Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

Št. 0144-1/2013-5 Ob-3292/13 , Stran 2241
Št. 0144-1/2013-5 Ob-3292/13
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13) ter v skladu s sklepom ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 0144-1/2013-2 z dne 12. 7. 2013 objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva za odrasle osebe z napredovano oziroma kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana. 2. Predmet koncesije: kratkotrajne institucionalne 24 urne namestitve odraslih oseb z napredovano oziroma kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, s takojšnjim pričetkom izvajanja dejavnosti. 3. Opis storitve Kratkotrajno institucionalno varstvo za odrasle osebe z napredovano oziroma kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja. Standardna storitev obsega: – osnovno oskrbo, – socialno oskrbo, – zdravstveno varstvo. Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Bivanje se organizira v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno ali dvoposteljnih sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila. Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov. Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice. Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih za upravičence. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, ki vključuje izvajanje nalog varstva in posebnih oblik varstva. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk. Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstvenega varstva. Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24 ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11, v nadaljevanju: Pravilnik). Nadstandardna storitev se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06, v nadaljevanju: Pravilnik o tehničnih pogojih). Storitev je možno šteti za nadstandardno le v primerih, za katere Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12, v nadaljevanju: metodologija) dopušča možnost oblikovanja cene za nadstandardno storitev. 4. Obseg storitve: v skladu s Koncesijskim aktom št. 0144-1/2013-3 z dne 21. 6. 2013, ministrstvo razpisuje koncesijo za okvirno 15 mest za odrasle osebe. 5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija in število mest: za Upravno enoto Ljubljana, za okvirno 15 mest. 6. Uporabniki storitev, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki storitve so odrasle osebe, starejše od 18 let, z napredovano oziroma kronično neozdravljivo boleznijo v zadnjem (terminalnem) obdobju bolezni oziroma v procesu umiranja, po zaključenem akutnem zdravljenju, pri katerih kakovosti bivanja v domačem okolju ni mogoče več zagotoviti. 7. Začetek in čas trajanja koncesije: rok za začetek izvajanja dejavnosti, ki je predmet koncesije, je z dnem vročitve odločbe o podelitvi koncesije koncesionarju. Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 40 let, z možnostjo podaljšanja. 8. Viri financiranja storitev: storitve oskrbe, ki zajemajo storitve osnovne in socialne oskrbe, plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci na podlagi dogovora, razen v primerih, ko so na podlagi tretjega odstavka 100. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) delno ali v celoti oproščeni plačila storitev. Za oprostitve plačila storitev se uporabljajo določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG in 62/10 – ZUPJS). Dodatne storitve, ki niso vključene v standardne storitve in hkrati tudi niso nadstandardne storitve, plačujejo izključno uporabniki. Zdravstvene storitve izvajalcu institucionalnega in zdravstvenega varstva, v skladu z letnimi pogodbami plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 9. Način določitve cene Cene storitev oskrbe oblikuje ponudnik v skladu z določili metodologije na dan 1. 3. 2013. Ponudnik oblikuje cene ločeno za standardne in nadstandardne storitve. Cena oskrbe na dan začetka izvajanja dejavnosti ne more biti višja od cene v ponudbi, usklajene z določili metodologije ter drugimi akti, ki veljajo na dan predložitve vloge za soglasje k ceni pred začetkom izvajanja koncesijske dejavnosti. V skladu s tretjim odstavkom 101. člena ZSV cene storitev določi organ upravljanja ponudnika oziroma sama fizična oseba, ki mora pred začetkom izvajanja storitve k cenam pridobiti tudi soglasje koncedenta. 10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, 2. da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija, 3. da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, 4. da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, 5. da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. 12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis morajo v skladu z 8. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe: 12.1. Ponudnik za koncesijo mora ob prijavi na razpis, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, priložiti še: 12.1.1 izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (IP 1), 12.1.2 izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije (IP 2), 12.1.3 izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (IP 3), 12.1.4 organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi (OK), 12.1.5 projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (PF 1), 12.1.6 izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost (IP 4), 12.1.7 projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialno varstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialno varstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme), 12.1.8 izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (IC), s finančnim načrtom, izračunom stroškov amortizacije in investicijskega vzdrževanja ter izračunom stroškov financiranja, 12.1.9 izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene (IP 5), 12.1.10 program dela izvajanja storitve, 12.1.11 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1 % od ocenjene vrednosti investicije, vendar ne več kot 65.000,00 EUR. Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednje: – letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, – bonitetno informacijo AJPESa, in sicer: – BON – 2 za gospodarske družbe, – BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter – BON – 1/SP za samostojne podjetnike, – izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti (IP 8), – izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve (IP 6), oziroma o predvidenih posojilih, ki jih ponudnik namerava najeti, – izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo (IP 7), – izjavo o morebitnih drugih obveznostih (ponudnik navede ali morebitno obstojijo še druge obveznosti, ki niso zajete v predhodnih točkah). Kot zadnji računovodski izkazi za obdobje 3 let iz prve alinee prejšnjega odstavka se štejejo izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki sicer ureja pripravo letnih poročil. Kot zadnji revidirani računovodski izkazi se štejejo revidirani računovodski izkazi, s katerimi ponudnik razpolaga na dan zaključka zbiranja ponudb v skladu z zakonodajo, ki ureja revidiranje letnih poročil. V primeru, da ponudnik ob zaključku zbiranja ponudb z revidiranimi računovodskimi izkazi za preteklo leto glede na roke v zakonodaji, ki ureja to področje, še ne razpolaga, pa se kot zadnji revidirani računovodski izkazi štejejo revidirani računovodski izkazi, ki se nanašajo na predpreteklo leto. Ponudnik, ki mora predložiti revidirane zadnje računovodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja. V primeru, da ponudnik posluje manj kot eno leto in da skladno s predpisi, ki urejajo pripravo in oddajo letnih računovodskih izkazov, do poteka dneva zaključka zbiranja ponudb ni zavezan k oddaji letnih računovodskih izkazov, zato teh ponudniku ni potrebno predložiti. Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube). Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev se uredijo, oštevilčijo in priložijo po zgoraj navedenem vrstnem redu. 13. Rok in način prijave na javni razpis Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti, do 2. 9. 2013. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež MDDSZ, Ljubljana, Kotnikova 28 do 2. 9. 2013 do 14. ure. Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava za javni razpis za podelitev koncesije za odrasle osebe z napredovano oziroma kronično neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja – ne odpiraj«. Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Vse spremembe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve ponudbe, ki bodo prispele k organu, pristojnemu za podelitev koncesije po preteku razpisnega roka in ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot prepozne oziroma kot nepravilno označene ter vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku razpisnega roka, je prepozna. Ponudbe, ki bodo prepozne, ali ne bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali če je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen za podelitev koncesije. 14. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne 4. 9. 2013 ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Kotnikova 28, VII. nadstropje. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik ponudnika z ustreznim pooblastilom. 15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: 1. kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika: – načel in vodil programa glede na oceno potreb v državi, – uporabe sodobnih konceptov in metod pri delu z umirajočimi, – spremljanje in psihosocialna pomoč svojcem umirajočih, – možnost 24 urne namestitve svojcev pri umirajočem, – izvajanje dodatnih vrst storitev za umirajoče in svojce (zagotavljanje psihosocialne in duhovne obravnave, samopomočne skupine …), 2. lokacija objekta glede na makrolokacijske in mikrolokacijske pogoje, ki jih določa Pravilnik o tehničnih pogojih; 3. cena storitve. Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju (do 100 točk): – kakovost programa do 65 točk, točkuje se: – načel in vodil programa glede na oceno potreb v državi (10 točk), – uporaba sodobnih konceptov in metod pri delu z umirajočimi (do 15 točk), – spremljanje in psihosocialna pomoč svojcem umirajočih (do 15 točk), – možnost 24 urne namestitve svojcev pri umirajočem (15 točk), – izvajanje dodatnih vrst storitev za umirajoče in svojce (do 10 točk), – makrolokacijski in mikrolokacijski pogoji do 15 točk – ocenjuje se primernost lokacije v skladu s pogoji, ki jih določa pravilnik o tehničnih pogojih, in zajemajo dostopnost, umeščenost v bivalno okolje in konfiguracijo zemljišča; – cena storitve, do 20 točk (največ točk pridobijo ponudniki z najnižjo ceno oskrbe I, oblikovano v skladu z metodologijo, ostali pa sorazmerno manj). 16. Točkovanje ponudbe Ponudnikom koncesije, ki bodo zbrali manj kot 50 točk, se koncesija ne bo podelila, ne glede na število ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 11. točke tega razpisa. Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo izpolnjevati minimalne tehnične pogoje skladno s pravilnikom o tehničnih pogojih. Ponudnik, ki se prijavlja na razpis z več objekti, se za vsak objekt prijavi s samostojno ponudbo. Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov. 17. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo na podlagi poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila izbrala ponudnike, katerim bo z odločbo podelila koncesijo za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije. Z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije. 18. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Kotnikova 28, v pritličju. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 9. in 10. uro, od ponedeljka do petka, v času do 2. 9. 2013 pri Marjeti Ferlan Istinič, tel. 01/369-77-62, Janji Romih, tel. 01/369-77-84 in Tomažu Čebulju, tel. 01/369-77-94. Razpisna dokumentacija zajema: – potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije, – prijavo na razpis, – osnutek pogodbe o koncesiji, – obrazce (IP 1, IP 2, IP 3, OK, PF1, IP 4, IC, IP 5, IP 6, IP 7, IP 8), – Navodila za izvajanje Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, – Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti