Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2013 z dne 2. 8. 2013

Kazalo

2591. Spremembe Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, stran 7909.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 UPBS in 59/11) je Svet Banke Slovenije na 492. seji dne 30. 7. 2013 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
1. člen
Drugi odstavek 1. člena Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili (Uradni list RS, št. 66/06 in 6/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci s posebnimi pooblastili so: generalni sekretar, direktorji oddelkov, svetovalci guvernerja, strateški analitik, vodja Kabineta guvernerja in svetovalec za odnose z javnostmi.«
2. člen
13. člen Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili (Uradni list RS, št. 66/06 in 6/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Delavec s posebnimi pooblastili iz drugega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka tega člena je razporejen v organizacijsko enoto Vodstvo Banke Slovenije in je za svoje delo neposredno odgovoren guvernerju Banke Slovenije.
Generalni sekretar aktivno sodeluje pri pripravi sej Sveta BS in sej kolegija guvernerja, ki ga sestavljajo člani Sveta BS, koordinira sektor za katerega je zadolžen, ter na podlagi posebnega sklepa guvernerja vodi in organizira delo posameznega oddelka. Generalni sekretar sodeluje pri urejanju in izvajanju protokolarnih zadev banke ter po pooblastilu guvernerja opravlja tudi druge naloge. O delu neposredno poroča guvernerju.
Direktor oddelka organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo oddelka ter opravlja druga dela, ki so povezana z delovanjem oddelka.
Svetovalci guvernerja opravljajo naloge, ki jih je potrebno organizirati v okviru vodstva Banke Slovenije, ali jih je glede na zahtevana specialna znanja ali zaradi narave svetovanja, ki zahteva samostojnost in visoko stopnjo neodvisnosti, bolj primerno organizirati izven drugih organizacijskih enot Banke Slovenije.
Vodja Kabineta guvernerja organizira delo vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo Kabineta guvernerja, po pooblastilu guvernerja pa opravlja tudi druge naloge.
Svetovalec za odnose z javnostmi je uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja in pooblaščena oseba za stike z mediji. Odgovoren je za stike z javnostjo in daje izjave za javnost. Delovno mesto je sistemizirano v Kabinetu guvernerja.
Strateški analitik neodvisno in samostojno opravlja naloge na področju razvoja, pozicioniranja in usmerjanja delovanja Banke Slovenije, skrbi za oblikovanje in predlaganje strateških zamisli, nadzira uvajanje in uresničevanje sprejetih usmeritev, zbira podatke in oblikuje informacije o zadevah strateškega pomena za Banko Slovenije. O delu neposredno poroča članom Sveta Banke Slovenije.«
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Guverner Svetu Banke Slovenije najkasneje tri mesece pred predvidenim potekom mandata posameznega delavca s posebnimi pooblastili predlaga njegovo ponovno imenovanje oziroma Svetu Banke Slovenije predlaga drugega kandidata. O predlogu Svet Banke Slovenije odloča na svoji prvi seji.
Če Svet Banke Slovenije ne sprejme predloga guvernerja o imenovanju delavca s posebnimi pooblastili, se postopek imenovanja delavca s posebnimi pooblastili ponovi. Guverner mora nov predlog posredovati Svetu Banke Slovenije v odločanje v roku 15 dni, šteto od zavrnitve predloga na Svetu Banke Slovenije. O predlogu Svet Banke Slovenije odloča na svoji prvi seji.
Če tudi nov kandidat ne dobi potrebne večine članov Sveta Banke Slovenije, se mandat dosedanjega delavca s posebnimi pooblastili, ob njegovem pisnem soglasju, podaljša, vendar največ za dobo 12 mesecev.«
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna plača delavca s posebnimi pooblastili se določi v razmerju do povprečne bruto osnovne plače, izplačane po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije za tekoči mesec.
Osnovna plača generalnega sekretarja in direktorja oddelka ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka, povečane za 20 %.
Osnovna plača svetovalcev guvernerja, svetovalca za odnose z javnostmi, strateškega analitika in vodje Kabineta guvernerja ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka.«
5. člen
Sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. julija 2013
mag. Janez Fabijan l.r.
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije