Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013

Kazalo

1632. Sklep o spremembah Sklepa o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na DOBA Fakulteti, stran 5009.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, 64/08, 86/09, 32/12 in 109/12) je Senat DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (v nadaljevanju DOBA Fakultete) na 11. (redni) seji dne 3. aprila 2013 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na DOBA Fakulteti
1. člen
S tem sklepom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja.
2. člen
DOBA Fakulteta izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom,
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Listine iz prvega odstavka so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izdaja fakulteta.
DOBA Fakulteta izdaja potrdila o opravljenih obveznostih v neformalnih programih za izpopolnjevanje.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe na posebnem papirju z vodnim žigom, na katerega je odtisnjen znak DOBA Fakultete.
4. člen
DOBA Fakulteta izdaja diplome in priloge k diplomam o zaključenih študijskih programih prve in druge stopnje.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«.
Sestavine obrazca Priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo (Uradni list RS, št. 56/07 ter 39/12).
5. člen
Diploma vsebuje:
– polno ime fakultete,
– ime akreditiranega študijskega programa,
– stopnjo pridobljene izobrazbe,
– pridobljen strokovni naslov,
– ime in priimek kandidata ter datum, kraj in državo njegovega rojstva.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, suhi pečat fakultete ter podpis dekana in direktorice.
6. člen
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo fakultete.
Diploma se izdaja na papirju z vodnim tiskom dimenzije 210 mm x 297 mm, na katerem je natisnjen znak DOBA Fakultete in besedilo, kot je prikazano v prilogi.
Mapa diplome ima dimenzije 220 mm x 315 mm in je temno modre barve tip Pantone 2627C. Na platnici mape je napis DIPLOMA in znak DOBA Fakultete v kombinaciji oranžne barve tip Pantone 152C in svetlo modre barve Pantone 2935C.
7. člen
Po opravljenih obveznostih po javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javno veljavnega programa za pridobitev izobrazbe, izda fakulteta udeležencem potrdilo, ki je javna listina.
8. člen
Potrdilo po programih iz prejšnjega člena vsebuje:
– polno ime fakultete,
– ime in priimek udeleženca,
– državo, kraj in datum rojstva udeleženca,
– naslov programa izpopolnjevanja,
– trajanje izpopolnjevanja,
– datum, ko je opravil udeleženec vse obveznosti po programu,
– trajanje v številu ur programa ter
– ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS.
Potrdilo o opravljenem delu javno veljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatke o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter suhi pečat fakultete. Potrdilo ima podpis dekana ali direktorice.
9. člen
Oblika in papir potrdila iz prejšnjega člena tega sklepa sta določena s celostno grafično podobo fakultete.
10. člen
DOBA Fakulteta izdaja potrdila o opravljenih obveznostih v neformalnih programih za izpopolnjevanje.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– polno ime fakultete,
– naslov programa,
– trajanje izpopolnjevanja,
– podatke o udeležencu,
– zaporedno število potrdila,
– datum izdaje potrdila,
– žig fakultete.
Potrdilo ima podpis dekana ali direktorice. To potrdilo ni javna listina.
11. člen
O izdanih diplomah in potrdilih fakulteta vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
12. člen
Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi fakulteta razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom fakultete, s tem da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih podpisnikov zapiše »l.r.«
Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan in direktorica fakultete podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat fakultete.
V evidenco izdanih diplom se vpiše podatke o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Maribor, dne 3. aprila 2013
Predsednik senata
doc. dr. Viljem Pšeničny l.r.

AAA Zlata odličnost