Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2013 z dne 9. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2013 z dne 9. 9. 2013

Kazalo

2780. Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, stran 8626.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v postopku za prekrške pred prekrškovnim organom (v nadaljnjem besedilu: prekrškovni postopek), ki ga mora glede na predpisano raven izobrazbe opraviti uradna oseba, zaposlena pri prekrškovnem organu, ali oseba, ki namerava biti zaposlena pri prekrškovnem organu, za pridobitev pooblastila za izvajanje nalog po Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13; v nadaljnjem besedilu: zakon o prekrških).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za izbor izvajalcev strokovnega usposabljanja, sestavo in oblikovanje komisij za preizkus znanja, postopek prijave k strokovnemu usposabljanju in preizkusu znanja, izdajanje potrdil o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja, zapisnik o preizkusu znanja, plačilo komisij za preizkus znanja in ureja druga vprašanja, pomembna za izvedbo strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka.
2. člen
(1) Pooblastilo za vodenje prekrškovnega postopka pred izdajo odločbe o prekršku in za izdajo plačilnega naloga ali pooblastilo za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo odločbe o prekršku se lahko da uradni osebi, ki je zaposlena pri prekrškovnem organu ali ki nadzoruje izvrševanje predpisov, s katerimi so določeni prekrški, na podlagi javnega pooblastila v skladu z zakonom (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba), in ima ustrezno raven izobrazbe, predpisano z zakonom o prekrških, ter opravljen preizkus znanja v skladu s to uredbo.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki še ni opravila preizkusa znanja v skladu s to uredbo, izpolnjuje pa druge pogoje za pooblaščeno uradno osebo prekrškovnega organa v skladu z zakonom o prekrških in to uredbo, opravlja preizkus znanja iz te uredbe kot kandidat za pooblaščeno uradno osebo prekrškovnega organa (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
II. VRSTA IZOBRAZBE
3. člen
(1) Prekrškovni postopek pred izdajo odločbe o prekršku lahko vodi in plačilni nalog izda pooblaščena oseba, ki ima najmanj peto raven izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, ki je predpisana za nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov na področju, ki ga nadzoruje.
(2) Prekrškovni postopek lahko vodi in izda odločbo o prekršku pooblaščena oseba, ki ima najmanj šesto raven izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, ki je predpisana za izvrševanje predpisov na področju, ki ga nadzoruje.
III. STROKOVNO USPOSABLJANJE
4. člen
(1) Preden kandidat pristopi k opravljanju preizkusa znanja iz te uredbe, mora opraviti strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposabljanje), s katerim se zagotovi pridobivanje znanja o materialnopravnih določbah in o postopku po zakonu o prekrških.
(2) Program strokovnega usposabljanja je sestavni del te uredbe in je objavljen skupaj z njo (priloga 1).
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, skrbi za sprotno posodabljanje programa iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, mora prijaviti kandidata k strokovnemu usposabljanju s prijavo, ki jo vloži pri ministrstvu, pristojnem za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Prijava k strokovnemu usposabljanju se vloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, in vsebuje:
– naziv in naslov organa, pri katerem je kandidat zaposlen,
– osebno ime kandidata,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– upravno področje, na katerem bo kandidat izvajal pooblastila kot pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa.
(3) K strokovnemu usposabljanju se lahko sam prijavi tudi kandidat, ki ni v delovnem razmerju pri prekrškovnem organu. V tem primeru mora v prijavi navesti podatke iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter področje, na katerem namerava izvajati pooblastila kot pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa.
(4) Ministrstvo razporedi kandidata na strokovno usposabljanje in obvesti kandidata o času in kraju strokovnega usposabljanja. Po končanem usposabljanju kandidatu izda potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju.
6. člen
(1) Izvajalce strokovnega usposabljanja pridobi ministrstvo na podlagi javnega povabila k sodelovanju izmed strokovnjakov s področja poznavanja materialnopravnih določb in postopka o prekrških.
(2) Pogoji za izvajalca strokovnega usposabljanja so:
1. najmanj sedma raven izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja,
2. opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne uprave s preizkusom znanja v skladu z uredbo, ki ureja strokovno usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
3. najmanj osem let delovnih izkušenj na področju prekrškovnega ali kazenskega prava po opravljenem pravniškem državnem izpitu ali državnem izpitu iz javne uprave s preizkusom znanja v skladu z uredbo, ki ureja strokovno usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
(3) Merila za izbor izvajalca strokovnega usposabljanja določi ministrstvo.
(4) Izbor izvajalcev strokovnega usposabljanja izmed prijavljenih kandidatov opravi strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizacijske enote ministrstva, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, in ministrstva, pristojnega za pravosodje. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: minister), v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.
(5) Ministrstvo določi razpored izvajanja strokovnega usposabljanja glede na število prijavljenih kandidatov.
7. člen
(1) Strokovno usposabljanje traja 20 pedagoških ur. Štiri pedagoške ure so namenjene praktični uporabi materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških (praktični del strokovnega usposabljanja).
(2) Za praktični del strokovnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka šteje sestava odločbe o prekršku, plačilnega naloga, opis določenega postopka na podlagi podanega dejanskega stanja ali druga podobna naloga, ki pomeni praktično uporabo materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških na posameznem upravnem področju, kot tudi odločanje o zahtevi za sodno varstvo pred prekrškovnim organom.
IV. PREIZKUS ZNANJA O PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
8. člen
(1) Strokovna usposobljenost kandidata se preveri s preizkusom znanja, s katerim se ugotovi, ali je kandidat na posameznem področju, urejenem s predpisi, katerih izvrševanje bo nadzoroval kot pooblaščena oseba, sposoben za samostojno vodenje postopka in odločanje po zakonu o prekrških glede na predpisano raven izobrazbe.
(2) Vsebina preizkusa znanja, ki se nanaša na vodenje postopka in odločanje po zakonu o prekrških, je posebej za peto raven izobrazbe in posebej za šesto raven izobrazbe sestavni del te uredbe in je objavljena skupaj z njo (priloga 2).
9. člen
(1) Kandidate za imenovanje za izpraševalce za preizkus znanja na področju poznavanja materialnopravnih določb in postopka po zakonu o prekrških pridobi ministrstvo na podlagi javnega povabila k sodelovanju izmed strokovnjakov s tega področja. Kandidate za imenovanje za izpraševalce za preizkus znanja na posameznem upravnem področju, urejenem s predpisi, ki določajo prekrške, predlagajo ministrstvu ministrstva, pristojna za ta upravna področja.
(2) Pogoji za imenovanje za izpraševalca za preizkus znanja so:
1. najmanj sedma raven izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja,
2. opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne uprave s preizkusom znanja v skladu z uredbo, ki ureja strokovno usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
3. najmanj osem let delovnih izkušenj na področju prekrškovnega ali kazenskega prava po opravljenem pravniškem državnem izpitu ali državnem izpitu iz javne uprave s preizkusom znanja v skladu z uredbo, ki ureja strokovno usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
(3) Izpraševalce za preizkus znanja imenuje minister v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.
(4) V aktu o imenovanju izpraševalcev za preizkus znanja se določi, za katera področja iz prvega odstavka tega člena so določeni za izpraševanje.
(5) Vsakokratna komisija za preizkus znanja (v nadaljnjem besedilu: komisija) je sestavljena iz predsednika in najmanj dveh članov, določenih v skladu s prejšnjim odstavkom.
(6) Izpraševalci za preizkus znanja so imenovani za pet let.
10. člen
(1) Komisija ima zapisnikarja, ki mora imeti najmanj peto raven izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja.
(2) Minister imenuje zapisnikarje, ki vodijo zapisnik o poteku preizkusa znanja, izmed uslužbencev, zaposlenih na ministrstvu, in na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, izmed uslužbencev, zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za pravosodje.
11. člen
(1) Ministrstvo z razporedom določi predsednika in člane komisij za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja. Najmanj en član komisije mora imeti opravljen pravniški državni izpit. V razporedu se določi, kateri član komisije določi pisno nalogo za posameznega kandidata glede na upravno področje, urejeno s predpisi, katerih izvrševanje bo kandidat nadzoroval kot pooblaščena oseba. Razpored se pošlje vsem članom komisije in zapisnikarjem.
(2) Član komisije, ki je določen za pripravo pisne naloge, je dolžan dostaviti pisno nalogo ministrstvu najmanj pet delovnih dni pred dnevom, določenim za izvedbo pisnega dela preizkusa znanja.
(3) Če se k preizkusu znanja prijavi več kandidatov z istega upravnega področja, se preizkus znanja praviloma organizira tako, da se z razporedom določi enotna komisija za vse kandidate s tega upravnega področja. Pisna naloga se določi praviloma za vse kandidate enotno.
(4) Ministrstvo skrbi za zagotavljanje materialnih pogojev za delo komisij in opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za komisije.
12. člen
(1) Predsednik, člani komisije in zapisnikar morajo vestno opravljati dolžnosti v zvezi z delom v komisiji, v katero so določeni z razporedom. Če izvejo za opravičen razlog, zaradi katerega ne morejo opraviti svoje dolžnosti v komisiji, morajo svojo odsotnost takoj sporočiti uradni osebi organizacijske enote ministrstva, pristojni za organizacijo strokovnih izpitov.
(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka brez opravičenega razloga ne javijo svoje odsotnosti oziroma ne odpovejo opravljanja svoje dolžnosti v komisiji najmanj dvakrat v enem letu, uradna oseba ministrstva, pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, o tem sestavi uradni zaznamek. V tem primeru minister razreši predsednika, člana komisije ali zapisnikarja dolžnosti v komisiji.
13. člen
(1) Za kandidata, ki je zaposlen pri prekrškovnem organu, vloži prijavo k preizkusu znanja pri ministrstvu odgovorna oseba tega organa, kandidat iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe pa to stori sam. Prijava k preizkusu znanja se lahko vloži skupaj s prijavo k strokovnemu usposabljanju iz 5. člena te uredbe.
(2) Prijava k preizkusu znanja se vloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, in vsebuje:
– naziv in naslov organa, pri katerem je kandidat zaposlen ali namerava opravljati delo kot pooblaščena oseba prekrškovnega organa,
– osebno ime kandidata,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– raven izobrazbe kandidata,
– podatek o ravni izobrazbe, za katero kandidat opravlja preizkus znanja,
– upravno področje, na katerem bo kandidat izvajal ali namerava izvajati pooblastila kot pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa,
– datum udeležbe na strokovnem usposabljanju v skladu s to uredbo,
– podatek o številu neuspešnih poskusov kandidata za opravljanje preizkusa znanja,
– elektronski naslov za obveščanje.
(3) Ministrstvo obvesti kandidata o času in kraju preizkusa znanja ter sestavi komisije najmanj deset delovnih dni pred dnem, določenim za preizkus znanja.
(4) Pri ponovnem opravljanju preizkusa znanja odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, vloži prijavo k preizkusu znanja na podlagi pisnega predloga kandidata. Če se je kandidat k preizkusu znanja prijavil sam, mora enako storiti tudi za ponovno opravljanje preizkusa znanja.
14. člen
(1) Preizkus znanja obsega pisni in ustni del. Ustni del izpita je javen.
(2) Preizkus znanja se opravlja pisno pod nadzorom uslužbenca ministrstva ter ustno pred komisijo.
(3) Naloga za pisni del preizkusa znanja se nanaša na posamezno področje, na katerem bo kandidat kot pooblaščena oseba vodil prekrškovni postopek in izdajal odločbe o prekršku ali vodil prekrškovni postopek pred izdajo odločbe o prekršku in izdajal plačilne naloge. Pisna naloga je lahko sestava odločbe o prekršku ali plačilnega naloga, opis določenega postopka na podlagi podanega dejanskega stanja ali druga podobna naloga, s katero se preizkuša sposobnost praktične uporabe predpisov na področju prekrškov.
(4) Ustni del preizkusa znanja obsega zagovor pisnega dela preizkusa znanja in poznavanje določb zakona o prekrških.
(5) Pisni del preizkusa znanja lahko traja največ štiri pedagoške ure.
(6) Ustni del preizkusa znanja, ki ga kandidat opravlja praviloma isti dan po pisnem delu, traja največ 30 minut. Med pisnim in ustnim delom izpita so praviloma štiri ure odmora, pri manjšem številu kandidatov pa ustrezno manj.
15. člen
(1) Uspeh preizkusa znanja komisija ocenjuje s skupno oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Preizkus znanja opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega in ustnega dela izpita.
(2) Uspeh pisnega dela preizkusa znanja oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal in pregledal pisno nalogo.
(3) Pogoj za pristop kandidata k ustnemu delu preizkusa znanja je, da je komisija njegovo pisno nalogo ocenila z oceno »uspešno«.
(4) Kandidatu, ki je preizkus znanja opravil, se izda potrdilo o preizkusu znanja, ki ga podpiše predsednik komisije. Potrdilo se kandidatu vroči najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil preizkus znanja.
(5) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju pisnega ali ustnega dela preizkusa znanja ali če brez upravičenega razloga odstopi, se šteje, da preizkusa znanja ni opravil.
(6) Za upravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti.
16. člen
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik. O ugovoru odloči predsednik komisije po posvetovanju s člani komisije.
(2) Če se ugovoru ugodi, kandidat ponovno opravlja preizkus znanja najkasneje v treh delovnih dneh pred novo komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje komisije ter dveh novih članov. Predsednika nove komisije se določi izmed dveh novih članov. Zoper oceno nove komisije ni ugovora.
17. člen
Predsedniku in članom komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo določi minister.
18. člen
(1) O poteku preizkusa znanja se za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, člani komisije in zapisnikar. Pisna naloga je priloga zapisnika.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime kandidata,
– naziv organa, pri katerem bo kandidat izvajal ali namerava izvajati pooblastila kot pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa,
– sestavo izpitne komisije,
– datum opravljanja izpita,
– izpitna vprašanja in
– uspeh kandidata pri izpitu.
19. člen
(1) Strokovno usposabljanje se plačuje iz sredstev proračuna prekrškovnega organa, pri katerem je kandidat zaposlen.
(2) Opravljanje preizkusa znanja se plačuje iz sredstev proračuna prekrškovnega organa, pri katerem je kandidat zaposlen.
(3) Stroški prvega ponovnega opravljanja preizkusa znanja se plačajo iz sredstev proračuna prekrškovnega organa, pri katerem je kandidat zaposlen. Stroške drugega in nadaljnjih ponovnih preizkusov znanja v celoti plača kandidat.
(4) Stroške strokovnega usposabljanja iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe in stroške opravljanja preizkusa znanja kandidata, ki se na preizkus znanja prijavi samostojno, nosi kandidat sam.
(5) Cenik strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja določi minister.
20. člen
(1) Šteje se, da izpolnjuje pogoj glede preizkusa znanja po tej uredbi pooblaščena oseba, ki je opravila strokovni izpit po posebnih predpisih, če sta vsebina in obseg strokovnega izpita enaka vsebini in obsegu preizkusa znanja glede na raven izobrazbe iz te uredbe, ali pravniški državni izpit.
(2) Šteje se, da izpolnjuje pogoj glede preizkusa znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga po tej uredbi policist, ki je po uveljavitvi te uredbe opravil izpit za izvajanje policijskih pooblastil na podlagi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13).
(3) Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede preizkusa znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga po tej uredbi občinski redar, ki je po uveljavitvi te uredbe opravil strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarja na podlagi Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06).
(4) Minister imenuje strokovno komisijo za ugotavljanje skladnosti vsebine in obsega strokovnih izpitov, določenih s posebnimi predpisi iz prvega odstavka tega člena, z vsebino in obsegom preizkusa znanja glede na raven izobrazbe po tej uredbi na predlog ministrstev in drugih organov javne uprave, pristojnih za urejanje strokovnih izpitov s posebnimi predpisi.
(5) Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka odloča tudi o priznavanju posameznih vsebin preizkusa znanja iz te uredbe, če je kandidat že opravil strokovni izpit, določen s posebnim predpisom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede preizkusa znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga iz te uredbe pooblaščene osebe z najmanj peto ravnijo izobrazbe in policisti, ki so pred uveljavitvijo te uredbe opravljali naloge po predpisih, katerih izvrševanje nadzorujejo.
22. člen
(1) Izvajalci strokovnih usposabljanj, ki so bili izbrani na podlagi Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 42/04), opravljajo svoje naloge do izteka sklenjenih pogodb o izvajanju usposabljanj.
(2) Minister objavi javno povabilo za sodelovanje izpraševalcev na preizkusu znanja v roku treh mesecev od uveljavitve te uredbe. Sklep o imenovanju izpraševalcev se izda v roku enega meseca po poteku roka za prijavo kandidatov za izpraševalce za preizkus znanja.
23. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 42/04).
24. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-12/2013
Ljubljana, dne 6. septembra 2013
EVA 2013-2030-0088
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina