Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2013 z dne 24. 5. 2013

Kazalo

1687. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, stran 5099.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) in v zvezi s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
1. člen
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11 in 64/12) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestila se podelijo kot državna pomoč v skladu s točko IV.C.3 Smernic Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 (UL C št. 319 z dne 27. 12. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: smernice) in Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), in kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337 z dne 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/2007/ES).«.
2. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
(shema državne pomoči v skladu s smernicami)
Nadomestilo se za ukrepe vodovarstvenega režima podeli kot državna pomoč v skladu s smernicami.
6.b člen
(shema pomoči de minimis)
Ne glede na prejšnji člen se nadomestilo za ukrepa vodovarstvenega režima razvoz gnojevke in gnojnice ter izdelava gnojilnega načrta podeli kot pomoč de minimis. Skupni znesek vseh pomoči de minimis, ki se odobri istemu upravičencu, ne sme presegati zgornje meje iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1535/2007/ES. Zgornja meja iz prejšnjega stavka se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu in ne glede na njen namen.«.
3. člen
V 8. členu se v tretji alineji beseda »in« nadomesti z vejico.
V četrti alineji se pika nadomesti z besedo »in« in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– je skupni znesek nadomestila po shemah iz 6.a in 6.b člena te uredbe za posamezno leto višji od 5 eurov.«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– v pogodbi navesti posamezno shemo pomoči, v skladu s katero se podeli nadomestilo in pripadajoči znesek nadomestila,«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(izplačila)
(1) Zavezanec sklene pogodbe z upravičenci, če je shema pomoči odobrena s strani Komisije.
(2) Minister, pristojen za vode, objavi odobritev iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Nadomestila se izplačajo v enkratnem znesku na tekoči račun upravičenca najpozneje v šestih mesecih od vložitve zahtevka oziroma po odobritvi sheme pomoči s strani Komisije.«.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »glede na posamezno shemo pomoči iz 6.a in 6.b člena te uredbe.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(zahtevki za leta 2011, 2012 in 2013)
(1) Zahtevki za leta 2011, 2012 in 2013, vloženi pred uveljavitvijo te uredbe, se štejejo za zahtevke v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na rok iz 9. člena Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11 in 64/12) lahko upravičenci, ki zahtevkov za leta 2011, 2012 in 2013 še niso vložili, zahtevke vložijo v 30 dneh od uveljavitve te uredbe.
8. člen
(izplačilo nadomestila za leto 2013)
Ne glede na določbo tretjega odstavka spremenjenega 11. člena uredbe se nadomestila za leto 2013 izplačajo najpozneje v devetih mesecih od vložitve zahtevka oziroma po odobritvi sheme pomoči s strani Komisije.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-31/2013
Ljubljana, dne 16. maja 2013
EVA 2013-2330-0025
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti