Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013

Kazalo

1635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad, stran 5020.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 15/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 20/11, 34/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – Zvrt-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 25. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad (Uradni list RS, št. 36/11) se črta drugi odstavek 21. člena.
2. člen
Za 21. členom se doda nov 22. člen, ki se glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Grad po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otroka v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev. Starši so dolžni začasni izpis otroka in rezervacijo napovedati upravi vrtca najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši za čas začasne odsotnosti plačajo rezervacijo v višini 30 % od plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov živil;
Rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa rezervacija velja samo za najstarejšega otroka.
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni neprekinjeno odsoten več kot 21 delovnih dni. Za rezervacijo plačajo 30 % od plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov živil.
Razliko med plačilom počitniške oziroma bolniške rezervacije in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov živil, zagotavlja iz proračunskih sredstev Občina Grad.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.
Št. 033-221/13-OS
Grad, dne 14. marca 2013
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost