Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

804. Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja, stran 2907.

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena in sedmega odstavka 56.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, če želi pridobiti potrdilo o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje (v nadaljnjem besedilu: potrdilo),
– vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev potrdila in
– način preizkusa strokovnega znanja (v nadaljnjem besedilu: preizkus).
II. PODROBNEJŠI POGOJI IN DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA PRIDOBITEV POTRDILA
2. člen
(pogoji za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti)
(1) Potrdilo lahko pridobi oseba, ki:
1. ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje, in sicer:
– naravoslovnih znanosti: fizika, biologija, ekologija, okolje, gozdarstvo, kemija, matematika, meteorologija, geografija, kmetijstvo in kemijska tehnologija;
– tehničnih znanosti: arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, energetika, geologija, rudarstvo, geotehnologija, gradbeništvo, geodezija, stavbarstvo, strojništvo in elektrotehnika;
– medicinskih znanosti: medicina in sanitarno inženirstvo in
– družboslovnih in humanističnih znanosti: arheologija, geografija in kultura;
2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju izdelovanja okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje in
3. uspešno opravi preizkus.
(2) Vrsta izobrazbe iz 1. točke prejšnjega odstavka je za dele okolja oziroma vrsto vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izda potrdilo za tiste dele okolja oziroma vrsto vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi, za katero izpolnjuje pogoje za pridobitev potrdila v 8 dneh po uspešno opravljenem preizkusu.
3. člen
(dokazila o izpolnjevanju pogojev)
(1) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena se šteje fotokopija diplome oziroma druge listine, iz katere je razvidna predpisana izobrazba.
(2) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena se šteje:
– najmanj pet okoljskih poročil ali poročil o vplivih na okolje, ki so bila izdelana v zadnjih petih letih do dneva prijave iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika in jih je oseba, ki želi pridobiti potrdilo, izdelala sama ali je sodelovala pri njihovi izdelavi. Iz poročil mora biti razvidna navedba delov okolja ali vrst vplivov na okolje, za katere je oseba, ki želi pridobiti potrdilo, izdelala okoljsko poročilo ali poročilo o vplivih na okolje, ali
– najmanj petkratno sodelovanje pri presojah vplivov na okolje v zadnjih petih letih do dneva prijave iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
III. PREIZKUS
4. člen
(preizkus)
(1) Strokovna znanja, potrebna za izdelavo okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje, obsegajo zlasti poznavanje zakonodaje s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva in rabe naravnih virov ter kulturne dediščine, teorijo in prakso ter metodologije presojanja vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi.
(2) Agencija v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kulturo, ministrstvom, pristojnim za zdravje, in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in okolje, pripravi katalog strokovnih znanj iz prejšnjega odstavka in ga objavi na svoji spletni strani.
(3) Strokovna znanja iz prvega odstavka tega člena se preverijo s preizkusom pred komisijo iz 56.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12).
(4) Administrativne in tehnične naloge za komisijo iz prejšnjega odstavka opravlja Agencija.
5. člen
(prijava na preizkus)
(1) Agencija najmanj enkrat letno v svetovnem spletu objavi javni poziv, s katerim pozove zainteresirane osebe k preizkusu.
(2) Javni poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje kraj in datum preizkusa, ki ne sme biti prej kot v dveh mesecih od dneva objave javnega poziva.
(3) Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu v pisni ali elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje, najpozneje en mesec pred datumom preizkusa, določenim v javnem pozivu. V prijavi mora navesti podatke glede dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika. Kandidat za preizkus se lahko pisno ali elektronsko odjavi od preizkusa najpozneje en teden pred preizkusom, sicer se šteje, da preizkusa ni opravil.
(4) Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu za izdelovanje okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje ali obojega. Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu za enega ali več delov okolja ali za enega ali več vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi iz priloge 1 tega pravilnika.
(5) K preizkusu lahko pristopi le oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(6) Agencija najpozneje tri tedne pred predvidenim datumom preizkusa obvesti prijavitelje o potrditvi prijave k preizkusu.
6. člen
(potek preizkusa)
(1) Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Pisni del obsega preverjanje znanja iz splošnega in posebnega dela. Splošni del obsega splošno poznavanje področja presoj vplivov na okolje. Posebni del, za katerega se je kandidat k preizkusu prijavil in je določen v prilogi 1 tega pravilnika, pa se opravi v obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva za tiste dele okolja ali vplive iz četrtega odstavka prejšnjega člena, za katero kandidat želi pridobiti potrdilo.
(3) Ustni del preizkusa obsega zagovor pisnega dela preizkusa.
(4) Kandidat lahko pristopi k ustnemu delu, če je pri pisnem delu dosegel najmanj dve tretjini možnih točk posebej pri splošnem delu in posebej pri posebnem delu za vsak del okolja ali vpliv na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi, za katerega se je kandidat prijavil.
(5) Kandidat uspešno opravi preizkus, če pri pisnem delu doseže predpisano število točk iz prejšnjega odstavka in komisija na ustnem delu izpita ugotovi, da je kandidatovo znanje ustrezno.
(6) O poteku preizkusa zapisnikar vodi zapisnik in opravlja tudi druge administrativno-tehnične naloge za komisijo.
(7) V zapisnik se vpišejo sestava komisije, kraj in datum opravljanja preizkusa, seznam kandidatov, ki so preizkus uspešno opravili, in seznam kandidatov, ki preizkusa niso uspešno opravili. Zapisnik podpišejo člani komisije in zapisnikar.
7. člen
(ponovitev preizkusa)
Komisija določi rok za ponovno opravljanje preizkusa osebam, ki preizkusa niso uspešno opravile. Komisija določi rok za ponovno opravljanje preizkusa tudi za tiste osebe, ki zaradi opravičljivih razlogov k preizkusu niso pristopile, pri čemer se kot opravičljiv razlog šteje bolezen, smrt v družini ali višja sila.
8. člen
(sprememba in razširitev potrdila)
(1) Oseba, ki ima potrdilo, mora spremembo osebnega imena oziroma stalnega ali začasnega prebivališča nemudoma pisno sporočiti Agenciji, ki na podlagi spremenjenih okoliščin v 30 dneh od prejema sporočila izda novo potrdilo, pri čemer ostaneta obseg in rok veljavnosti obstoječega potrdila nespremenjena.
(2) Če želi oseba, ki ima potrdilo za izdelovanje okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje za določen del okolja ali vpliv na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi to potrdilo razširiti tudi na izdelovanje okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje za drug del okolja ali za drug vpliv na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi iz priloge 1 tega pravilnika, mora v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika opraviti splošni in posebni del preizkusa v obsegu, na katerega se zahteva za razširitev potrdila nanaša.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(objava kataloga strokovnih znanj)
Katalog strokovnih znanj iz 4. člena tega pravilnika objavi Agencija na svoji spletni strani v dveh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-3/2012
Ljubljana, dne 11. marca 2013
EVA 2012-2330-0173
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
 
Soglašam!
 
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina