Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

1989. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici, stran 6029.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena, drugega odstavka 9. člena, prvega in sedmega odstavka 13. člena, šestega odstavka 15. člena in devetega odstavka 19. člena ter za izvrševanje 17. in 20. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določajo:
– obrazec osebne izkaznice, osebne izkaznice z začasnim prebivališčem in osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje ter obrazec vloge za izdajo osebne izkaznice;
– postopek in način izdaje ter izdelave osebne izkaznice;
– ustreznost fotografije in način njene predložitve, hranjenja in uporabe v digitalni obliki;
– način naznanitve pogrešitve osebne izkaznice in dolžna skrbnost;
– način posredovanja, hrambe, uporabe in uničenja podatkov iz 13. člena Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11, v nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja izvajalec, izbran v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, v skladu s sklenjeno pogodbo in podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk;
– način vodenja evidence izdanih osebnih izkaznic.
2. IZDAJA IN IZDELAVA OSEBNE IZKAZNICE, VODENJE EVIDENCE
2. člen
(obrazec vloge)
(1) Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se vloga za izdajo osebne izkaznice vloži na obrazcih iz priloge 2 oziroma 3, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vloga za izdajo osebne izkaznice vloži na elektronskem obrazcu, če pristojni organ za to izpolnjuje tehnične pogoje.
3. člen
(obrazec osebne izkaznice)
(1) Osebna izkaznica se izda na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se osebna izkaznica izda na obrazcih iz priloge 5 oziroma 6, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec osebne izkaznice je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Na njegovi prednji strani so vtisnjeni relief Republike Slovenije v sivi, modri in rdeči barvi, vaška situla v vijoličasti barvi in grb Republike Slovenije, na hrbtni strani pa relief Republike Slovenije v sivi in modri barvi, podoba konjenika v zeleni barvi ter zapis “Osebna izkaznica“ v Braillovi pisavi.
(3) Obrazec osebne izkaznice iz prejšnjega odstavka mora ustrezati naslednjim standardom:
– dimenzije obrazca tipu kartice ID-1 standardu ISO 7810;
– fizične lastnosti obrazca standardu ISO 7810;
– postavitev podatkovnih polj na obrazcu standardu ISO 7501-3, tip 1;
– grafična izvedba zapisov na obrazcu standardu ISO 1831-1980 (kvaliteta zapisov), ISO 3166 (oznaka države izdajateljice), ISO 1073/II in ISO 1831 (zapis OCR-B).
(4) Materiali za izdelavo osebne izkaznice in zapisi na obrazcu osebne izkaznice morajo biti izdelani tako, da je uporaba osebne izkaznice ob običajnem ravnanju z njo zagotovljena za obdobje njene veljavnosti.
4. člen
(obrazec osebne izkaznice z začasnim prebivališčem)
V obrazcu osebne izkaznice, izdane državljanu, ki ima začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in je v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, se zapis “Stalno prebivališče” v podatkovnem polju nadomesti z zapisom “Začasno prebivališče”.
5. člen
(obrazec osebne izkaznice s prepovedjo prehoda državne meje)
Prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje se na hrbtni strani obrazca osebne izkaznice iz 3. člena tega pravilnika označi z oznako “X”. Oznaka “X” je določena v prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(vloga za izdajo osebne izkaznice)
(1) Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži pri pristojnem organu iz 5. člena zakona.
(2) Vlagatelj vloge preveri pravilnost podatkov na vlogi ter vlogo podpiše pred uradno osebo pristojnega organa na mesto, ki je za to predvideno na obrazcu vloge.
(3) Vlagatelj vloge s podpisom jamči za pravilnost podatkov na vlogi.
(4) Če vlagatelj vloži vlogo zase, se podpis prenese tudi kot podatek na izdelano osebno izkaznico. Če je vlagatelj zakoniti zastopnik državljana, za katerega vlaga vlogo za izdajo osebne izkaznice, se na vlogo podpiše tudi državljan, za katerega se osebna izkaznica izdaja. Podpis državljana, za katerega se osebna izkaznica izdaja, se prenese tudi kot podatek na izdelano osebno izkaznico.
(5) Podpis vloge ni potreben, če se državljan ne zna ali ne zmore podpisati.
7. člen
(fotografija)
(1) Vlagatelj k vlogi za izdajo osebne izkaznice predloži fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki in mora biti primerne kvalitete za obdelavo:
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alineje;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so vidne poškodbe očesa);
– državljan mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografiran z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza.
(3) Fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana.
(4) Fotografija ne sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev.
(5) Če vlagatelj predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
(6) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, v izrazu obraza in smeri pogleda.
(7) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne vlagatelju in mu določi rok, v katerem predloži ustrezno fotografijo.
8. člen
(uničenje osebne izkaznice)
(1) Osebna izkaznica, ki se pri pristojnem organu izroči v uničenje, se pri pristojnem organu fizično uniči tako, da se preluknja z luknjačem.
(2) Pristojni organ lahko uničeno osebno izkaznico državljanu vrne.
(3) Če se osebna izkaznica v skladu z zakonom pristojnemu organu izroči v uničenje šele po vročitvi nove osebne izkaznice, se osebna izkaznica v evidenci izdanih osebnih izkaznic evidentira kot neveljavna z naslednjim besedilom: "Osebna izkaznica se lahko uporablja do vročitve nove.".
9. člen
(ugotavljanje istovetnosti)
(1) Uradna oseba pristojnega organa ugotovi istovetnost državljana in preveri resničnost podatkov na vlogi za izdajo osebne izkaznice.
(2) Če vlogo vloži zakoniti zastopnik, uradna oseba ugotovi tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, ki je dopolnil osem let, oziroma državljan, ki ni poslovno sposoben, pa zanj ni upravičenih zdravstvenih razlogov, da ob vložitvi vloge pri pristojnem organu ne bi mogel biti navzoč.
10. člen
(deponiranje osebne izkaznice v času prepovedi prehoda meje)
(1) Če pristojni organ izda odločbo o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje, se za čas trajanja te prepovedi na vlogo državljana izda osebna izkaznica z oznako iz 5. člena tega pravilnika. Državljan mora veljavno osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu, ki jo deponira za čas trajanja prepovedi.
(2) Po prenehanju razlogov iz prejšnjega odstavka pristojni organ deponirano osebno izkaznico vrne državljanu, osebno izkaznico z oznako prepovedi pa uniči.
11. člen
(naznanitev pogrešitve in dolžna skrbnost)
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) osebne izkaznice državljan oziroma njegov zakoniti zastopnik naznani pristojnemu organu, ki pogrešitev evidentira v evidenci izdanih osebnih izkaznic. V evidenci izdanih osebnih izkaznic pristojni organ evidentira tudi okoliščine pogrešitve. Če državljan osebno izkaznico najde, je ponovno aktiviranje najdene osebne izkaznice mogoče samo do konca poslovnega časa tistega dne, ko je bila osebna izkaznica evidentirana kot pogrešana.
(2) Dolžno skrbnost pri ravnanju z osebno izkaznico ugotavlja pristojni organ na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih je ob naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice navedel državljan, ki je imetnik osebne izkaznice, oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev osebne izkaznice v okoliščinah, na katere državljan ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki jih državljan kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, se obravnava kot ravnanje z dolžno skrbnostjo. Pogrešitev osebne izkaznice zaradi malomarnega ravnanja ali izpostavljanja osebne izkaznice pogrešitvi se obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti.
(3) Podatki o osebnih izkaznicah, ki so bile naznanjene kot pogrešane, so javno dostopni na enotnem državnem portalu e-uprava.
12. člen
(reklamacija)
(1) Državljan je po vročitvi osebne izkaznice dolžan preveriti pravilnost zapisa osebnih podatkov na osebni izkaznici.
(2) Če državljan ugotovi napako na izdani osebni izkaznici, ki je posledica zapisa neustreznih podatkov, ali drugo nepravilnost, ki je lahko posledica napake v materialu, je dolžan osebno izkaznico predložiti pristojnemu organu.
(3) Pristojni organ ugotavlja upravičenost do reklamacije osebne izkaznice. Če zaradi zahtevnosti ugotavljanja napake na materialu pristojni organ upravičenosti do reklamacije ne more oceniti sam, lahko to stori podjetje ali organizacija iz prvega odstavka 8. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) oziroma strokovna služba ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
13. člen
(oznaka kopije)
(1) Da se kopija osebne izkaznice ne bi uporabljala v druge namene, se na kopiji navede namen, za katerega je bila kopija izdelana: "Ta kopija je bila izdelana za namen...".
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi datum izdelave kopije in naslednje besedilo: "Prepovedano je nadaljnje kopiranje.".
14. člen
(pogodbena razmerja)
(1) Izvajalca v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, izbere minister, pristojen za notranje zadeve.
(2) Medsebojna razmerja med izvajalcem in ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, se uredijo s pogodbo.
(3) Prenos vlog za izdajo osebne izkaznice in osebnih izkaznic med pristojnim organom in izvajalcem mora potekati v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve, in na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
(4) Medsebojna razmerja med ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in podjetjem ali organizacijo, ki opravlja prenos poštnih pošiljk vlog in izdelanih osebnih izkaznic, se uredijo s pogodbo.
15. člen
(prevzem, uporaba in uničenje podatkov)
(1) Izvajalec prevzame vse osebne podatke, potrebne za izdelavo osebne izkaznice, iz računalniške evidence izdanih osebnih izkaznic in jih zapiše na obrazec osebne izkaznice. Če fotografije in podpisa ni v evidenci izdanih osebnih izkaznic, ju prevzame s kartončka vloge za izdajo osebne izkaznice.
(2) Po izdelavi osebne izkaznice vpiše pristojna oseba izvajalca datum izdelave osebne izkaznice v evidenco izdanih osebnih izkaznic. Če prevzame fotografijo ali podpis s kartončka vloge, ta podatek prenese v evidenco izdanih osebnih izkaznic.
(3) Podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, prevzame iz evidence izdanih osebnih izkaznic podatke za potrditev prevzema poštnih pošiljk in vpiše v evidenco izdanih osebnih izkaznic datum prevzema izdelane osebne izkaznice.
16. člen
(delovni procesi in prostori)
(1) Delovni procesi personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprav za prenos osebne izkaznice morajo biti opravljeni v prostorih izvajalca in izključno na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Prostori, v katerih se izvajajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
17. člen
(organizacija izdelave)
(1) Izdelava osebnih izkaznic mora biti organizirana tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev osebnih izkaznic.
(2) Poškodovane obrazce osebnih izkaznic mora izvajalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
(3) Pristojni organ mora vse uničene osebne izkaznice, ki jih ne vrne imetnikom, posredovati v zapisniško uničenje izvajalcu. Izvajalec mora uničiti tudi osebne izkaznice, ki mu jih v uničenje posreduje pristojni organ, pristojnemu organu in ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, pa posredovati zapisnik o uničenju.
18. člen
(vodenje evidence)
Evidenca izdanih osebnih izkaznic iz prvega in drugega odstavka 19. člena zakona se vodi na centralnem računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, razen kartoteke vlog za izdajo osebne izkaznice, ki jo vodi pristojni organ.
19. člen
(vodenje kartoteke)
(1) Kartoteka iz prejšnjega člena je sestavljena iz kartončkov vlog za izdajo osebne izkaznice, ki so vloženi v kartoteko po letu izdaje osebne izkaznice in po abecednem redu, in se hrani pri pristojnem organu.
(2) Vlogo za izdajo osebne izkaznice pristojni organ hrani v kartoteki iz prejšnjega odstavka še najmanj eno leto po preteku zadnjega dne v letu izdaje osebne izkaznice, nato jo uniči.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(hranjenje kartonov naznanitve pogrešitve)
Naznanitve pogrešitve osebne izkaznice pristojni organ hrani v kartoteki iz šeste alineje 17. člena Pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 43/98, 100/03 in 68/08) pet let po naznanitvi oziroma najmanj eno leto po vnosu v evidenco osebnih izkaznic v digitalizirani obliki, nato jih uniči.
21. člen
(razveljavitev starega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 68/08).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2120-8/2013
Ljubljana, dne 12. junija 2013
EVA 2013-1711-0007
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti