Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

163. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, stran 566.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji datum »31. 6. 2006« nadomesti z datumom »31. 7. 2006«, v besedilu za alinejami pa se za besedilom »naloge organa upravljanja« črtata vejica in besedilo »nacionalnega koordinatorja lizbonske strategije«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba)» nadomesti z besedilom »Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«, na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Odgovorna oseba organa upravljanja je lahko državni sekretar, pristojen za področje evropske kohezijske politike, ali vodja notranje organizacijske enote ministrstva.«.
V drugem odstavku se besedi »Nacionalni sklad« nadomestita z besedilom »Direktorat za proračun«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V vlogi posredniškega telesa so naslednji neposredni proračunski uporabniki:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.«.
Osmi odstavek se črta.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se v prvi alineji 1. točke črta besedilo »v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem lizbonske strategije in na podlagi usmeritev iz nacionalnega lizbonskega programa« in se za peto alinejo dodajo nove šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
»– vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora ter zagotavljanje skladnosti postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike s pravili Evropske unije;
– spremljanje doseganja pravila n+3/2, kakor izhaja iz 93. člena Uredbe 1083/2006/ES;
– zagotavljanje ločenosti funkcij pri izvajanju postopkov evropske kohezijske politike;«.
V 3. točki se za besedilom »((b) točka 60. člena Uredbe 1083/2006/ES)« postavi podpičje, nadaljnje besedilo pa se črta.
V 4. točki se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– zagotavljanje revizijske sledi v sistemu;«;
V 8. točki se v drugi alineji besedilo »ali storitve dobavljeni« nadomesti z besedilom »dobavljeni ter storitve in gradnje izvedene«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se v prvi alineji 7. točke besedilo »da so proizvodi ali storitve dobavljeni v skladu z odločitvijo o potrditvi« nadomesti z besedilom » da so proizvodi dobavljeni ali storitve in gradnje izvedene v skladu s pogodbo o sofinanciranju«.
V 9. točki se na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova alineja, ki se glasi:
»– poročanje organu upravljanja o izvajanju velikih projektov na način, ki ga določi organ upravljanja.«.
V drugem odstavku se v četrti alineji 1. točke besedi »lizbonskih ciljev« nadomestita z besedilom »ciljev strategije Evropa 2020« in se za njo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– omogočanje delovanja kontrol organa upravljanja ter ukrepanje v skladu s popravljalnimi ukrepi iz končnih poročil o izvedenih kontrolah;«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 1. točki za besedo »operacije« doda besedilo »in v okviru dinamike, ki jo določa odločba o dodelitvi sredstev ali pogodba o sofinanciranju«.
6. člen
V 8. členu se za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. spremljanje razlike med izplačili iz naslova prispevka Skupnosti iz državnega proračuna in izvršenimi povračili v državni proračun;«.
Dosedanje 6. do 18. točka postanejo 7. do 19. točka.
7. člen
V tretjem odstavku 11. člena se v 3. točki za besedilom »skladno z« doda besedilo »8. in«, na koncu 10. točke se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. če gre za državne pomoči, shemo in stopnjo intenzivnosti ali najvišjo dovoljeno višino sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči.«.
8. člen
V 13. členu se za 9. točko dodajo nove 10., 11. in 12. točka, ki se glasijo:
»10. določilo glede davka na dodano vrednost kot upravičenega stroška, kadar je to pomembno;
11. določilo glede pavšala kot upravičenega stroška, kadar je to pomembno;
12. določilo glede dopolnilnega sofinanciranja kot upravičenega stroška, kadar je to pomembno;«.
Dosedanje 10. do 13. točka postanejo 13. do 16. točka.
Dosedanja 14. točka, ki postane 17. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»17. obveznost in dinamiko poročanja o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja operacije ali najmanj zaključno poročilo;«.
Dosedanje 15. do 18. točka postanejo 18. do 21. točka.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 22. točka, se doda nova 23. točka, ki se glasi:
»23. protikorupcijska klavzula v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;«.
Dosedanje 20. do 22. točka postanejo 24. do 26. točka.
V dosedanji 23. točki, ki postane 27. točka, se beseda »ter« nadomesti z besedo »in« in se za besedama »nadzornim organom« doda besedilo: »ter ukrepanja v skladu s priporočili in popravljalnimi ukrepi iz končnih poročil o izvedenih kontrolah in revizijah«.
V dosedanji 24. točki, ki postane 28. točka, se za besedo »operacije« dodata vejica in besedilo: »kadar je to pomembno«.
Dosedanje 25. do 27. točka postanejo 29. do 31. točka.
9. člen
V tretjem odstavku 16. člena se v zadnjem stavku za besedama »v sporazumu« doda besedilo »o prenosu nalog«.
V petem odstavku se za besedama »preknjižbo upravičenih« beseda »stroškov« nadomesti z besedo »izdatkov«.
10. člen
V sedmem odstavku 17. člena se za besedilom »v državnem proračunu« doda besedilo »za proračunsko leto, v katerem se izda odločba in začne teči obdobje upravičenosti izdatkov«.
11. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(izvajanje in potrditev programov, projektov in aktivnosti tehnične pomoči)
(1) Izbor, potrjevanje in izvajanje programov, projektov ter aktivnosti tehnične pomoči, ki jih izvaja organ upravljanja v vlogi upravičenca, so urejeni s posebnimi navodili organa upravljanja.
(2) Organ upravljanja pripravi predlog operacije (programa) na ravni operativnega programa za njegovo celotno obdobje izvajanja in ga potrdi z odločbo. Odločba o potrditvi operacije skupaj s predlogom programa tehnične pomoči predstavlja pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju predstavlja podlago za uvrstitev projekta v NRP in se šteje kot operacija, ki se evidentira v ISARR. Na ravni operacije (programa ali pogodbe o sofinanciranju) organ upravljanja pripravi posamezni zahtevek za povračilo. Organ upravljanja o potrditvi operacije tehnične pomoči (programa) obvesti organ za potrjevanje in revizijski organ.
(3) V skladu z navodili organa upravljanja neposredni ali posredni proračunski uporabnik sodeluje pri izvajanju aktivnosti, ki jih organ upravljanja izvaja koncentrirano. Organ upravljanja o aktivnostih, ki se izvajajo koncentrirano, obvešča neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika ter organ za potrjevanje in revizijski organ. Plačilo za aktivnosti, ki se izvajajo koncentrirano, se izvede s postavk tehnične pomoči organa upravljanja.
(4) Neposredni ali posredni proračunski uporabnik s soglasjem neposrednega proračunskega uporabnika za aktivnosti, ki se izvajajo dekoncentrirano, pripravi projektni predlog za vključitev projekta v operacijo (program) tehnične pomoči in ga pošlje organu upravljanja. Organ upravljanja oceni projektni predlog za vključitev dekoncentriranih aktivnosti v operacijo (program) in ga uskladi z neposrednim ali posrednim proračunskim uporabnikom ter izda odločbo o vključitvi projekta v operacijo (program) tehnične pomoči, ki jo pošlje neposrednemu ali posrednemu proračunskemu uporabniku in v vednost organu za potrjevanje in revizijskemu organu. Odločba o vključitvi projekta v operacijo (program) tehnične pomoči skupaj s projektnim predlogom se šteje kot dodatek k pogodbi o sofinanciranju, na podlagi katerega organ upravljanja prerazporedi sredstva tehnične pomoči s svojih postavk na postavke neposrednega proračunskega uporabnika za tehnično pomoč. Neposredni ali posredni proračunski uporabnik izvaja projekt v skladu z zakonodajo, ki ureja javno naročanje, sistem javnih uslužbencev, sistem plač v javnem sektorju in delovna razmerja, določbami te uredbe ter navodili organa upravljanja.
(5) Za izdatke tehnične pomoči izvaja kontrolo po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES organ upravljanja.«.
12. člen
V drugem odstavku 23. člena se črta besedilo »v roku, ki ga določi Ministrstvo za finance, ali ob« in se za besedama »kohezijsko politiko« doda besedilo, ki se glasi »najpozneje v 30 dneh«.
13. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru neupravičene porabe sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko neposredni proračunski uporabnik vzpostavi terjatev do upravičenca v informacijskem sistemu za izvajanje državnega proračuna MFERAC in pozove upravičenca k vračilu sredstev v proračun. Rok za vračilo sredstev v državni proračun ne sme biti daljši kot 30 dni.«.
14. člen
V prvem odstavku 27. člena se za kratico »NRP« črtata vejica in nadaljnje besedilo.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Neposredni proračunski uporabnik mora imeti za izvedbo javnega razpisa za izbor operacij ali neposredno potrditev operacije sredstva načrtovana v NRP državnega proračuna v okviru evidenčnega projekta na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike ter zagotovljena v letu, v katerem je načrtovan začetek izvajanja operacij, za katere se sklenejo pogodbe o sofinanciranju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
15. člen
Doda se nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(upravljalna preverjanja)
(1) Upravljalna preverjanja so preverjanja v skladu s 13. členom Uredbe 1828/2006/ES. Med upravljalna preverjanja sodijo:
– izvajanje administrativnih kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES;
– izvajanje kontrol na kraju samem po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES;
– izvajanje kontrol prenesenih nalog.
(2) Upravljalna preverjanja izvajajo:
– organ upravljanja;
– neposredni proračunski uporabniki v vlogi posredniških teles;
– neposredni proračunski uporabniki v vlogi upravičencev;
– drugi udeleženci, ki so vključeni v izvajanje evropske kohezijske politike.
(3) Organ upravljanja določi smernice za izvajanje popravljalnih ukrepov v primeru odkritih napak in nepravilnosti pri izvajanju kohezijske politike.
(4) Na podlagi izvedenih upravljalnih preverjanj lahko organ upravljanja ali institucija, na katero so prenesene naloge organa upravljanja, v primeru ugotovljenih napak in nepravilnosti izreče popravljalne ukrepe in finančne popravke.«.
16. člen
V drugem odstavku 28. člena se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »V nekaterih primerih investicijskih transferjev občin in v primerih vnaprejšnjih plačil upravičencev za določene deleže vrednosti opreme, ko je za dobavo opreme vzpostavljeno tudi ustrezno finančno zavarovanje na relaciji upravičenec–dobavitelj, je mogoče administrativno kontrolo izvesti po izplačilu iz državnega proračuna, vendar pred pripravo zahtevka za povračilo in ob soglasju organa upravljanja. Podrobneje se ti primeri opredelijo v navodilih organa upravljanja.«.
V tretjem odstavku se za besedama »opravljenih kontrolah« dodata vejica in besedilo »razen v primerih«.
V četrtem odstavku se besedilo »plač iz tehnične pomoči in« nadomesti z besedilom »tehnične pomoči in stroške plač«.
17. člen
V 30. členu se črtata besedi »po dogovoru«.
18. člen
V prvem odstavku 32. člena se za kratico »MFERAC« črtata besedilo »nacionalnemu koordinatorju lizbonske strategije« in vejica.
19. člen
Peti odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Izdatki, ki so nastali v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, se kot sredstva za določitev osnove za izračun prispevka Skupnosti lahko upoštevajo tudi v primerih, ko so bila izplačila izvršena z integralnih postavk državnega proračuna, vendar le v primerih, ko preknjižbe med postavkami niso več možne. Proračunski uporabnik mora o tovrstnih izplačilih posebej obvestiti organ za potrjevanje.«.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad­nem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-1/2013
Ljubljana, dne 17. januarja 2013
EVA 2012-2130-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost