Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

499. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021), stran 2160.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N IK
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021), št. 07-03/12 z dne 21. 8. 2012, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2021 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Novo mesto – jug, ki meri 9.984,62 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v Mestni občini Novo mesto in občini Šentjernej, oziroma v katastrskih občinah Brusnice, Potov vrh, Smolenja vas, Ragovo, Kandija, Šmihel pri Novem mestu, Gotna vas, Stopiče, Zajčji vrh, Hrušica, Težka voda, Lakovnice, Stranska vas in Veliki Podljuben.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Novo mesto – jug je s 1. januarjem 2012 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 92,15 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 7,06 % državnih gozdov in 0,78 % gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 5.244,21 ha, od katere je 5.114,15 ha večnamenskih gozdov, in 130,06 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
c) lesna zaloga: 324,5 m3/ha, od tega 133,5 m3/ha iglavcev in 191,0 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 10,77 m3/ha, od tega 4,85 m3/ha iglavcev in 5,92 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021) je na podlagi ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Novo mesto – jug določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.129,06 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.273,89 ha in
– socialne funkcije na površini 2.279,12 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2011–2020) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Novo mesto – jug za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2021 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 431.845 m3, od tega 166.295 m3 iglavcev in 265.550 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov na površini 725,7 ha,
– nega drogovnjaka na površini 220,61 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 1.000 tulci,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 300 delovnih dni in
– nega habitatov prosto živečih živali in sicer vzdrževanje grmišč na površini 2,0 ha, sadnja sadik plodonosnega drevja v obsegu 15 delovnih dni ter vzdrževanje vodnih virov v obsegu 20 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Novo mesto – jug v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2021, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gorjanci, Šmihelska 14, Novo mesto in na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto – jug (2012–2021).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-598/2012
Ljubljana, dne 28. januarja 2013
EVA 2012-2330-0074
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost