Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih, stran 2171.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena, petega odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih
1. člen
V Pravilniku o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 42/06 in 97/10) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa tudi:
– postopke rednih in izrednih overitev vodomerov, merilnikov toplotne energije, pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode ter dolžinskih meril, za katere je bila ugotovljena skladnost po tem pravilniku ali po predpisu iz 41. člena tega pravilnika,
– postopke rednih in izrednih overitev plinomerov in korektorjev, avtomatskih tehtnic, strojev za merjenje dolžine žice in kabla ter merilnikov izpušnih plinov, za katere je bila ugotovljena skladnost po tem pravilniku,
in je v tem delu izdan ob upoštevanju postopka obveščanja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. julija 1998, str. 37), nazadnje spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. avgusta 1998, str. 18).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(vrsta meril)
Merila iz prvega odstavka prejšnjega člena so določena v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika in so razdeljena na naslednje vrste meril:
– vodomeri (MI-001),
– plinomeri in korektorji (MI-002),
– števci delovne električne energije (MI-003),
– merilniki toplotne energije (MI-004),
– merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (MI-005),
– avtomatske tehtnice (MI-006),
– taksimetri (MI-007),
– opredmetene mere (dolžinska merila in gostinska posoda) (MI-008),
– stroji za merjenje dolžine žice in kabla (MI-009) in
– merilniki izpušnih plinov (MI-010).«.
3. člen
3. člen se črta.
4. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam slovenskih standardov iz prvega odstavka tega člena objavi urad na svoji spletni strani.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam normativnih dokumentov iz četrtega odstavka tega člena objavi urad na svoji spletni strani.«.
5. člen
14. člen se črta.
6. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če Komisija obvesti države članice, da je treba sklicevanje na ustrezen normativni dokument preklicati v Uradnem listu Evropskih skupnosti, urad na svoji spletni strani objavi preklic sklicevanja na ustrezen normativni dokument.«.
7. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-001 – Vodomeri« v besedilu z naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Šteje se, da so obstoječe vrednosti pretokov Q(1), Q(2), Q(3), in Q(4), ki so v skladu z razveljavljenimi predpisi navedene na merilih, enake vrednostim pretokov Q(MIN), Q(T), Q(N) in Q(Max) iz tega poglavja.«.
Naslov »MEROSLOVNI NADZOR« se spremeni tako, da se glasi: »NDP VODOMEROV V UPORABI«, drugi in tretji odstavek pa se črtata.
8. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-002 – Plinomeri in korektorji« v besedilu z naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Roki za redno overitev so:
– za mehovne plinomere z največjim pretokom (Q(max)) nad 10 m3/h: 12 let,
– za mehovne plinomere z največjim pretokom (Q(max)) do vključno 10 m3/h: 8 let,
– za turbinske in rotacijske plinomere: 10 let,
– za korektorje plina in ostale vrste plinomerov: 5 let.«.
Naslov »MEROSLOVNI NADZOR« se spremeni tako, da se glasi: »NDP PLINOMEROV IN KOREKTORJEV V UPORABI«, tretji in četrti odstavek pa se črtata.
9. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-003 – Števci delovne električne energije« črtata naslova »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« in »MEROSLOVNI NADZOR« in besedilo pod njima.
10. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-004 – Merilniki toplotne energije« naslov »MEROSLOVNI NADZOR« spremeni tako, da se glasi: »NDP MERILNIKOV TOPLOTNE ENERGIJE V UPORABI«, drugi in tretji odstavek pa se črtata.
11. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-005 – Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode« v besedilu z naslovom »DEFINICIJE« doda nova prva definicija, ki se glasi: »Delovni pretok« je pretok v območju pretoka, pri katerem deluje merilni sistem v uporabi, na katerega uporabnik ne more vplivati in se v daljšem časovnem obdobju ne spreminja oziroma se spreminja minimalno.«.
Točka 2.4.2. se spremeni tako, da se glasi:
»2.4.2. Za najmanjšo količino merjenja, manjšo od dveh litrov, velja 1. pogoj iz točke 2.4.1 tega poglavja, E(min) pa je dvakratna vrednost vrednosti, ki je navedena v preglednici 3 in povezana z vrstico A preglednice 2.«.
Besedilo pod naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« se spremeni tako, da se glasi:
»NDP pri rednih in izrednih overitvah pretočnih meril in merilnih sistemov so enaki NDP, ki so za posamezne vrste pretočnih meril in merilnih sistemov določeni v točki 2. besedila z naslovom »POSEBNE ZAHTEVE« v tem poglavju.
Ne glede na prejšnji odstavek je NDP pri rednih in izrednih overitvah enak 0,3 %:
– pri največjem pretoku, ki je razpoložljiv uporabniku, za priprave za merjenje tekočin goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil (razen za utekočinjene naftne pline) oziroma
– pri delovnem pretoku za merilne sisteme na cestnih cisternah za tekočine z nizko viskoznostjo (< 20 mPa • s) in merilne sisteme za polnjenje oziroma praznjenje ladij ter za železniške in cestne cisterne.
Pretočno merilo mora biti pred izvedbo postopka izredne overitve naravnano tako, da je zagotovljeno najmanjše možno odstopanje kazanja od nazivne vrednosti.
Postopki meroslovnega pregleda pri rednih in izrednih overitvah pretočnih meril in merilnih sistemov so enaki postopkom za redno overitev, oziroma če postopek za redno overitev ni določen, za prvo overitev, kot so navedeni v ustreznih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika. Pri tem je treba upoštevati:
– pregled priprav za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil (razen za utekočinjene naftne pline) in pretočnih meril, če je le-te mogoče preskusiti samo samostojno na merilni liniji, se izvede pri najmanjšem in največjem pretoku, ki sta razpoložljiva uporabniku. Pri posameznem pretoku se izvede najmanj ena meritev;
– pregled ostalih merilnih sistemov (tudi za utekočinjene naftne pline) se izvede pri delovnem pretoku. Pri tem pretoku se izvedeta najmanj dve meritvi;
– preskus se pri posameznem pretoku izvaja najmanj eno minuto.
Razširjena merilna negotovost preskusnega sistema ne sme preseči 1/3 NDP, ki so za posamezne vrste pretočnih meril in merilnih sistemov določeni v točki 2. poglavja besedila z naslovom »POSEBNE ZAHTEVE« v tem poglavju. Šteje se, da je ta zahteva izpolnjena, če so izpolnjene zahteve, ki so za preskusni sistem za posamezno vrsto pretočnih meril in merilnih sistemov navedene v ustreznih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika.
Roki za redno overitev so:
– za pretočna merila, če je le-te mogoče preskusiti samo samostojno na merilni liniji: 1 leto,
– za merilne sisteme (razen merilnih sistemov za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil): 2 leti,
– za merilne sisteme za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil, katerih skladnost je bila ugotovljena na podlagi tega pravilnika: 2 leti,
– za merilne sisteme za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil, katerih skladnost je bila ugotovljena na podlagi predpisov iz osme ali enajste alineje prvega odstavka 41. člena tega pravilnika: 1 leto.«.
Naslov »MEROSLOVNI NADZOR« se spremeni tako, da se glasi: »NDP PRETOČNIH MERIL IN MERILNIH SISTEMOV V UPORABI«, prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »NDP pretočnih meril in merilnih sistemov v uporabi so enaki NDP, ki so določeni v točki 2. besedila z naslovom »POSEBNE ZAHTEVE« v tem poglavju«, drugi in tretji odstavek pa se črtata.
12. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-006 – Avtomatske tehtnice« v besedilu pod naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Roki za redno overitev so:
– za avtomatske tehtnice za posamično tehtanje in avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice: 1 leto,
– za avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov tehtanja, avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, avtomatske tehtnice za tehtanje premikajočih se tirnih vozil in tehtnice za gradbene namene: 2 leti.«.
Naslov »MEROSLOVNI NADZOR« se spremeni tako, da se glasi: »NDP AVTOMATSKIH TEHTNIC V UPORABI«, drugi in tretji odstavek pa se črtata.
13. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-007 – Taksimetri« črtajo naslovi »VGRADNJA TAKSIMETRA«, »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« in »MEROSLOVNI NADZOR« in besedila pod njimi.
14. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-008 – Dolžinska merila« naslov poglavja spremeni tako, da se glasi: »Poglavje MI-008 – Opredmetene mere«, za naslovom poglavja pa se doda podnaslov »I. PODPOGLAVJE – DOLŽINSKA MERILA«.
V besedilu pod naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« v I. Podpoglavju se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Rok za redno overitev dolžinskih meril, ki so dolga 2 metra ali več, je 2 leti.«.
Naslov »MEROSLOVNI NADZOR« v I. Podpoglavju se spremeni tako, da se glasi: »NDP DOLŽINSKIH MERIL V UPORABI«, drugi in tretji odstavek pa se črtata.
V besedilu pod naslovom II. POGLAVJE – GOSTINSKA POSODA« se naslov »MEROSLOVNI NADZOR« spremeni tako, da se glasi »NDP GOSTINSKE POSODE V UPORABI«, drugi in tretji odstavek pa se črtata.
15. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-009 – Stroji za merjenje dolžine žice in kabla« v besedilu z naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« v zadnjem odstavku besedilo »1 leto« nadomesti z besedilom »2 leti«.
Naslov »MEROSLOVNI NADZOR« se spremeni tako, da se glasi »NDP STROJEV ZA MERJENJE DOLŽINE ŽICE IN KABLA V UPORABI«, besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »NDP strojev za merjenje dolžine žice in kabla v uporabi je 2-kratnik NDP pri redni overitvi.«, drugi in tretji odstavek pa se črtata.
16. člen
V Prilogi I se v »Poglavju MI-010 – Merilniki izpušnih plinov« v besedilu z naslovom »REDNE IN IZREDNE OVERITVE« zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Rok za redno overitev merilnikov izpušnih plinov je 8 mesecev.«.
Naslov »MEROSLOVNI NADZOR« se spremeni tako, da se glasi: »NDP MERILNIKOV IZPUŠNIH PLINOV V UPORABI«, drugi in tretji odstavek pa se črtata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na prve, redne in izredne overitve, prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre (Uradni list RS, št. 26/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za debelinska merila (Uradni list RS, št. 20/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za gostinsko posodo (Uradni list RS, št. 117/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za indukcijske števce za električno energijo (Uradni list RS, št. 31/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2 (Uradni list RS, št. 13/98 in 42/06) in
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 S in 0,5 S (Uradni list RS, št. 33/02 in 42/06) v delu, ki se nanaša na števce delovne električne energije razredov točnosti 0,5 S.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na redne in izredne overitve, prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za števce električne energije, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije (Uradni list RS, št. 35/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (Uradni list RS, št. 62/01, 100/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pomožno opremo za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere za vročo vodo, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06) in
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena (Uradni list RS, št. 76/01 in 42/06).
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na roke rednih overitev, prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere in korektorje (Uradni list RS, št. 33/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 72/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 26/02 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Uradni list RS, št. 74/01 in 42/06),
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za stroje za merjenje dolžine žice in kabla (Uradni list RS, št. 37/02 in 79/05 in 42/06) in
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Uradni list RS, št. 5/98, 42/06 in 83/06).
18. člen
Postopki rednih in izrednih overitev vodomerov, merilnikov toplotne energije, pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin, razen vode in dolžinskih meril, ki so se izvajali na podlagi dosedanjih pravilnikov, se morajo uskladiti z zahtevami tega pravilnika v treh mesecih od njegove uveljavitve.
Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika odločbo Urada Republike Slovenije za meroslovje o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev vodomerov, merilnikov toplotne energije, pretočnih meril in merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin, razen vode in dolžinskih meril, morajo postopke overitev, ki so usklajeni s tem pravilnikom, akreditirati najkasneje v roku dveh let od uveljavitve tega pravilnika in o tem obvestiti Urad Republike Slovenije za meroslovje zaradi izdaje nove odločbe o imenovanju.
19. člen
Za merila v uporabi, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno overitev, se rok overitve izteče z iztekom veljavnosti dane overitve.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi.
Št. 007-166/2012
Ljubljana, dne 25. januarja 2013
EVA 2012-2130-0044
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost