Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 5/2012 Ob-1158/12 , Stran 141
Št. 5/2012 Ob-1158/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/09), sklepa št. 27, 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 27. 10. 2011 in sklepa št. 27, 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 19. 12. 2011, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje: 1. Zemljišči, parc. št. 2269/78, v izmeri 640 m2 in parc. št. 2269/88, v izmeri 3.723 m2, obe k.o. 660 – Studenci, sta v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležita ob Dravograjski cesti. V skladu z Odlokom o lokacijskem načrtu za del območja PPE St 9-S – območje med Dravograjsko cesto, podaljškom Ceste proletarskih brigad, razpršeno gradnjo ob Studenški ulici in predvideno cesto »B« ter stanovanjsko zazidavo ob Jenkovi ulici (MUV št. 12/05, 22/05, 15/11, 24/11), je na teh zemljiščih predvidena gradnja bencinske črpalke in objekt namenjen trgovski in poslovni dejavnosti. Kupec zemljišč je dolžan zgraditi cesto »B« s kompletno komunalno opremo v skladu z zgoraj navedenim odlokom in mora pred izdajo gradbenega dovoljenja skleniti z JP GSZ d.o.o./MOM pogodbo o opremljanju v skladu z 78 členom ZPNačrt-om (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ali plačati sorazmerni del stroškov za komunalno opremo investitorju ceste »B«. Zemljišči, parc. št. 2269/78 in 2269/88, k.o. 660 – Studenci, sta v severnem delu obremenjeni s stvarno služnostno pravico za rekonstrukcijo, ureditev, uporabo in vzdrževanje cestnega priključka kot dostopne ceste za hojo in vožnjo z vsemi motornimi vozili v korist vsakokratnega lastnika in vsakokratnega imetnika stvarne pravice, parc. št. 2269/76 in 2269/77, obe k.o. 660 – Studenci. Zemljišči se prodajata najmanj po izhodiščni ceni 650.087,00 EUR. V ceni ni zajet 20 % DDV. Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. 2. Zemljišče, parc. št. 2269/91, v izmeri 1.428 m2, k.o. 660 – Studenci, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob Studenški ulici. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina v skladu z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06, 01/07, 5/07, 01/08, 5/08, 14/08, 15/08, 17/09, 26/09, 30/09, 16/10, 2/11, 4/11, 12/11 in 23/11) opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni 187.068,00 EUR. V ceni ni zajet 20 % DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje listine: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve sub­jekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz Ajpes-a in številke TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10 % varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun JP GSZ d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d. najkasneje do 7. 2. 2012, in sicer pod tč. 1, v višini 65.008,70 EUR in pod tč. 2, v višini 18.706,80 EUR, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno ceno za posamezni sklop zemljišč, – posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika, – in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 30. 6. 2012. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba na nakup zemljišča – z navedeno zaporedno številko in oznako – Ne odpiraj«, morajo prispeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 9. 2. 2012, do 9. ure. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer dne 9. 2. 2012, ob 11. uri, na sedežu JP GSZ d.o.o. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisije za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP GSZ d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da ne skleneta prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist MOM. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiško­knjižni predlog. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 1,5 % od izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV. 9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o./MOM lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/22-01-422, 22-01-423, 22-01-554 ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti