Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013

Kazalo

2648. Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi, stran 8017.

Na podlagi petega odstavka 32. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt predpisuje pogoje za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
(1) Agencija je neodvisen regulatorni organ, kot je določeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah.
(2) Radioamaterski radiofrekvenčni pasovi so radijske frekvence, ki so za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev predvidene s predpisi, ki določajo načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov in uporabo radijskih frekvenc.
(3) Radioamaterska radijska postaja je radijska postaja za izvajanje radioamaterske storitve oziroma radioamaterske satelitske storitve.
(4) Radioamaterska radijska postaja za radiogoniometriranje je radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za namen amaterskega radiogoniometriranja.
(5) Radioamaterski repetitor je radioamaterska radijska postaja, ki samodejno sprejema in oddaja radijske signale drugih radioamaterskih radijskih postaj.
(6) Radioamaterski radijski svetilnik je radioamaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za raziskovanje razširjanja radijskih valov in za druge tehnične raziskave.
(7) Radioamaterska radijska postaja za posebne tehnike prenosa je radioamaterska radijska postaja, ki oddaja posebne radijske signale za prenos informacij.
(8) Radioamater je fizična oseba, ki izvaja radioamaterske in radioamaterske satelitske storitve in ji je izdano radioamatersko dovoljenje.
(9) Radioamatersko društvo je društvo registrirano za namene izvajanja radioamaterske in radioamaterske satelitske storitve, po predpisih, ki urejajo registracijo, ustanovitev in delovanje društev.
(10) Radioamaterska organizacija je po predpisih registrirana zveza radioamaterskih društev oziroma društvo, ki zastopa njihove skupne interese doma in v tujini ter je članica mednarodne radioamaterske organizacije (IARU – International Amateur Radio Union).
(11) Amaterska radiogoniometrija je tehnično športna dejavnost, pri kateri udeleženci s pomočjo posebnega sprejemnika iščejo oddajnike na določenem geografskem območju.
(12) Klicni znaki so mednarodno predpisani identifikacijski znaki sestavljeni iz črk in številk po pravilih, določenih v 19. členu Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (Radio Regulations, International Telecommunication Union), s katerim se identificira oddajanje radioamaterskih radijskih postaj.
(13) Radioamatersko dovoljenje je odločba agencije, s katero se podeli pravico do uporabe radijskih frekvenc predvidenih za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev.
(14) Uporaba radijske postaje po tem splošnem aktu pomeni oddajanje na radiofrekvenčnih pasovih namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi.
(15) Vrste oddaje so mednarodno določeni različni načini prenosa informacij pri oddajanju radioamaterske radijske postaje.
(16) Ostali izrazi uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen, kot je to določeno v zakonu.
3. člen
(pogoji za uporabo radioamaterskih radijskih postaj)
(1) Pogoji uporabe radioamaterske radijske postaje morajo biti glede na namen uporabe radioamaterskih radiofrekvenčnih pasov in razred radioamaterja skladni:
– z dokumenti ITU, CEPT, IARU,
– z maksimalnimi močmi oddajnikov radioamaterske radijske postaje, ki ne presegajo vrednosti določenih v 4. členu tega splošnega akta.
(2) Radioamaterske radijske postaje ni dopustno uporabljati v komercialne namene.
4. člen
(radiofrekvenčni pasovi in maksimalne oddajne moči)
(1) Radiofrekvenčni pasovi in maksimalne oddajne moči namenjene radioamaterski storitvi in radioamaterski satelitski storitvi so navedene v tabeli št. 1:
TABELA ŠT. 1: Radiofrekvenčni pasovi in maksimalne oddajne moči
+---------------------------------+-----------------------------+
|Radijska frekvenca namenjena   |Radijska frekvenca namenjena |
|radioamaterski storitvi z močmi |radioamaterski satelitski  |
|za radioamaterja A in N razreda |storitvi z močmi za     |
|                 |radioamaterja A in N razreda |
+----------------+----------------+--------------+--------------+
|Frekvenčni pas |Maksimalna   |Frekvenčni pas|Maksimalna  |
|        |oddajna moč za |       |oddajna moč za|
|        |radioamaterja  |       |radioamaterja |
|        |razreda     |       |razreda    |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|        |A    |N   |       |A       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|135,7 – 137,8  |eirp 1 W|    |       |       |
|kHz       |    |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|472 – 479 kHz  |eirp 5 W|    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|1 810 – 2 000  |1 500 W |    |       |       |
|kHz       |    |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|3 500 – 3 800  |1 500 W |100 W |       |       |
|kHz       |    |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|7 000 – 7 200  |1 500 W |100 W |7 000 – 7 100 |1 500 W    |
|kHz       |    |    |kHz      |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|10 100 – 10 150 |300 W  |    |       |       |
|kHz       |    |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|14 000 – 14 350 |1 500 W |    |14 000 – 14  |1 500 W    |
|kHz       |    |    |250 kHz    |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|18 068 – 18 168 |1 500 W |    |18 068 – 18  |300 W     |
|kHz       |    |    |168 kHz    |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|21 000 – 21 450 |1 500 W |100 W |21 000 – 21  |1 500 W    |
|kHz       |    |    |450 kHz    |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|24 890 – 24 990 |1 500 W |    |24 890 – 24  |300 W     |
|kHz       |    |    |990 kHz    |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|28 000 – 29 700 |1 500 W |100 W |28 000 – 29  |1 500 W    |
|kHz       |    |    |700 kHz    |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|40,66 – 40,70  |100 W  |    |       |       |
|MHz       |    |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|50 – 52 MHz   |100 W  |25 W  |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|70 – 70,45 MHz |100 W  |25 W  |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|144 – 146 MHz  |1 500 W |25 W  |144 – 146 MHz |1 500 W    |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|430 – 432 MHz  |50 W  |25 W  |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|432 – 438 MHz  |1 500 W |25 W  |432 – 438 MHz |1 500 W    |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|438 – 440 MHz  |50 W  |25 W  |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|1 240 – 1 300  |300 W  |    |1 240 – 1 300 |300 W     |
|MHz       |    |    |MHz      |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|2 300 – 2 450  |300 W  |    |2 400 – 2 450 |300 W     |
|MHz       |    |    |MHz      |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|3 400 – 3 410  |100 W  |    |       |       |
|MHz       |    |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|5 650 – 5 830  |100 W  |    |5 830 – 5 850 |50 W     |
|MHz       |    |    |MHz      |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|10 – 10,5 GHz  |100 W  |    |10,45 – 10,50 |50 W     |
|        |    |    |GHz      |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|24 – 24,05 GHz |50 W  |    |24 – 24,05 GHz|50 W     |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|24,05 – 24,25  |50 W  |    |       |       |
|GHz       |    |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|47 – 47,2 GHz  |50 W  |    |47 – 47,2 GHz |50 W     |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|47,2 – 48,5 GHz |50 W  |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|75,5 – 77,5 GHz |50 W  |    |76 – 77,5 GHz |50 W     |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|77,5 – 78 GHz  |50 W  |    |77,5 – 78 GHz |50 W     |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|78 – 81,5 GHz  |50 W  |    |78 – 84 GHz  |50 W     |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|122,25 – 123,00 |50 W  |    |       |       |
|GHz       |    |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|134 – 141 GHz  |50 W  |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
|241 – 250 GHz  |50 W  |    |       |       |
+----------------+--------+-------+--------------+--------------+
Opombe:
– Radioamaterjem razreda N ni dovoljena uporaba satelitskih radijskih frekvenčnih pasov.
– V ISM (industrial, scientific and medical) frekvenčnih pasovih, kot so 40,66 – 40,70 MHz, 433,05 – 434,79 MHz, 2400 – 2450 MHz, 5725 – 5850 MHz in 24 – 24,25 GHz, 121 – 123 GHz in 244 – 246 GHz se lahko uporabljajo radijske frekvence za delo opreme v industrijske, znanstvene in medicinske (ISM) namene. V ISM pasovih mora radioamaterska radijska postaja privzeti motnje, ki jih ta oprema povzroča.
(2) Moč oddajnika se smatra kot moč enega ali vsota moči iz več oddajnikov, na istem frekvenčnem področju, ki se v istem časovnem terminu dovedejo v antenske prenosne vode. Moč oddajnika (srednja) je povprečna moč, ki jo oddajnik dovede v antenski prenosni vod v časovnem intervalu, dovolj dolgem v primerjavi z najnižjo frekvenco, ki nastane z modulacijo pri normalnih obratovalnih pogojih.
(3) Status primarne ali sekundarne uporabe posameznih frekvenčnih pasov je določen s Splošnim aktom o načrtu uporabe radijskih frekvenc. V določenem frekvenčnem pasu ima primarni uporabnik prednost pred sekundarnim uporabnikom. Radioamaterske postaje kot sekundarni uporabniki ne smejo povzročati motenj primarnim uporabnikom ter ne morejo zahtevati zaščite pred primarnimi uporabniki v istem frekvenčnem pasu.
5. člen
(tehnični ukrepi za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti)
(1) Za zagotavljanje elektromagnetne združljivosti (EMC) med napravami mora radioamater izvesti potrebne tehnične ukrepe, da jakost ustvarjenega električnega polja na območjih, kjer ljudje uporabljajo elektronske naprave, ne presega vrednosti 3 V/m.
(2) Zaradi zmanjšanja možnosti nastanka škodljivih motenj mora radioamater opravljati preizkuse, nastavitve in meritve na oddajniku radioamaterske radijske postaje, ki je umetno obremenjena in ne seva.
(3) Povprečna moč vsake stranske komponente, s katero oddajnik napaja antenski vod, mora biti:
1. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih pod 30 MHz:
– najmanj 40 dB pod srednjo močjo – za oddajnike s srednjo močjo do vključno 500 W;
– manjša ali enaka 50 mW – za oddajnike s srednjo močjo nad 500 W.
2. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih med 30 MHz in 960 MHz:
– najmanj 40 dB pod srednjo močjo – za oddajnike s srednjo močjo do vključno 0,25 W;
– manjša ali enaka 25 µW – za oddajnike s srednjo močjo od 0,25 W do vključno 25 W;
– najmanj 60 dB pod srednjo močjo – za oddajnike s srednjo močjo nad 25 W.
3. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih med 960 MHz in 17,7 GHz:
– manjša ali enaka 100 µW – za oddajnike s srednjo močjo, do vključno 10 W;
– najmanj 50 dB pod srednjo močjo – za oddajnike s srednjo močjo nad 10 W.
4. za radioamaterske radijske postaje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih nad 17,7 GHz:
– najnižja možna vrednost, ki se jo da doseči.
6. člen
(klicni znaki)
(1) Klicni znak, s katerim se identificira oddajanje radioamaterske radijske postaje, je sestavljen iz:
– iz črke in številke: S5;
– iz številke (0,1,2,…,9);
– iz ene, dveh ali treh črk od 26. črk latinice, skladno z določili Pravilnika o radiokomunikacijah ITU, pri čemer se ne smejo uporabljati kombinacije črk, ki bi zaradi podobnosti s signali za nesrečo, nevarnost, alarm ali nujnost utegnile povzročiti zmedo. Agencija lahko zavrne vlogo zaradi neprimernega, neustreznega ali zavajajočega klicnega znaka.
(2) Klicni znaki radioamaterskih radijskih postaj se določijo iz zaporedij klicnih znakov S50A-S59ZZZ na naslednji način:
TABELA ŠT. 2:
+-----------------+---------------------------------------------+
|Zaporedje klicnih|Nosilci identifikacije oddajanja       |
|znakov      |radioamaterskih radijskih postaj       |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S50A – S59Z   |radioamaterji A razreda, radioamaterska   |
|         |društva in radioamaterska organizacija    |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S50AA – S50ZZ  |radioamaterji A razreda in radioamaterska  |
|         |organizacija                 |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S51AA – S59ZZ  |radioamaterji A razreda           |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S51AAA – S51ZZZ |radioamaterska društva in radioamaterska   |
|         |organizacija                 |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S52AAA – S52ZZZ |radioamaterji N razreda           |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S53AAA – S53ZZZ |radioamaterska društva in radioamaterska   |
|         |organizacija                 |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S54AAA – S54ZZZ |radioamaterji A razreda           |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S55AAA – S55RZZ |radioamaterska organizacija za        |
|         |radioamaterske radijske postaje-repetitorje, |
|         |radioamaterske radijske postaje-radijske   |
|         |svetilnike in radioamaterske radijske    |
|         |postaje za posebne tehnike prenosa      |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S55SAA – S55SZZ |radioamaterska organizacija za        |
|         |radioamaterske radijske postaje-repetitorje, |
|         |ki delujejo v radioamaterskem        |
|         |radiofrekvenčnem pasu 1,2 GHz        |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S55TAA – S55TZZ |radioamaterska organizacija za        |
|         |radioamaterske radijske postaje-repetitorje, |
|         |radioamaterske radijske postaje-radijske   |
|         |svetilnike in radioamaterske radijske    |
|         |postaje za posebne tehnike prenosa      |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S55UAA – S55UZZ |radioamaterska organizacija za        |
|         |radioamaterske radijske postaje-repetitorje, |
|         |ki delujejo v radioamaterskem        |
|         |radiofrekvenčnem pasu 432 MHz        |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S55VAA – S55VZZ |radioamaterska organizacija za        |
|         |radioamaterske radijske postaje-repetitorje, |
|         |ki delujejo v radioamaterskem        |
|         |radiofrekvenčnem pasu 144 MHz        |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S55WAA – S55XZZ |radioamaterska organizacija za        |
|         |radioamaterske radijske postaje-repetitorje, |
|         |radioamaterske radijske postaje-radijske   |
|         |svetilnike in radioamaterske radijske    |
|         |postaje za posebne tehnike prenosa      |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S55YAA – S55YZZ |radioamaterska organizacija za        |
|         |radioamaterske radijske postaje za posebne  |
|         |tehnike prenosa v radioamaterskem      |
|         |računalniškem omrežju            |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S50YAA – S50YZZ |radioamaterska organizacija in        |
|S51YAA – S51YZZ |radioamaterska društva za radioamaterske   |
|S52YAA – S52YZZ |radijske postaje za posebne tehnike prenosa |
|S53YAA – S53YZZ |                       |
|S54YAA – S54YZZ |                       |
|S55YAA – S55YZZ |                       |
|S56YAA – S56YZZ |                       |
|S57YAA – S57YZZ |                       |
|S58YAA – S58YZZ |                       |
|S59YAA – S59YZZ |                       |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S55ZAA – S55ZZZ |radioamaterska organizacija za        |
|         |radioamaterske radijske postaje-radijske   |
|         |svetilnike                  |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S56AAA – S57ZZZ |radioamaterji A razreda           |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S58AAA – S58ZZZ |radioamaterji N razreda           |
+-----------------+---------------------------------------------+
|S50AAA – S59ZZZ |radioamaterska društva in radioamaterska   |
|         |organizacija                 |
+-----------------+---------------------------------------------+
(3) Klicni znak se dodeli z radioamaterskim dovoljenjem iz tega splošnega akta.
(4) Fizična oseba je upravičena do enega klicnega znaka v Republiki Sloveniji.
(5) Radioamatersko društvo ali radioamaterska organizacija je upravičena do petih klicnih znakov ter enega posebnega klicnega znaka. Iz te kvote so za radioamaterska društva in za radiomatersko organizacijo izvzeta radioamaterska dovoljenja za radioamaterske radijske postaje – repetitorje, radioamaterske radijske postaje – radijske svetilnike in radioamaterske radijske postaje za posebne tehnike prenosa.
(6) Za aktivnosti ob večjih prireditvah, tekmovanjih ali podobnih dogodkih lahko Agencija radioamaterski organizaciji na njen predlog dodeli tudi več kot samo en posebni klicni znak.
(7) Klicni znak za radioamaterske radijske postaje – repetitorje in radioamaterske radijske postaje – radijski svetilnike se lahko dodeli samo radioamaterskim društvom in radioamaterski organizaciji. Radioamaterska organizacija koordinira njihovo postavitev in radijsko frekvenco delovanja. Radioamatersko društvo mora vlogi priložiti tudi izjavo radioamaterske organizacije o koordiniranosti iz prejšnjega stavka.
(8) Agencija lahko po uradni dolžnosti spremeni že dodeljeni klicni znak.
(9) Imetnik radioamaterskega dovoljenja lahko spremeni klicni znak največ enkrat v petih letih ali dovoljenje kadarkoli vrne.
(10) Klicni znaki, katerih dovoljenja so prenehala veljati se lahko dodelijo novemu imetniku po preteku desetletnega roka od prenehanja veljave radioamaterskega dovoljenja.
(11) Agencija lahko na vlogo radioamaterskega društva ali organizacije izda posebne klicne znake z veljavnostjo največ enega leta brez možnosti podaljševanja, ki so sestavljeni iz:
– črke in številke: S5;
– več številk;
– ene ali več črk izmed 26-ih črk mednarodne abecede.
7. člen
(uporaba radioamaterske radijske postaje in klicnih znakov)
(1) Radioamaterska radijska postaja se mora identificirati oziroma oddati klicni znak, ki ga uporablja, najmanj na vsakih pet minut oddaje oziroma na začetku in na koncu vsake oddaje. Identifikacija radioamaterskih radijskih postaj, ki se uporabljajo za namen amaterskega radiogoniometriranja, ni potrebna.
(2) Oddajanje radioamaterske radijske postaje na slovenski ladji, ki je izven obalnega morja Republike Slovenije, se mora identificirati s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz ulomkove črte (/) in črk »MM«.
(3) Oddajanje radioamaterske radijske postaje na zrakoplovih, se mora identificirati s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz ulomkove črte (/) in črk »AM«.
(4) Oddajanje mobilne radioamaterske radijske postaje v motornem vozilu, se lahko identificira s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz ulomkove črte (/) in črke »M«.
(5) Oddajanje prenosne radioamaterske radijske postaje, se lahko identificira s svojim klicnim znakom, kateremu se doda pripona, sestavljena iz ulomkove črte (/) in črke »P«.
(6) Uporaba radioamaterske radijske postaje za osebe brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja je izjemoma dovoljena v primerih nesreč, določenih v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in za namene izobraževanja, promoviranja in raziskovanja, ob navzočnosti radioamaterja razreda A z veljavnim radijskim dovoljenjem, ki je odgovoren za pravilno uporabo radioamaterske radijske postaje. V ta namen se lahko uporablja klicni znak navzočega radioamaterja oziroma klicni znak radioamaterskega društva ali radioamaterske organizacije.
(7) Uporaba frekvenc dodeljenih za radioamaterske storitve in radioamaterske satelitske storitve, ki pomeni uporabo frekvenc v nasprotju z nameni tega splošnega akta, ni dovoljena.
8. člen
(tuji radioamaterji v Republiki Sloveniji)
(1) Tuji radioamaterji, ki uporabljajo na ozemlju Republike Slovenije radioamatersko radijsko postajo se identificirajo tako, da pred svojim klicnim znakom dodajo oznako »S5« in ulomkovo črto (/).
(2) Tujim radioamaterjem na začasnem obisku v Republiki Sloveniji, ki nimajo CEPT radioamaterskega dovoljenja, se izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc s smiselno uporabo določb dokumenta CEPT, T/R 61-01 in ECC/REC (05) 06.
9. člen
(dnevnik radioamaterske radijske postaje)
(1) Podatke o radioamaterskih radijskih zvezah se vpisujejo v dnevnik radioamaterske radijske postaje, ki se ga vodi na način, da je zagotovljena trajnost zapisa.
(2) V dnevnik radioamaterske radijske postaje se obvezno vpišejo naslednji podatki:
– dan, mesec in leto vzpostavljene radioamaterske radijske zveze,
– čas začetka radioamaterske radijske zveze,
– klicni znak korespondenčne radioamaterske radijske postaje,
– naziv uporabljenega radioamaterskega frekvenčnega pasu,
– vrsta oddaje.
(3) Podatke iz drugega odstavka je potrebno hraniti najmanj tri leta od vpisa.
10. člen
(izpiti za pridobitev radioamaterskega dovoljenja)
(1) Izpiti za radioamaterje se opravljajo v skladu s kriteriji, ki določajo izpitne predmete, predpisano učno snov za posamezen razred radioamaterja in merila za ocenjevanje znanja. V skladu z dokumentoma CEPT, T/R 61-02 (Harmonised Amateur Radio Examination Certificates – HAREC) in CEPT/ERC Report 32.
(2) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo. Člane komisij – izpraševalce iz vrst radioamaterjev razreda A določi radioamaterska organizacija.
(3) Seznam izpraševalcev in njegove spremembe je radioamaterska organizacija dolžna redno sporočati agenciji.
11. člen
(razred radioamaterja)
(1) Izpit iz prejšnjega člena se opravlja za razred radioamaterja:
– razred A: zahtevna znanja določena s predpisano učno snovjo iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu z dokumentom CEPT, T/R 61-02 (HAREC) ter
– razred N: manj zahtevna znanja določena s predpisano učno snovjo iz prvega odstavka prejšnjega člena v skladu z dokumentom CEPT, ERC Report 32.
(2) Sprejem in oddaja Morsejevih znakov je izbirni predmet, ki ga lahko kandidat opravlja ne glede na razred radioamaterja.
(3) Oseba, ki je v tujini opravila izpit v skladu z dokumentom CEPT, T/R 61-02 (HAREC), se prizna izpit za radioamaterja A razreda. Za namen pridobitve radioamaterskega dovoljenja za radioamatersko organizacijo ali radioamatersko društvo se šteje, da ima opravljen izpit za razred A radioamaterja in opravljen izbirni predmet Sprejem in oddaja Morsejevih znakov.
(4) Osebam, ki jih ne obravnava prejšnji odstavek tega člena, se opravljeni izpit za radioamaterja prizna v razredu, ki ustreza predloženemu dokumentu pristojnega organa.
12. člen
(postopek opravljanja izpitov)
(1) Kandidat mora vložiti pri radioamaterski organizaciji prijavnico za izpit, katere vzorec je v prilogi 1.
(2) Kandidat mora biti obveščen o kraju in času opravljanja izpita najmanj 8 dni pred izpitnim rokom.
(3) Izpit se opravlja pred tremi izpraševalci – člani komisije. Delo izpitne komisije vodi njen predsednik.
(4) Kandidat se mora na zahtevo komisije identificirati z osebnim dokumentom.
(5) Pred začetkom izpita mora komisija seznaniti kandidata s pravili za izvedbo izpita.
(6) Kandidat mora upoštevati navodila komisije.
(7) Če se pred ali v času izvajanja izpita nedvoumno ugotovi, da je kandidat na kakršenkoli način kršil pravila, ga komisija izključi oziroma ne more nadaljevati izpita. Komisija določi rok po poteku katerega lahko kandidat ponovno opravlja izpit.
(8) Če obstajajo tehtni razlogi, ali če zdravstveno stanje kandidata ne omogoča izvedbo izpita pod predhodno navedenimi pogoji v tem členu, lahko komisija na prošnjo kandidata dopusti opravljanje izpita pod posebnimi pogoji. Kraj, datum, čas in način izvedbe izpita določi komisija.
(9) Po preizkusu znanja komisija da kandidatu oceno: »je opravil« ali »ni opravil« in izdela poročilo (priloga 2) v treh izvodih, in sicer en izvod za kandidata, en izvod za agencijo in en izvod za komisijo.
(10) Poročilo iz prejšnjega odstavka je priloga 2 tega akta.
13. člen
(radioamatersko dovoljenje)
(1) Spričevalo HAREC predvideno v dokumentu CEPT, T/R 61-02, izda radioamaterju agencija na njegovo vlogo.
(2) Radioamatersko dovoljenje oziroma CEPT radioamatersko dovoljenje, predvideno v dokumentu CEPT, T/R 61-01 in ECC/REC (05) 06, izda agencija na podlagi vloge radioamaterja.
(3) Radioamaterski dovoljenji iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebujeta podatke o imetniku dovoljenja, razredu radioamaterja, dodeljenem klicnem znaku ter podatek o uspešno opravljenem preizkusu znanja sprejema in oddaje Morsejevih znakov.
(4) Agencija izda tudi radioamatersko dovoljenje za radioamatersko organizacijo ali radioamatersko društvo na podlagi njihove vloge.
(5) Spremembo podatkov o imetniku radioamaterskega dovoljenja mora imetnik radioamaterskega dovoljenja sporočiti agenciji v 30 dneh od njihovega nastanka.
(6) Za uporabo radioamaterskih radijskih postaj za namen izvedbe tekmovanj v radiogoniometriranju se ne izdaja posebnega dovoljenja.
(7) Radioamatersko dovoljenje se praviloma izda za čas veljavnosti 15 let.
(8) Radioamatersko dovoljenje se podaljša na predlog imetnika.
(9) Radioamatersko dovoljenje preneha veljati:
– s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
– ob vrnitvi radioamaterskega dovoljenja agenciji,
– če je prenehal obstajati njen imetnik,
– če nastopijo razlogi iz petega odstavka 224. člena ZEKom-1.
14. člen
(prehodna določba)
(1) Za radioamaterska društva in organizacijo, ki imajo z dnem uveljavitve tega splošnega akta več kot pet klicnih znakov velja, da se ob poteku prvega in vseh naslednjih radioamaterskih dovoljenj teh ne podaljša več, dokler njihovo število ne ustreza predpisu iz 6. člena.
(2) Radioamaterskih dovoljenj za klicne znake, ki niso skladni s Tabelo št. 2, se ob poteku njihove veljavnosti ne podaljša.
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati dosedanji Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi (Uradni list RS, št. 117/04, spr. 118/07).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. julija 2013
EVA 2013-3330-0112
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti