa občine o potrditvi IP, sklep pristojnega organa občine o potrditvi predinvesticijske zasnove (če vrednost operacije presega 2.500.000 EUR) in sklep pristojnega organa občine o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 3.3.8 Prijavitelj mora predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in konservatorski načrt po ZVKD-1 (če je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 15. 3. 2008) oziroma konservatorski program/projekt oziroma konservatorsko restavratorski program/projekt oziroma restavratorski projekt (če je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 15. 3. 2008). Gradbeno dovoljenje se mora glasiti na prijavitelja in operacijo, ki je predmet prijave. 3.3.9 Prijavitelj mora predložiti grafične priloge v obliki izvlečka iz PGD dokumentacije (načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja) ali drugega načrta, iz katerega je razvidno, na katerih delih objekta in v kakšnem obsegu bodo predvideni posegi izvedeni. 3.3.10 Prijavitelj se mora zavezati, da v roku petih let od zaključka operacije ne bo prišlo do bistvenih sprememb operacije, ki bi bile posledica spremenjenih značilnosti lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti in bi vplivale na značilnosti ali pogoje izvajanja operacije ali kar bi podjetju ali javni organizaciji podelilo neupravičeno prednost. Slednje ne velja za operacijo, ki se po koncu izvajanja bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij. 3.3.11 Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu (odloku) o proračunu prijavitelja, in sicer v načrtu razvojnih programov (NRP). Naziv operacije in viri financiranja morajo biti v investicjskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v NRP) identični. Če naziv in/ali viri niso identični, mora predlagatelj priložiti izjavo, da bo do prvega zahtevka za izplačilo uskladil NRP. 3.3.12 Sofinanciranje operacije, ki je predmet prijave na javni razpis, ne sme predstavljati državne pomoči. 3.3.13 Prijavitelj mora predložiti podpisano in žigosano izjavo o: – seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega regionalnega sklada v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3 »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov«; – upoštevanju predpisov, ki veljajo za črpanje iz sredstev evropskih strukturnih skladov, ter predpisov in navodil ministrstva in organa upravljanja v zvezi z izvajanjem tovrstnih operacij; – izbiri zunanjih izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja ter v skladu s tem zakonom zagotoviti strokovni nadzor nad zunanjimi izvajalci; – zagotavljanju, da sofinanciranje operacije ne predstavlja državne pomoči; – seznanitvi in strinjanju o označevanju operacije, informiranju in obveščanju javnosti skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, objavljenimi na spletni strani: www.eu-skladi.si; – hranjenju dokumentacije v skladu z Navodili OU za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije, objavljenimi na spletni strani: www.eu-skladi.si; – upoštevanju omejitev glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES; – stvarnopravnih pravicah, povezanih s kulturnim spomenikom (da je lastnina nesporna, da v zvezi z njo ne poteka noben spor, ni hipotek, zemljiškega dolga ali stvarnega bremena); – zagotavljanju dostopnosti kulturnega spomenika javnosti; – zagotavljanju dostopnosti dokumentacije o operaciji ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom; – seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil, pogodbenih določil, dvojnega financiranja, nenamenske porabe sredstev, nedovoljenega sofinanciranja ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo; – vodenju knjig za operacijo po ustrezni računovodski kodi, tj. vodenju knjig za področni odsek; – spremljanju in dokumentiranem prikazovanju morebitnih prihodkov na operaciji še najmanj pet let po končani operaciji; – strinjanju z elektronsko ali drugačno javno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki bodo dodeljena operaciji in izplačana ob koncu operacije; – smiselnem zagotavljanju enakosti med spoloma in preprečevanju vsakršne diskriminacije v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, in 16. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 v vseh fazah projekta; – poročanju ministrstvu kot posredniškemu telesu še najmanj 5 let po koncu operacije; – pripravi zahtevkov za izplačilo s pomočjo informacijskega sistema ISARR; – predložitvi usklajenega NRP s predmetno operacijo najpozneje do prvega zahtevka za izplačilo; – resničnosti in popolnosti vseh navedenih podatkov. 3.3.14 Prijavitelj mora prijavi predložiti fotografsko dokumentacijo, iz katere bo razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Upravičenci morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo zahtevanih obrazcev in dokazil (prilog). Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, navodili Organa upravljanja in navodili Posredniškega telesa, dostopnimi na spletni strani MGRT: http://www.eu-skladi.si, spletni strani MK http://www.mk.gov.si/ in pri vodji razpisa Maji Udovič, tel.: 01 369 59 32, el.pošta: maja.udovic@gov.si, telefaks: 01 369 5901. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) 4.1 Merila V ocenjevanje bodo uvrščene pravočasne in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji skladno s pogoji in merili razpisa. Največje možno število doseženih točk je 100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščene pozitivno ocenjene operacije, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegle najmanj 50 točk in bodo najbolje ocenjene, do porabe sredstev. Ocenjevalni list meril za izbor izpolnijo člani strokovne komisije ob pregledu pravočasnih in popolnih vlog upravičenih prijaviteljev. Tabela: Merila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji in Navodilih za prijavo. 5. Izbor in ocenjevanje vlog Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13). Vloge bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje minister za kulturo. 5.1 Postopek obdelave vlog Pristojna strokovna komisija bo pravočasne in pravilno označene vloge odprla v roku, ki je določen v razpisu. Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala k dopolnitvi v 8 dneh. Vse nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene v zahtevanem roku, bodo zavržene. Podatki v Dispoziciji operacije vključno z investicijskim programom niso predmet dopolnitve vloge. V primeru predložitve investicijskega dokumenta, ki ne bo v skladu s predpisano metodologijo, bo vloga prijavitelja zavržena. 5.2 Ocenjevanje vlog Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. Če se bosta oceni razlikovali za 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo v tem primeru oblikovala na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen. Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste operacij za sofinanciranje, ki se bo predložil ministru. Na podlagi predloga strokovne komisije bo minister odločil o izboru projektov s posamičnimi sklepi. Za sofinanciranje bodo predlagane operacije, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegle najmanj 50 točk. Če bo skupna vrednost predlaganih operacij, ki so dosegle minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imele prednost operacije z višjim številom točk. Če bo več operacij imelo enako oceno, se bo upoštevala: – višina prejetih točk pri podmerilu „Vpliv projekta na zaposlovanje“ (ustvarjanje bruto novih delovnih mest). Če bosta projekta dosegala enako število točk, se bo upoštevala: – višina prejetih točk pri podmerilu „Ogroženost kulturnega spomenika zaradi človekovih ali drugih vplivov“. Če bosta projekta dosegala enako število točk, se bo upošteval: – vrstni red prejema vloge (prednost bodo imele prej prispele vloge). Če izbrani vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se v roku 8 dni ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejenih, če ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Končni rok za dodelitev sredstev po tem javni razpisu (odstop od vloge oziroma podpisa pogodbe, nerazporejena sredstva javnega razpisa) je en mesec od podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Če se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Ministrstvo si pridržuje pravico zahtevati od prijaviteljev dodatna pojasnila o operaciji ter načrtovanih aktivnostih in stroških. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnih obrazcih (obrazec št. 3 – Podatki o prijavitelju). Če pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, bo strokovna komisija načrtovane aktivnosti oziroma stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izločila kot neupravičene ter projekt ustrezno ocenila glede na postavljena merila. Ministrstvo si pridržuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov predlaga nižjo višino sofinanciranja od zaprošene in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja, predvsem če bo strokovna komisija ugotovila: – da je prijavitelj kot upravičene stroške navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja, – v primeru računske napake, – da bo investicija ustvarjala prihodke, – da so posamezne postavke v finančnem načrtu ocenjene previsoko, – če je presežek razpoložljivih sredstev nižji od zaprošenega. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom strokovne komisije se bo štelo kot odstop od vloge. Razpoložljiva sredstva se ponudijo naslednjemu najvišje ocenjenemu prijavitelju, do roka ki je določen v sedmem odstavku točke 5.2 javnega razpisa). 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 5.700.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih: – za proračunsko leto 2013: 200.000,00 EUR od tega: – 170.000,00 EUR s PP 130151 – (Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU dodatne pravice) – EU udeležba (85,00 %) in – 30.000,00 EUR s PP 130152 – (Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-SLO dodatne pravice) – slovenska udeležba (15,00 %), – za proračunsko leto 2014: 4.000.000,00 EUR od tega: – 3.400.000,00 EUR s PP 130151 – (Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU dodatne pravice) – EU udeležba (85,00 %) in – 600.000,00 EUR s PP 130152 – (Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-SLO dodatne pravice) – slovenska udeležba (15,00 %), – za proračunsko leto 2015: 1.500.000,00 EUR od tega: – 1.275.000,00 EUR s PP 130151 – (Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-EU dodatne pravice) – EU udeležba (85,00 %) in – 225.000,00 EUR s PP 130152 – (Mreženje kulturnih potencialov – 07-13-SLO dodatne pravice) – slovenska udeležba (15,00 %). Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge. 7. Obdobje, upravičenosti stroškov in izdatkov Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2015 Obdobje upravičenosti operacije je od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015. Sredstva bodo upravičencu izplačana na osnovi izstavljene mesečne situacije oziroma računa za opravljena dela in opravljeni kontroli s strani ministrstva, skladno s terminskim planom v pogodbi o sofinanciranju. Ministrstvo bo iz sredstev posameznega proračunskega leta sofinanciralo upravičene stroške na posamezni operaciji na podlagi zahtevka za izplačilo, dostavljenega najkasneje do 31. oktobra tekočega koledarskega leta. Zahtevki, izdani po tem datumu, bodo praviloma izplačani v naslednjem koledarskem letu. Rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo je 30. 9. 2015. Vse aktivnosti operacije (fizičen zaključek vseh del) morajo biti izvedene najpozneje do 1. 8. 2015. 8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00 %. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00 %. 9. Delež sofinanciranja Zaprošena vrednost sofinanciranja operacije prijavitelja ne sme presegati 2.850.000 EUR. Prijavitelj lahko v okviru navedenih zneskov zaprosi za 100  % financiranje upravičenih stroškov. Upravičencu bo sofinanciranih največ do 100  % izkazanih upravičenih javnih izdatkov operacije v deležu 85  % sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in 15  % namenskih sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo. Skupni delež sofinanciranja posamezne operacije se določi z upoštevanjem določila 55. člena Uredbe 1083/2006/EU in finančnega izračuna, skladnega z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi. Za izračun donacije EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer ta metoda določa, da upravičeni stroški ne smejo preseči sedanje vrednosti stroškov, znižane za sedanjo vrednost neto prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja upravičenih stroškov se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi investicij (skladno z že navedenim Delovnim dokumentom št. 4). Preostali del sredstev je dolžan zagotoviti prijavitelj, ki mora ministrstvu ob prijavi predložiti izdelano finančno konstrukcijo z opredeljenimi vsemi viri financiranja ter ustreznimi dokazili za vsak vir financiranja posebej. 10. Upravičene aktivnosti, upravičeni stroški in način financiranja 10.1 Vrste upravičenih aktivnosti in upravičenih stroškov V okviru razpisa se sofinancirajo stroški obnove, prenove, rekonstrukcije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Upravičeni stroški se bodo presojali in dokazovali z dokazili in metodami za izračun upravičenih stroškov, navedenimi v razpisni dokumentaciji, izhajajoč iz Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2007–2013. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije; – so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene; – so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški. DDV je po tem razpisu vselej neupravičen strošek, prav tako stroški najemanja kreditov in stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke. Sredstva za neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti prijavitelj. 10.2 Dvojno financiranje Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja lahko ministrstvo prekini izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo sredstev v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 10.3 Zaprtje finančne konstrukcije Iz predloženega finančnega načrta mora biti razvidno, da so zagotovljena vsa potrebna sredstva za izvedbo operacije. Operacija mora imeti zaprto finančno konstrukcijo. Finančna konstrukcija operacije je zaprta, če so zagotovljena vsa sredstva za njeno izvedbo, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz tega razpisa. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji, Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007–2013) in Navodilih Posredniškega telesa, dostopnimi na spletni strani MK (dostopna na http://www.mk.gov.si/). 11. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj skladno s pozivom v danem roku dopolni. Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo: – izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce: – obrazec št. 1: prijavni obrazec 1, – obrazec št. 2: izjava, – obrazec št. 3: podatki o prijavitelju, – obrazec št. 4: izjava o lastništvu, – obrazec št. 5: dispozicija operacije, – obrazec št. 6: izjava o ogroženosti kulturnega spomenika, – obrazec št. 7: izjava o zagotovitvi sredstev za zaprtje finančne konstrukcije, – obrazec št. 8: izjava zasebnega partnerja o zagotovitvi finačnih sredstev za izvedbo operacije, – obrazec št. 9: obrazec izračuna finančne vrzeli, – obrazec št. 10: izjava o avtorskem delu (neobvezno), – obrazec št. 11: vzorec pogodbe o sofinanciranju, parafiran na vsaki strani (žigosanje ni potrebno), – obrazec št. 12: kontrolni seznam za preverjanje obveznih prilog – dokazil; – priloge: – investicijski program z izdelano analizo stroškov in koristi v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Guide to cost benefit analysis of investment projects), – sklep pristojnega organa občine o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), – sklep pristojnega organa občine o potrditvi investicijskega programa, – sklep pristojnega organa občine o potrditvi predvinvesticijske zasnove (če vrednost operacije presega 2.500.000 EUR), – kopija veljavnega akta (odloka) o proračunu samoupravne lokalne skupnosti in kopija izpisa načrta razvojnih programov (tretji del proračuna) z jasno označeno vrstico operacije, ki je predmet prijave; obe kopiji morata biti enaki originalom, obe prilogi morata biti žigosani in podpisani od odgovorne osebe prijavitelja, kopija NRP mora biti podpisana in ožigosana najmanj na strani, kjer je opredeljena operacija, – kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja, konservatorski načrt oziroma konservatorski program/projekt oziroma konservatorsko-restavratorski program/projekt oziroma restavratorski projekt, – grafične priloge v obliki idejnega projekta oziroma izvleček iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), iz katerih bo razvidno, kakšen poseg je predviden, – fotografska dokumentacija (vsaj 2 fotografiji) kulturnega spomenika, iz katere bo razvidno dejansko stanje kulturnega spomenika, ki je predmet prijave, – program dela za pet let nosilca dejavnosti, ki bo potekala v kulturnem spomeniku, – kopija notarsko overjene pogodbe o poslovnem sodelovanju med občino in nosilcem dejavnosti oziroma akt o ustanovitvi javnega zavoda, – kopija podpisane pogodbe z zasebnimi partnerji ali zavezujoče izjave zasebnih partnerjev o zagotovitvi sofinancerskih sredstev, – pisno pooblastilo za podpis, kadar obrazce ali priloge vloge podpiše pooblaščenec odgovorne osebe, – izjava o avtorskem delu (ni obvezna). 12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon ZJN-2 (Zakon o javnem naročanju). 13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih. 17. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 19. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb operacije, kot to določa 57. člen Uredbe 1083/2006/ES in mora zagotoviti, da v roku pet let od zaključka operacije ne pride do bistvenih sprememb operacije, kar je posledica spremenjenih značilnosti lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti in kar vpliva na značilnosti ali pogoje izvajanja operacije ali kar podjetju ali javni organizaciji podeli neupravičeno prednost. Slednje ne velja za operacijo, ki se po koncu izvajanja bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij. 20. Način, kraj in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 9. 9. 2013 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava za razpis za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2013–2015« z oznako »JR ESRR – KS 2013–2015«. Na ovojnici mora biti naveden vlagatelj (naziv in polni naslov prijavitelja). Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec št. 13 pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko (izpolnjenega) vlagatelji nalepijo na sprednjo stran ovojnice (neobvezno). Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali priporočeno po pošti) v glavno pisarno ministrstva do navedenega roka. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Če iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova prijavitelja ter nato vrnjena pošiljatelju. Vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar vlagatelj prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah. Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. 21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Vloge bo odprla strokovna komisija. Odpiranje bo 12. 9. 2013, ob 10. uri. Odpiranje zaradi pričakovanega velikega števila prijav ne bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija v 8 dneh po zaključku odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena, kot zahtevano v pozivu. Če bodo ob vsebinskem pregledu vlog ugotovljene nepravilnosti v obrazcih ali neskladja med obrazci in predloženim IP, lahko ministrstvo naknadno zahteva uskladitev obrazcev z navedbami v IP. Predmet uskladitve ne more biti vsebina predloženega IP (IP ne more biti predmet sprememb ali usklajevanja). Ministrstvo bo izbralo predloge operacij po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 22. Zavrženje in zavrnitev vlog 22.1 Zavrženje vlog Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji, minister izda sklep o zavrženju takih vlog. Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v 20. točki besedila tega razpisa. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 11. točka besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni. Upravičeni prijavitelj je občina, katere vloga izpolnjuje pogoje, kot je to določeno v 3. točki besedila tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge. 22.2 Zavrnitev vlog Zavrnejo se: – vloge, ki bodo dosegle manj kot 50 točk, – vloge, ki bodo dosegle 50 ali več točk, vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge, – vloge, ki ne bodo upoštevale v razpisni dokumentaciji navedene višine zaprošenih sredstev sofinanciranja (točka 3.2). 23. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 24. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili za prijavitelje, – prijavne obrazce št. 1–13 in – navodilo za izpolnjevanje prijave. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji natisnejo s spletne strani: http://www.mk.gov.si/. Na spletni strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa. Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, na kateri bodo objavljane morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpisom. Vse morebitno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov: maja.udovic@gov.si oziroma po telefaksu 01/369-59-01. Odgovori na vprašanja se podajajo v pisni obliki v rubriki »Vprašanja in odgovori« na spletni strani ministrstva. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Ministrstvo za kulturo bo v mesecu avgustu 2013 organiziralo informativni dan za prijavitelje, če bo zanj izkazan interes. Točen datum in lokacija informativnega dne bosta objavljena na spletni strani ministrstva. Interes za informativni dan (prijavo) je treba poslati na elektronski naslov: maja.udovic@gov.si, najpozneje do 19. 8. 2013.
Ministrstvo za kulturo