Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1127/12 , Stran 144
Ob-1127/12
Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d., Koprska 92, 1000 Ljub­ljana, v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja vabilo na
11. skupščino
družbe Datalab Tehnologije d.d.,
ki bo dne 27. 2. 2012, ob 16. uri, na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprska ulica 92, 1000 Ljub­ljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, katerega predlaga upravni odbor: Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda. 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2011, ki je trajalo od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2011, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2011, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011. 4. Povečanje odobrenega kapitala. 5. Sprememba statuta družbe. 6. Izvolitev člana upravnega odbora. 7. Razširitev dejavnosti družbe. 8. Prejemki poslovodstva. 9. Nagrada poslovodstva za poslovno leto 2011. 10. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012. 11. Uskladitev statuta. Predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Špela Mesesnel. Za preštevalki glasov pa Maja Fujan in Božena Vuksan. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Uroš Kos. Potrdi se predlagani dnevni red po predlogu sklicatelja. 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d., skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2011, ki je trajalo od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2011, ki je trajalo od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2011, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2011, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: 1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2011, znaša 727.318,21 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 291.172.99 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2011 v višini 436.145,22EUR. Bilančni dobiček v višini 727.318,21EUR se deli: – 100.905,60 EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku, – 626.412,61EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Predlog sklepa: 2. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2011, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2011 na strani 131, v točki 6.35.2 Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom. Predlog sklepa: 3. Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 4. Povečanje odobrenega kapitala. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: 7. člen Statuta se spremeni tako, da se sedaj glasi: Osnovni kapital družbe znaša 1.965.441,28 EUR (z besedo: enmilijondevetstopetinšestdesettisočštiristoenainštirideset 28/100). Upravni odbor je pooblaščen, da 5 let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke vložke, osnovni kapital družbe poveča za največ znesek v višini 982.720,64 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo ustreznega števila novih navadnih imenskih kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki. Nove delnice se lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovodstvu, za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop novim delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic ali za druge namene v skladu z zakonom. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni. Upravni odbor lahko vsakokrat to prednostno pravico izključi. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. 5. Sprememba statuta družbe. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: spremeni se 23. člen Statuta, tako da se sedaj glasi: Upravni odbor družbe ima od tri do šest članov. Člane upravnega odbora voli skupščina za dobo največ 6 let, kolikor sklep o izvolitvi ne določa drugače, z možnostjo ponovne izvolitve. 6. Izvolitev člana upravnega odbora. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: za četrega člana upravnega odbora družbe Datalab tehnologije d.d. se izvoli Matt Mayfield, EMŠO 0106967501193, stan. Kongresni trg 5, 1000 Ljub­ljana, ki se izvoli za obdobje do 17. 6. 2013, torej do dne, ko mandat poteče ostalim že izvoljenim članom upravnega odbora. 7. Razširitev dejavnosti družbe. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: dejavnost družbe se razširi in uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako da se vse dosedaj vpisane dejavnosti črtajo in vpišejo naslednje dejavnosti, zaradi česar se spremeni 3. člen statuta, ki se sedaj glasi: Družba opravlja sledečo dejavnost: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Prejemki poslovodstva. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada plačilo v višini 60,00 EUR bruto na opravljeno uro, izvršnemu direktorju 4.500,00 EUR bruto I na mesec, članom upravnega odbora pa 60,00 EUR bruto na opravljeno uro. Poleg mesečnega plačila za delo so predsednik in člani upravnega odbora upravičeni do povračila stroškov, skladno z veljavnimi predpisi. Za delo v vsaki posamezni komisiji upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20 % mesečnega plačila. Plačilo se izplačuje mesečno do 15 v mesecu za pretekli mesec. 9. Nagrada poslovodstva za poslovno leto 2011. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: za poslovno leto se članom upravnega odbora v skladu z 29. členom statuta prizna nagrada skladno s smernicami 9. skupščine v višini 10 % od 436.145,22 EUR čistega dobička poslovnega leta 2011 družbe kar zaokroženo znese bruto 43.000,00 EUR, in sicer: Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 23.000,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 13.000,00 EUR in Tone Černe dobi nagrado v višini bruto 7.000,00 EUR. Nagrade se izplačujejo izključno v delnicah družbe razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko izvrši v denarju. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje. 10. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljub­ljana. 11. Uskladitev statuta. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravni odbor družbe za uskladitev besedila statuta družbe z veljavno sprejetimi skupščinskimi sklepi. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Koprska ulica 92, 1000 Ljub­ljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevenega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Objava nasprotnega predloga Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 Gradivo Na poslovnem naslovu družbe Koprska 92 so od dneva sklica skupščine, pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2011, – čistopis novega statuta, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, – politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora. Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe: www.datalab.si in na Seo Netu. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e- poštni naslov: investor@datalab.eu. Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: investor@datalab.eu. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosto delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Datalab Tehnologije upravni odbor

AAA Zlata odličnost