Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

508. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021), stran 2168.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021), št. 07-23/12 z dne 21. 8. 2012, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2021 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Mehovo, ki meri 7.293,92 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v Mestni občini Novo mesto, oziroma v katastrskih občinah Gabrje, Cerovec, Lakovnice, Stare Žage, Dobindol in Vinja Vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mehovo je s 1. januarjem 2012 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 73,60 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 25,20 % državnih gozdov in 1,20 % gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 5.643,80 ha, od katere je 5.608,49 ha večnamenskih gozdov, in 35,31 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 358,40 m3/ha, od tega 57,0 m3/ha iglavcev in 301,4 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 10,87 m3/ha, od tega 2,14 m3/ha iglavcev in 8,73 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021) je na podlagi ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mehovo določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.652,38 ha,
– ekološke funkcije na površini 679,01 ha in
– socialne funkcije na površini 282,38 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2011–2020) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mehovo za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2021 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 537.262 m3, od tega 82.239 m3 iglavcev in 455.023 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov na površini 664,75 ha,
– nega drogovnjaka na površini 223,65 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 2.500 tulci,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 200 delovnih dni in
– nega habitatov prosto živečih živali in sicer vzdrževanje travinj na površini 40,0 ha, sadnja sadik plodonosnega drevja v obsegu 4 delovnih dni, vzdrževanje vodnih virov v obsegu 13 delovnih dni, vzdrževanje sadnega drevja v obsegu 5 delovnih dni ter načrtno puščanje biomase v gozdu v obsegu 40 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mehovo v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2021 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gorjanci, Šmihelska 14, Novo mesto in na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mehovo (2012–2021).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-596/2012
Ljubljana, dne 28. januarja 2013
EVA 2012-2330-0072
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost