Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1161/12 , Stran 146
Ob-1161/12
Na podlagi 12. člena Statuta družbe PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Dunajska cesta 160, Ljub­ljana, Upravni odbor sklicuje
6. sejo skupščine družbe PDP,
Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d., Dunajska cesta 160, Ljubljana,
ki bo dne 3. 2. 2012 ob 13. uri, na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje predsednika skupščine. Predlog sklepa: »skupščina delničarjev družbe za predsednika skupščine imenuje Boruta Jamnika. Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notarka Nada Kumar.« 2. Sprejem Poslovno-finančnega načrta za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: »Skupščina družbe se seznani s soglasjem upravnega odbora družbe k vsebini Poslovno-finančnega načrta PDP, d.d. za poslovno leto 2012. Skupščina delničarjev družbe na predlog upravnega odbora in v skladu z določbo petega odstavka 281. člena ZGD-1 sprejme Poslovno-finančni načrt za poslovno leto 2012.« 3. Odobreni kapital družbe in spremembe Statuta družbe. 2.1 Predlog sklepa: »Skupščina delničarjev družbe upravni odbor družbe pooblašča, da v petih letih po vpisu ustanovitve družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 (petdeset) % osnovnega kapitala, oziroma največ za 893.473,00 EUR z izdajo do 893.473 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke. Upravni odbor sme v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča upravni odbor. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.« 2.2 Predlog sklepa: »7. člen Statuta družbe se spremeni, da spremenjen glasi: Upravni odbor je pooblaščen, da v petih letih po vpisu ustanovitve družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 (petdeset)  % osnovnega kapitala, oziroma največ za 893.473,00 EUR z izdajo do 893.473 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke. Upravni odbor sme v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča upravni odbor. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. Skupščina družbe pooblašča upravni odbor, da sprejme čistopis Statuta družbe, ki vključuje spremembo 7. člena Statuta v skladu s tem sklepom.« Pojasnila Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno po pošti, z elektronsko pošto ali po telefaksu prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljub­ljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@pdp.si. Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov Upravnega odbora ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V tajništvu na sedežu družbe, na naslovu Dunajska cesta 160, Ljub­ljana, so delničarjem na voljo vse relevantne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 ter gradivo (Poslovno-finančni načrt za poslovno leto 2012) za sejo skupščine delničarjev družbe.
PDP, d.d. predsednik Upravnega odbora Borut Jamnik

AAA Zlata odličnost