Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2013 z dne 16. 8. 2013

Kazalo

2647. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, stran 8016.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/13) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/08) se v 7. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– spodbuja izdajanje kvalitetnih knjig in revij s področja leposlovja in humanistike;«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– s podeljevanjem delovnih štipendij in drugimi ukrepi zagotavlja stimulativne pogoje za vrhunske ustvarjalce, ki delujejo na področju leposlovja in humanistike;«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– spodbuja in izvaja različne oblike mednarodnega sodelovanja na področju knjige, v prvi vrsti prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike in nacionalne predstavitve slovenskega leposlovja in humanistike v mednarodnem prostoru;«.
Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– sodeluje z vladnimi organi oziroma drugimi organizacijami, ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj;«.
Dosedanji štirinajsta in petnajsta alineja postaneta petnajsta in šestnajsta alineja.
2. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktor mora obvestiti vlado o poteku mandata članom sveta najmanj šest mesecev pred potekom njihovega mandata. Vlada v svet neposredno imenuje tri člane, od tega enega predstavnika s področja dela agencije, financ ali pravnih zadev, enega predstavnika izmed strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti in enega predstavnika izmed strokovnjakov s področja razvijanja bralne kulture.
(2) Po enega člana, predstavnika avtorjev, imenuje vlada na predlog avtorjev, enega člana, predstavnika prevajalcev, na predlog prevajalcev, enega člana, predstavnika založnikov, na predlog založnikov, in enega člana, predstavnika knjigotržcev, na predlog knjigotržcev, in sicer po izvedenem javnem pozivu ministrstva, pristojnega za kulturo.
(3) Če na javni poziv iz prejšnjega odstavka prispe več predlogov za posameznega člana sveta, in sicer več predlogov za predstavnika avtorjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika založnikov ali predstavnika knjigotržcev, imenuje vlada člana izmed prispelih predlogov na predlog ministra, pristojnega za kulturo.
(4) Če na javni poziv iz drugega odstavka tega člena za posameznega člana sveta, in sicer za predstavnika avtorjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika založnikov ali predstavnika knjigotržcev, ne prispe noben predlog, imenuje vlada manjkajočega člana na predlog ministra, pristojnega za kulturo.«.
3. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(kriteriji za imenovanje člana sveta)
(1) Če v okviru javnega poziva iz 12. člena tega sklepa prispe s posameznega področja zgolj en predlog, minister, pristojen za kulturo, brez prostega preudarka posreduje predlog za imenovanje vladi.
(2) Če v okviru javnega poziva iz 12. člena tega sklepa prispe s posameznega področja več predlogov, minister, pristojen za kulturo, izmed prispelih predlogov posreduje vladi v imenovanje predlog najvišje ocenjenega stanovskega oziroma strokovnega združenja, društva ali drugega predlagatelja. Predlagatelje se oceni glede na naslednje kriterije:
1. število članov predlagatelja ali število predlagateljev;
2. izvajanje javnih pooblastil;
3. obdobje delovanja na področju dela javne agencije;
4. število izvedenih kulturnih projektov ali javnih kulturnih programov s področja dela javne agencije.«.
5. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija ima tri strokovne komisije: Strokovno komisijo za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in humanistike, Strokovno komisijo za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture in Strokovno komisijo za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike (v nadaljnjem besedilu: strokovne komisije).«.
6. člen
V prvem odstavku 23. člena se črtata vejica in beseda »znanstvenikov«.
7. člen
V prvem odstavku 24. člena se v tretji alineji črtata vejica in besedilo »ukrepe znanstvene politike«.
V drugem odstavku se besedilo »ministrov, pristojnih za kulturo in znanost« nadomesti z besedilom »ministra, pristojnega za kulturo«.
8. člen
V prvem odstavku 26. člena se v prvi alineji črta besedilo »in ministrstvom, pristojnim za znanost,«.
9. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zakonitost, učinkovitost in uspešnost dela agencije nadzira ministrstvo, pristojno za kulturo, porabo javnih sredstev pa Računsko sodišče Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(1) Agencija najkasneje šest mesecev od uveljavitve tega sklepa prilagodi svoje splošne akte.
(2) Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike ter Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in humanistike se imenujeta najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi aktov iz prejšnjega odstavka, z dnem njunega imenovanja preneha mandat dosedanji Strokovni komisiji za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike ter Strokovni komisiji za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja. Redni mandat članov Strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture poteče v skladu s sklepom o njihovem imenovanju.
(3) Svet Javne agencije za knjigo Republike Slovenije se imenuje najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa. Mandat članov sedanjega sveta preneha z dnem imenovanja sveta v skladu s tem sklepom.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-3/2013
Ljubljana, dne 14. avgusta 2013
EVA 2013-3340-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti