Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

561. Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni prevoz, stran 2314.

Na podlagi šestega odstavka 54.č člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vračilu trošarine za komercialni prevoz
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način vračila trošarine, carinski organ, ki je pristojen za vračilo, obrazec zahtevka za vračilo (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) ter dokazila in evidence, ki jih mora voditi upravičenec za vračilo trošarine za plinsko olje iz prvega odstavka 54.č člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz.
2. člen
(zahtevek)
(1) Upravičenec predloži zahtevek za vračilo trošarine na obrazcu TRO-K, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del. Zahtevku se priložijo dokazila iz prvega odstavka 3. člena oziroma prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Upravičenec vloži zahtevek za vračilo trošarine pri pristojnem carinskem organu, določenim z uredbo, ki določa carinske urade v Republike Slovenije, njihov sedež in krajevno pristojnost.
(3) Za vračilo trošarine se upošteva povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen, ki ga ugotovi minister za finance, za mesec za katerega se vračilo uveljavlja. Če se v posameznem mesecu trošarina ne spremeni, se upošteva znesek trošarine, ki velja na prvi dan meseca, na katerega se zahtevek nanaša.
3. člen
(dokazila in evidence)
(1) Na računu o nakupu plinskega olja iz tretjega odstavka 54.č člena zakona morajo biti poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, razvidni predvsem kraj ali druga identifikacija bencinskega servisa oziroma točilnega mesta, vrsta, količina in cena goriva, datum točenja ter registrska oznaka vozila, v katero je bilo gorivo točeno ali datum polnjenja v rezervoar internega servisa za točenje goriv iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. Račun o nakupu plinskega olja se mora glasiti na upravičenca in se lahko predloži v izvirniku ali kopiji izvirnika.
(2) Upravičenci morajo v evidenci iz tretjega odstavka 54.č člena zakona voditi podatke o vrsti in številu vozil, s katerimi razpolagajo, za posamezno vozilo za komercialni prevoz pa:
– registrsko oznako vozila,
– podatek o velikosti standardnega rezervoarja za pogonsko gorivo in povprečni porabi goriva ter podatek o velikosti in namenu uporabe dodatno nameščenih rezervoarjev na vozilu,
– količino in datum polnitve rezervoarja,
– število prevoženih kilometrov (po polnitvah in datumih).
4. člen
(interni servis za točenje goriv)
(1) Če ima upravičenec interni servis za točenje goriv v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične zahteve za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom, mora poleg evidence iz drugega odstavka prejšnjega člena:
– voditi evidenco o polnitvah v druga vozila in porabi za drug namen;
– voditi evidenco o nabavi goriva, ki vsebuje podatke o prostornini rezervoarja na internem servisu za točenje goriva, datumu in količini prejema goriva, ter evidenco o zalogi – razpoložljivi količini goriva (po datumu nabave in polnitve);
– zagotoviti evidentiranje količin goriva, ki se toči v vozila, na podlagi meril iz tretjega odstavka tega člena.
(2) Za gorivo, točeno na internih servisih za točenje goriv, lahko uveljavlja vračilo trošarine za komercialni prevoz le imetnik tega internega servisa za točenje goriv. Vračilo trošarine lahko uveljavlja le za gorivo, ki ga je točil in dokazljivo porabil v vozilih, ki jih je sam uporabljal za komercialni prevoz. Za gorivo, ki je na zalogi ali je bilo polnjeno v druga vozila ali ni porabljeno za komercialni prevoz, nima pravice do vračila trošarine.
(3) Interni servis za točenje goriva mora biti opremljen z merilnimi napravami za točenje plinskega olja. Količina iztočenega goriva mora biti prikazana v merski enoti, kot je za gorivo predpisana z meroslovnimi predpisi.
5. člen
(upravičenec iz druge države članice EU ali EFTA)
(1) Upravičenec iz druge države članice EU ali EFTA, ki zahteva vračilo trošarine, mora pristojnemu carinskemu organu poleg dokazil iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika predložiti tudi dokazilo o opravljanju dejavnosti in dokazilo o registraciji vozila. Upoštevata se dokazili, ki ju izda pristojni organ države, kjer ima upravičenec sedež.
(2) Upravičenec iz druge države članice EU ali EFTA dokazili iz prejšnjega odstavka predloži v enem od uradnih jezikov EU. Uradni prevod dokazil v slovenščino predloži le na zahtevo pristojnega organa.
(3) Če upravičenec iz tega člena zahteva vračilo trošarine na račun v tujini, stroški nakazila vračila bremenijo upravičenca.
6. člen
(pooblastilo)
(1) Upravičenec lahko določi pooblaščenca, ki v njegovem imenu in za njegov račun uveljavlja pravico do vračila trošarine.
(2) Upravičenec mora organ pisno obvestiti o določitvi pooblaščenca in odpovedi pooblastila.
(3) Pooblastilo v pisni obliki mora vsebovati podatke o pooblastitelju, pooblaščencu, obdobju, za katero pooblastilo velja, in obsegu pooblastila.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen (Uradni list RS, št. 52/09, 68/09 in 82/10).
8. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za zahtevke za mesec februar 2013.
Št. 007-17/2013/22
Ljubljana, dne 12. februarja 2013
EVA 2013-1611-0010
v funkciji ministra za finance
Janez Janša l.r.
Predsednik vlade

AAA Zlata odličnost