Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013

Kazalo

3217. Pravilnik o določanju zavarovalne osnove, stran 9649.

Na podlagi trinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) izdaja minister za finance v soglasju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o določanju zavarovalne osnove
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določa podrobnejši način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance iz 15., 16. in 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
2. člen
(zavarovalna osnova)
(1) Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec.
(2) Za zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2 se dobiček iz prejšnjega odstavka zniža za 25 %.
(3) Zavarovalna osnova, določena na način iz prvega in drugega odstavka tega člena za zavarovance iz 15. in 17. člena ZPIZ-2, ne sme biti nižja od 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(4) Zavarovalna osnova, določena na način iz prvega odstavka tega člena za zavarovance iz 16. člena ZPIZ-2, ne sme biti nižja od 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(5) Zavarovalna osnova, določena na način iz prvega in drugega odstavka tega člena, ne sme biti višja od 3,5-kratnika povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(6) Če dobiček zavarovanca iz 15. in 17. člena ZPIZ-2 ne preseže 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
(7) Če dobiček zavarovanca iz 16. člena ZPIZ-2 ne preseže 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 90 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
3. člen
(določitev dobička za zavarovanca
iz 15. člena ZPIZ-2)
(1) Dobiček zavarovanca iz 15. člena ZPIZ-2 se določi na podlagi podatkov iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto ali na podlagi podatkov iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto, če je zavarovanec ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ter podatka o znesku obračunanih obveznih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, ki jih je plačala Republika Slovenija.
(2) Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se dobiček zavarovanca iz 15. člena ZPIZ-2 določi tako, da se znesku razlike med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki oziroma davčno priznanim prihodki in normiranimi odhodki prišteje znesek obračunanih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru, ko je znesek razlike med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki manjši ali enak 0, dobiček zavarovanca iz 15. člena ZPIZ-2 enak znesku prispevkov za obvezno socialno zavarovanje.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se dobiček zavarovanca iz 15. člena ZPIZ-2, če se obračun akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ne nanaša na celotno davčno leto, določi tako, da se dobiček, ugotovljen v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena, preračuna na letno raven. Preračun se opravi na naslednji način:
Dl = (Dn/n) x 12, pri čemer je:
Dl – dobiček, preračunan na letno raven,
Dn – dobiček, določen na podlagi obračuna iz prvega odstavka tega člena,
n – število mesecev, na katere se nanaša dobiček.
(5) Pri določanju števila mesecev, na katere se nanaša dobiček (n) iz prejšnjega odstavka, se upošteva število dni v začetnem mesecu, na katero se nanaša obračun davka, odvisno od tega, ali se obračun davka nanaša na manj kot 15 dni ali več kot 15 dni začetnega meseca. Če se nanaša na več kot 15 dni, se začetni mesec šteje, sicer pa ne.
4. člen
(določitev dobička za zavarovanca
iz 16. člena ZPIZ-2)
(1) Dobiček zavarovanca iz 16. člena ZPIZ-2 se določi na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto in obračunov davčnega odtegljaja.
(2) Za dobiček zavarovanca iz 16. člena ZPIZ-2 se za določitev zavarovalne osnove iz 2. člena tega pravilnika štejejo vsi dohodki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in opravljanje dela od gospodarskih družb, zadrug ali zavodov, v zvezi s katerimi zavarovanec izpolnjuje pogoje za zavarovanje po 16. členu ZPIZ-2.
(3) Na podlagi podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se dobiček zavarovanca iz 16. člena ZPIZ-2 določi tako, da se upošteva seštevek dohodkov, prejetih za opravljanje poslovodne funkcije in opravljanje dela od gospodarskih družb, zadrug ali zavodov, v zvezi s katerimi zavarovanec izpolnjuje pogoje za zavarovanje po 16. členu ZPIZ-2.
5. člen
(določitev dobička za zavarovanca
iz 17. člena ZPIZ-2)
(1) Dobiček zavarovanca iz 17. člena ZPIZ-2 se določi na podlagi podatkov za preteklo leto iz obvestila Davčne uprave Republike Slovenije o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, obračuna akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter na podlagi podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, ki jih plača Republika Slovenija.
(2) Če zavarovancu ni izdano obvestilo Davčne uprave Republike Slovenije o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se dobiček zavarovanca iz 17. člena ZPIZ-2 določi tudi na podlagi podatkov iz odločbe o odmeri dohodnine.
(3) Na podlagi podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se dobiček zavarovanca iz 17. člena ZPIZ-2 določi tako, da se upošteva vsota katastrskega dohodka in drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, šteje kot dohodek iz dejavnosti, brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost ter znižanj in povečanj davčne osnove.
(4) Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se upoštevajo katastrski dohodek in drugi dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz obvestila Davčne uprave Republike Slovenije o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Če iz odločbe o odmeri dohodnine izhaja, da zavarovanec nima dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje, da je dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti enak 0.
(5) Kot dohodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji se upošteva dohodek iz teh dejavnosti iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti, če je zavarovanec ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Za določitev tega dohodka se smiselno upoštevajo določbe 3. člena tega pravilnika.
6. člen
(zavarovalna osnova, če ni odločbe o odmeri dohodnine)
(1) Če za posameznega zavarovanca iz 16. člena ZPIZ-2 ni na voljo podatka iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, ker se v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ne izda odločba o odmeri dohodnine, je zavarovalna osnova 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(2) Če za posameznega zavarovanca iz 17. člena ZPIZ-2 ni na voljo podatka iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, ker se v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ne izda odločba o odmeri dohodnine, je zavarovalna osnova, če v preteklem letu zavarovanec ni imel dohodkov iz petega odstavka 5. člena tega pravilnika, 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
7. člen
(zavarovalna osnova ob vstopu
v zavarovanje)
(1) Zavarovalna osnova je za zavarovance iz 15. in 17. člena ZPIZ-2 ob vstopu v zavarovanje, razen če so bili v obdobju šestih mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovani na enaki zavarovalni podlagi, 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(2) Zavarovalna osnova je za zavarovance iz 16. člena ZPIZ-2 ob vstopu v zavarovanje, razen če so bili v obdobju šestih mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovani na enaki zavarovalni podlagi, 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(3) Če so bili zavarovanci iz 15., 16. in 17. člena ZPIZ-2 v obdobju šestih mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovani na enaki zavarovalni podlagi, je zavarovalna osnova enaka zavarovalni osnovi, od katere so plačevali prispevke pred izstopom iz zavarovanja, brez upoštevanja znižanj in povečanj zavarovalne osnove iz 11. člena tega pravilnika.
8. člen
(višja zavarovalna osnova)
(1) Zavarovanec se lahko odloči za plačevanje prispevkov od zavarovalne osnove, ki je višja od zavarovalne osnove, določene v skladu z 2. do 7. členom tega pravilnika, vendar ne od višje od zneska 3,5-kratnika povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(2) Višjo zavarovalno osnovo od osnove po prvem odstavku tega člena zavarovanec lahko uveljavlja v obračunu prispevkov za socialno varnost ali z obvestilom davčnemu organu, če se prispevki ne izračunavajo v obračunu prispevkov za socialno varnost.
(3) Če zavarovanec uveljavlja višjo zavarovalno osnovo z obvestilom davčnemu organu, se prispevki za socialno varnost plačujejo od višje zavarovalne osnove za mesec po mesecu, v katerem je davčni organ obvestilo prejel.
9. člen
(povprečna letna plača zaposlenih
v Republiki Sloveniji)
(1) Za določitev zneska dobička za določitev najnižje zavarovalne osnove ter najnižje in najvišje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov se upošteva podatek o povprečni letni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije, za leto, na katero se nanaša dobiček, ki je podlaga za določitev zavarovalne osnove.
(2) Če se zavarovalna osnova določa na podlagi obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, obračuna akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti in povprečna plača v Republiki Sloveniji za leto, na katero se obvestilo o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti oziroma obračun akontacije dohodnine ali dohodnine od dohodka iz dejavnosti nanaša, še ni znana, se osnova določi glede na zadnjo znano povprečno mesečno plačo za to leto.
10. člen
(določitev nove zavarovalne osnove)
(1) Zavarovalna osnova se na novo določi na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in sicer za mesec, v katerem je bila odločba o odmeri dohodnine oziroma obvestilo o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vročeno.
(2) Zavarovalna osnova se na novo določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec april.
(3) Za primere iz 6. člena tega pravilnika se zavarovalna osnova na novo določi za mesec november.
(4) Če se zavarovalna osnova za posameznega zavarovanca določa na podlagi odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se zavarovalna osnova na novo določi za mesec, za katerega so hkrati izpolnjeni pogoji iz prvega do tretjega odstavka tega člena.
11. člen
(znižanje in povečanje zavarovalne osnove)
(1) Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova, določena v skladu z 2. do 7. členom tega pravilnika, ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, se lahko sam odloči in za naprej plačuje prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 %, vendar najmanj od zavarovalne osnove, ki za zavarovance iz 15. in 17. člena ZPIZ-2 znaša 60 % in za zavarovance iz 16. člena ZPIZ-2 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za leto, v katerem je bilo uveljavljeno znižanje zavarovalne osnove po prejšnjem odstavku (naslednja na novo določena zavarovalna osnova), preseže znižano zavarovalno osnovo, od katere so se plačevali prispevki, za več kot 20 %, se v prihodnjem obdobju, v katerem se plačujejo prispevki po na novo določeni zavarovalni osnovi, prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, določene na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečane za 20 %.
(3) Znižanje zavarovalne osnove po prvem odstavku tega člena zavarovanec lahko uveljavlja enkrat za posamezno obdobje določanja zavarovalne osnove, in sicer v obračunu prispevkov za socialno varnost ali z obvestilom davčnemu organu, če se prispevki ne izračunavajo v obračunu prispevkov za socialno varnost.
(4) Če zavarovanec uveljavlja znižanje zavarovalne osnove z obvestilom davčnemu organu, se prispevki za socialno varnost plačujejo od znižane zavarovalne osnove za mesec po mesecu, v katerem je davčni organ obvestilo prejel.
(5) Znižana in povečana zavarovalna osnova, določena v skladu s tem členom, veljata do določitve nove zavarovalne osnove v skladu z 10. členom tega pravilnika, odločitve zavarovanca za zvišanje zavarovalne osnove v skladu z 8. členom tega pravilnika ali do začetka plačevanja prispevkov od zavarovalne osnove, določene v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega pravilnika.
12. člen
(nepravilna zavarovalna osnova)
(1) Če se ugotovi, da zavarovalna osnova, od katere se plačujejo prispevki, ni pravilna, davčni organ z odločbo določi novo zavarovalno osnovo in poračun prispevkov za nazaj.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se prispevki za socialno varnost plačujejo od nove zavarovalne osnove, določene z odločbo iz prejšnjega odstavka, za mesec, v katerem je bila odločba iz prejšnjega odstavka izdana. Če je odločba vročena po dospelosti in plačilu prispevkov za mesec, za katerega bi se morali prispevki v skladu s prejšnjim stavkom plačati od nove zavarovalne osnove, se opravi poračun prispevkov pri prvem plačilu prispevkov po vročitvi odločbe.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka plačuje zavarovanec prispevke od nove zavarovalne osnove, določene v skladu s prvim odstavkom tega člena, do določitve nove zavarovalne osnove v skladu z 10. členom tega pravilnika ali do odločitve zavarovanca za zvišanje zavarovalne osnove v skladu z 8. členom tega pravilnika ali za znižanje zavarovalne osnove v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, če je zavarovanec za mesec, v katerem je bila odločba iz prvega odstavka tega člena izdana, že na novo razvrščen v zavarovalno osnovo v skladu z 10. členom tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(najnižja zavarovalna osnova in dohodkovni cenzus
za določitev najnižje zavarovalne osnove v posameznih letih v prehodnem obdobju)
(1) Ne glede na določbo 2., 6., prvega odstavka 7. in 11. člena tega pravilnika je za zavarovance iz 15. in 17. člena ZPIZ-2 v skladu z drugim in enajstim odstavkom 410. člena ZPIZ-2 dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižja zavarovalna osnova za plačilo prispevkov:
– v letu 2014 minimalna plača,
– v letu 2015 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v letu 2016 56 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, in
– v letu 2017 58 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(2) Ne glede na določbo 2., 6., drugega odstavka 7. in 11. člena tega pravilnika je za zavarovance iz 16. člena ZPIZ-2 v skladu s četrtim in enajstim odstavkom 410. člena ZPIZ-2 dobiček za določitev najnižje zavarovalne osnove in najnižja zavarovalna osnova za plačilo prispevkov:
– v letu 2014 minimalna plača v Republiki Sloveniji,
– v letu 2015 65 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v letu 2016 70 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v letu 2017 75 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec,
– v letu 2018 80 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, in
– v letu 2019 85 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
(3) Za določitev dobička za določitev najnižje zavarovalne osnove in za določitev najnižje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov v letu 2014 se upošteva minimalna letna plača v Republiki Sloveniji za leto 2013. Za minimalno letno plačo v Republiki Sloveniji za leto 2013 se šteje vsota minimalnih plač, ki so za posamezen mesec leta 2013 objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
(znižanje ugotovljenega dobička
v prehodnem obdobju)
Ne glede na drugi odstavek 2. člena tega pravilnika se za zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2 v skladu s tretjim odstavkom 410. člena ZPIZ-2 ugotovljen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2014 zniža za 30 % in v letu 2015 za 28 %.
15. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 007-447/2013
Ljubljana, dne 16. oktobra 2013
EVA 2013-1611-0111
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
 
Soglašam!
 
dr. Anja Kopač l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti