Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

2593. Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 7910.

Na podlagi 132. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice je Občinski svet Občine Brežice na 23. redni seji dne 8. 7. 2013 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice, ki obsega:
– Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07 z dne 26. 3. 2007),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 22/11 z dne 25. 3. 2011),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 62/11 z dne 5. 8. 2011) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 97/11 z dne 2. 12. 2011).
Št. 007-0012/2013
Brežice, dne 8. julija 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
O D L O K
o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. UVOD
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste socialno varstvenih pomoči, upravičenci, merila in postopki dodeljevanja in izplačevanja socialno varstvenih pomoči v Občini Brežice.
2. člen
Sredstva za socialno varstvene pomoči se zagotavljajo v proračunu Občine Brežice.
II. VRSTE SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
3. člen
Vrste socialno varstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Brežice so:
1. Enkratne denarne socialne pomoči, ki so namenjene za:
– nakup šolskih potrebščin;
– nakup ozimnice in kurjave;
– za doplačilo šole v naravi;
– za kritje drugih stroškov za premostitev trenutne socialne ogroženosti.
2. Denarna pomoč ob rojstvu otroka, ki je namenjena za:
– pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. Denarna pomoč zaradi izgube zaposlitve, ki je namenjena:
– za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi izgube zaposlitve in v povezavi s tem izgube dohodka;
– za premostitev socialne ogroženosti, ki je nastala zaradi neizplačanih dveh zaporednih mesečnih plač.
III. UPRAVIČENCI DO SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
4. člen
(1) Upravičenci do socialno varstvenih pomoči so lahko državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Brežice ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imajo stalno prebivališče v Občini Brežice ter izpolnjujejo enega od naslednjih kriterijev:
1. Upravičenci do enkratne denarne socialne pomoči so:
– občani Občine Brežice, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati;
– prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;
– posamezniki in družine, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v položaju, ko ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti;
– ostali, kadar se na podlagi drugih dejstev in okoliščin ugotovi utemeljenost do pomoči.
2. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka imajo starši otroka:
– v primeru, kadar sta eden od staršev in novorojeni otrok državljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otroka stalno prebivališče v Občini Brežice;
– v primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem iz prvega odstavka tega člena;
– v primeru, da otrok ne živi pri starših, imajo pravico uveljaviti pomoč rejniki oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka in ima stalno bivališče v Občini Brežice.
3. Pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve pridobijo tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke tega člena odloka in:
– so izgubili zaposlitev iz poslovnega razloga v skladu z določili predpisov, ki urejajo delovna razmerja, pri čemer so bili pred tem najmanj 1 leto neprekinjeno zaposleni in so najmanj 1 mesec brez zaposlitve;
– upravičenci, ki najmanj v 2 meseca zaporedoma pred vložitvijo vloge niso prejeli mesečnih plač.
(2) Za pridobitev denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve mora posameznik, ki je zanjo zaprosil, izpolnjevati splošne pogoje iz tega člena kot tudi posebne pogoje iz 3. točke tega odloka, prav tako pa mora imeti na dan izgube zaposlitve oziroma v zadnjih 2 mesecih, ko ni prejel plač, stalno prebivališče v Občini Brežice.
(3) Pomoči iz tega naslova imajo značaj nepovratnih sredstev, kar pomeni, da občina ne more zahtevati povračila teh sredstev niti v času, ko se prejemnikovo socialno in materialno stanje bistveno izboljša oziroma ponovno prejema redne mesečne prihodke.
IV. MERILA
5. člen
1. Enkratna denarna socialna pomoč:
(1) Kriterij za določitev višine enkratne denarne socialne pomoči je minimalni dohodek posameznika oziroma družine, katerega višina se določi po merilih zakonodaje s področja socialnega varstva. Enkratna denarna socialna pomoč se določi po merilih zakonodaje s področja socialnega varstva.
(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka je socialno denarno pomoč za premostitev trenutne materialne stiske mogoče izjemoma dodeliti tudi v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarnih nesreč, požara ali smrti hranitelja, ter drugih izjemnih okoliščin.
2. Pomoč ob rojstvu otroka:
Kriterij za dodelitev pomoči ob rojstvu novorojenega otroka je stalno prebivališče na območju Občine Brežice. Do pomoči ni upravičen posameznik, ki ima stalno prebivališče v Občini Brežice in je že prejel pomoč za podobne namene v občini, v kateri je imel stalno prebivališče ob rojstvu otroka.
3. Denarna socialna pomoč zaradi izgube zaposlitve:
Kriterij za dodelitev denarne pomoči je poleg izpolnjevanja splošni pogojev tega odloka tudi izpolnjevanje pogojev iz 1. točke tega člena izguba zaposlitve posameznika, ki je bil pred tem 1 leto neprekinjeno zaposlen oziroma dejstvo, da posameznik v zadnjih 2 mesecih zaporedoma ni prejel plače, stalno bivališče v Občini Brežice na dan izgube zaposlitve oziroma v času zadnjih 2 mesecev, ko ni prejel dohodka.
6. člen
(1) Posamezni upravičenec ali družina lahko prejme v koledarskem letu pomoč le enkrat, razen v izjemnih primerih (elementarne nesreče …).
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko upravičenci, ki so prejeli denarno pomoč zaradi izgube zaposlitve, prejmejo tudi enkratno denarno socialno pomoč v skladu s pogoji, ki jih določa ta odlok. Denarno pomoč zaradi izgube zaposlitve lahko posamezni upravičenec prejme samo enkrat v letu.
(3) Pri odločanju o višini enkratne denarne socialne pomoči je potrebno upoštevati ugotovljeno dejansko stanje upravičenca in možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu občine.
(4) Višina pomoči ob rojstvu novorojenega otroka se s sklepom določi po sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna za naslednje koledarsko leto. Višino s sklepom določi župan glede na zagotovljena sredstva v proračunu za tekoče leto.
6.a člen
Socialno varstvena pomoč iz 1. točke 3. člena tega odloka, do katere bi upravičenec po tem odloku pridobil pravico glede na določila in kriterije tega odloka, ne more biti dodeljena oziroma izplačana, kolikor ima Občina Brežice oziroma ustanova javnega prava, katere ustanoviteljica je Občina Brežice, zoper takšnega upravičenca zapadlo neplačano terjatev.
V. POSTOPKI
7. člen
(1) Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči, pomoči ob rojstvu otroka in denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve na 1. stopnji vodi in o njih odloča Center za socialno delo v Brežicah.
(2) Postopek za uveljavitev enkratne denarne socialne pomoči, denarne pomoči ob rojstvu otroka ter denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve se uvede na zahtevo posameznika. Vloga se poda na obrazcih, ki so priloga tega odloka. O upravičenosti in višini pomoči odloči Center za socialno delo Brežice z odločbo v roku 30 dni od prejema vloge. Zoper odločbo Centra za socialno delo Brežice je možna pritožba v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
(3) Starši lahko uveljavijo pravico do pomoči ob rojstvu otroka najpozneje šest mesecev od dne, ko je bil otrok rojen.
(4) Pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve je mogoče uveljavljati najkasneje v 60 dneh od dneva, ko upravičenec izpolnjuje pogoje iz tega odloka za dodelitev denarne pomoči.
8. člen
(1) Denarna socialna pomoč in pomoč ob rojstvu otroka se podeli praviloma v denarni obliki, v funkcionalni pa v primeru, da Center za socialno delo Brežice ugotovi, da bi bila primernejša funkcionalna oblika pomoči. Denarna socialna pomoč se lahko dodeli tudi drugi osebi ali ustanovi, upoštevaje namen pomoči.
(2) Denarna socialna pomoč zaradi izgube zaposlitve se dodeli vedno v denarni obliki.
9. člen
Za izvajanje tega odloka sklene Občina Brežice s Centrom za socialno delo Brežice pogodbo, s katero se določi medsebojne pravice in obveznosti. Center za socialno delo lahko prejme nadomestilo za opravljanje te storitve v višini največ 5 % od mase sredstev, ki je za enkratno denarno pomoč in pomoč ob rojstvu otroka zagotovljena v proračunu občine za tekoče leto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena tega odloka so upravičenci do denarne pomoči ob rojstvu otroka otroci oziroma njihovi starši, če je otrok rojen od vključno 1. 1. 2007 dalje.
10.a člen
Ne glede na določila 7. člena odloka lahko pridobijo pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve po tem odloku vsi tisti upravičenci, ki so zaposlitev izgubili oziroma niso dobili izplačanih dveh zaporednih mesečnih plač v času od 1. 1. 2011 dalje.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena tega odloka so upravičenci do denarne pomoči ob rojstvu otroka otroci ozirom njihovi starši, če je otrok rojen do vključno 1. 1. 2007 dalje.
11. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne naslednji dan po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 22/11) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 62/11) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 97/11) vsebuje naslednje prehodno in končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.