Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013

Kazalo

1634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Grad, stran 5018.

Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 25. redni seji dne 14. marca 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Grad
1. člen
V Pravilniku o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Grad (Uradni list RS, št. 2/06) se v drugi alineji 2. člena beseda »kakovost« zamenja z besedo »kvaliteta«.
2. člen
6. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Postopki za dodeljevanje finančnih sredstev potekajo, in sicer:
– priprava in sprejem letnega programa kulture,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje vlog,
– imenovanje komisije za vodenje postopka odpiranja vlog,
– odpiranje vlog, pregled in razvrstitev vlog ter vrednotenje,
– oblikovanje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in redne kulturne ljubiteljske dejavnosti,
– sprejem predloga sofinanciranja,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi in morebitno reševanje pritožb,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o programih in ocena skladnosti s pogodbami.«
3. člen
Za 9. členom pravilnika se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»Za vrednotenje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti se upoštevajo naslednja merila:
A) Program redne dejavnosti društva – do 60 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto:
a. honorar strokovnih delavcev,
b. programski materialni stroški,
c. splošni stroški delovanja.
B) Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini – do 17 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto.
C) Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi …) – do 20 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto.
D) Strokovno izpopolnjevanje, izobraževanje mentorjev oziroma vodij skupin – do 3 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostore.«
4. člen
Za 9.a členom pravilnika se doda nov 9.b člen, ki se glasi:
»Pri vrednotenju redne dejavnosti društev in skupin se poleg delujočih članov pri posamezni dejavnosti oziroma v posamezni sekciji upoštevajo naslednji kriteriji:
   1. Pevska dejavnost – odrasli pevski zbor:
  Prizna se najmanj 30 do največ 40 vaj na sezono:
  – honorar zborovodje na vajo (2 šolski uri)      15 točk
  – programski stroški na vajo              10 točk
  – splošni stroški na sezono – manj kot 18 članov   200 točk
                   najmanj 18 članov  400 točk
                   najmanj 32 članov 600 točk.
  2. Pevska dejavnost – pevci ljudskih pesmi:
  Prizna se najmanj 20 do največ 30 vaj na sezono:
  – honorar zborovodje na vajo (2 šolski uri)      15 točk
  – programski stroški na vajo              10 točk
  – splošni stroški na sezono – manj kot 18 članov   200 točk
                   najmanj 18 članov 400 točk.
  3. Gledališka dejavnost:
  Prizna se največ 30 vaj na sezono:
  – honorar strokovnega sodelavca na vajo (tri      25 točk
  šolske ure)
  – programski stroški na sezono            500 točk
  – splošni stroški na sezono             600 točk.
  4. Lutkovna dejavnost:
  Prizna se največ 20 vaj na sezono:
  – honorar strokovnega sodelavca na vajo (dve      15 točk
  šolski uri)
  – programski stroški na sezono            400 točk
  – splošni stroški na sezono             400 točk.
  5. Literarna dejavnost:
  Prizna se ob izdaji glasila oziroma vodenje
  recitacijske dejavnosti:
  – honorar strokovnega sodelavca           50 do 100
                               točk
  – splošni stroški na sezono             400 točk.
  6. Folklora, plesna dejavnost:
  Prizna se največ 30 vaj na sezono:
  – honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)      15 točk
  – programski stroški na vajo              5 točk
  – splošni stroški na sezono – manj kot 16 članov   400 točk
                   najmanj 16 članov 600 točk.
  7. Plesna skupina:
  Prizna se največ 20 vaj na sezono:
  – honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)      15 točk
  – programski stroški na vajo              5 točk
  – splošni stroški na sezono – manj kot 16 članov   200 točk
                   najmanj 16 članov 300 točk.
  8. Instrumentalna dejavnost:
  Prizna se največ 30 vaj na sezono:
  – honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)      15 točk
  – programski stroški na vajo              5 točk
  – splošni stroški na sezono – manj kot 16 članov   500 točk
                   najmanj 16 članov 700 točk.
  9. Glasbena skupina:
  Prizna se največ 30 vaj na sezono:
  – honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)      15 točk
  – programski stroški na vajo              5 točk
  – splošni stroški na sezono             300 točk.
  10. Likovna dejavnost:
  – honorar mentorja na likovno delavnico in       50 točk
  razstavo
  – programski stroški na sezono            100 točk
  – splošni stroški na sezono             700 točk.
  11. Delovanje društva in sekcij v okviru le-tega:
  – sofinancira se honorar mentorja na vajo in
  – programski stroški (in sicer po kriterijih od točke 1–10 tega
  člena – glede na dejavnost sekcije)
  – splošni stroški na sezono se dodelijo društvu v okviru
  katerega sekcija deluje, in sicer:
  – do 5 sekcij/na posamezno sekcijo          300 točk
  – za 6 oziroma vsako naslednjo sekcijo        100 točk.
Sofinanciranje redne dejavnosti društva je pogojeno z obveznimi nastopi na območni ravni, razen v primerih zaradi objektivnih razlogov.
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število zbranih točk in višino proračunskih sredstev.«
5. člen
Za 9.b členom pravilnika se doda nov 9.c člen, ki se glasi:
»Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini – nastopi, razstave do 17 % sredstev namenjenih za dejavnost kulturnih društev in skupin:
   – za udeležbo na prireditvi v Občini Grad
  (občinski praznik, državni praznik, tradicionalne
  prireditve in podobno)                 5 točk
  – za uvrstitev in udeležbo na medobmočni ravni     20 točk
  – za uvrstitev in udeležbo na državni ravni      30 točk
  – za uvrstitev in udeležbo na mednarodni ravni, v
  tujini                         45 točk
  – za organizacijo in izvedbo samostojnega
  nastopa, koncerta, razstave, predstave ob
  udeležbi ocenjevalca oziroma zunanjega
  strokovnega svetovalca                60 točk.«
6. člen
Za 9.c členom pravilnika se doda nov 9.d člen, ki se glasi:
»Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov – sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme se lahko izvede v višini do 20 % vrednosti od sredstev namenjenih za dejavnost kulturnih društev in skupin.
Kulturnemu društvu se zagotovijo sredstva za nabavo opreme (rekvizitov, kostumov …), potrebne za izvajanje dejavnosti. Sredstva se dodelijo tistemu društvu, ki po mnenju komisije najbolj utemeljeno izkaže potrebo po nabavi opreme.«
7. člen
Za 9.d členom pravilnika se doda nov 9.e člen, ki se glasi:
»Strokovno izpopolnjevanje – sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja strokovnih vodij, članov društev in skupin – v višini do 3 % sredstev, namenjenih za dejavnost kulturnih društev in skupin.
Sredstva za ta namen se razporedijo sorazmerno deležu prijavljenih stroškov.«
8. člen
10. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Pravočasno prispele prijave na razpis bo odpirala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan, najkasneje v 8 dneh po roku za oddajo ponudb. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloga bo popolna, če bo predložena vsa zahtevana dokumentacija iz javnega razpisa. Če vloga ne bo popolna, bo komisija pozvala vlagatelje nepopolnih vlog na dopolnitev in določila rok za dopolnitev, to je največ 8 dni.
Na podlagi pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje programov bo komisija pripravila predlog izbora kulturnih programov in projektov ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.«
9. člen
Prvi stavek 11. člena pravilnika se spremeni in se glasi:
»Župan s sklepi odobri in zavrže kulturne programe oziroma zavrne in jih hkrati uvrsti na rezervno listo v 40 dneh od datuma odpiranja vlog.«
10. člen
12. člen pravilnika se spremeni tako, ki se glasi:
»Župan s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni po prejemu sklepa.
O ugovoru odloči župan občine s sklepom v roku 8 dni od prejema ugovora. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Izbrani predlagatelj postane izvajalec po sprejemu proračuna in ob podpisu pogodbe.
Župan vsako leto posebej sklene z izvajalci kulturnih programov in projektov pogodbe o sofinanciranju. Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku 8 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru izvajalcev in pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po financiranju oziroma sofinanciranju predloga kulturnega programa.
V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti poročila z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo oziroma najkasneje do 15. decembra za tekoče leto. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava in nadzorni odbor.
Občina bo določene kulturne programe sofinancirala šele po realizaciji programov in ob predložitvi ustreznih dokazil.
Občina bo preverila možnost podvajanja financiranja istega programa kulture iz proračunskih sredstev z namenom preprečitve le-tega.«
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 3. 2013.
Št. 61-223/13-OS
Grad, dne 14. marca 2013
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost