Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 478-12/2011 Ob-1144/12 , Stran 140
Št. 478-12/2011 Ob-1144/12
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjur v posamični vrednosti nad 20.000 EUR za leto 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 747-13-23, faks 03/57-43-446, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje in izklicna vrednost: Pod A) Komunalno opremljene gradbene parcele v stanovanjski coni Grajski log II. na Proseniškem: P/1. Zemljišče parc. št. 264/10 pašnik, v izmeri 974 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 58.440,00 EUR brez DDV; P/2. Zemljišče parc. št. 264/11 pašnik, v izmeri 637 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 38.220,00 EUR brez DDV; P/3. Zemljišče parc. št. 264/12 pašnik, v izmeri 835 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 50.100,00 EUR brez DDV; P/4. Zemljišče parc. št. 264/13 pašnik, v izmeri 870 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.200,00 EUR brez DDV; P/5. Zemljišče parc. št. 264/14 pašnik, v izmeri 880 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.800,00 EUR brez DDV; P/6. Zemljišče parc. št. 264/15 pašnik, v izmeri 771 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 46.260,00 EUR brez DDV; P/7. Zemljišče parc. št. 264/19 pašnik, v izmeri 481 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 28.860,00 EUR brez DDV; P/8. Zemljišče parc. št. 264/21 pašnik, v izmeri 557 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 33.420,00 EUR brez DDV; P/9. Zemljišče parc. št. 264/23 pašnik, v izmeri 649 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 38.940,00 EUR brez DDV; P/10. Zemljišče parc. št. 264/25 pašnik, v izmeri 879 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.740,00 EUR brez DDV; P/11. Zemljišče parc. št. 264/16 pašnik, v izmeri 704 m² in parc. št. 1203/9 neplodno, v izmeri 113 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 49.020,00 EUR brez DDV; P/12. Zemljišče parc. št. 264/17 pašnik, v izmeri 772 m² in parc. št. 1203/8 neplodno, v izmeri 110 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 52.920,00 EUR brez DDV; P/13. Zemljišče parc. št. 264/18 pašnik, izmeri 843 m² in parc. št. 1203/7 neplodno, v izmeri 19 m², vpisano v k.o. 1133 – Goričica, za izhodiščno ceno 51.720,00 EUR brez DDV. Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) in so namenjena gradnji eno in dvostanovanjskih objektov višinskega gabarita obstoječe grajene strukture širšega območja. Gradnja I. faze komunalne ureditve (kanalizacija, vodovodno omrežje in cestno omrežje v makadamski izvedbi) bo izvedena do 31. 5. 2012. Komunalna ureditev II. faze (javna razsvetljava in asfaltiranje cestnih površin) bo izvedena, ko bo zgrajena večina stanovanjskih objektov v stanovanjski coni Grajski log II. V izhodiščno vrednost nepremičnine 20 % DDV ni vključen. Pod B) V stanovanjski coni III/1 – Pod Vrbco v Šentjurju prodaja komunalno opremljene gradbene parcele s parc. štev. 237/3 travnik, v izmeri 615 m², vpisano v k.o. 1138 – Šentjur pri Celju, za izhodiščno ceno 36.900,00 EUR brez DDV. Zemljišče leži v območju, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 13/88, 1/91, 37/97, 83/02, 13/05 in 50/06) in je namenjeno gradnji individualnega stanovanjskega objekta. V izhodiščno vrednost nepremičnine 20 % DDV ni vključen. III. Pogoji prodaje: 1. Nakup po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Prodajalec ne prevzema odgovornosti glede geološke stabilnosti tal. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % ponujene cene za posamezno zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča fizične osebe oziroma naziv ter sedež pravne osebe); – navedbo davčne in EMŠO (fizične osebe) oziroma matične številke (pravne osebe); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe (pod točko A z navedbo zaporedne številke ali B); – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – pisno izjavo, da sprejema vse razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno predložiti: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – dokazilo o vplačani varščini, številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 6. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 7. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 9. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. 11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma javnega odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, ali katerimkoli ponudnikom je izključena. IV. Drugi pogoji Za nepremičnine pod točko A in B je rok za začetek gradnje dve leti od dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3. gradbene faze je tri leta od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Prodajalec si na vseh nepremičninah, ki so predmet prodaje, izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje, vzdrževanja in upravljanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture ter služnost dostopa do komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. V. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora najkasneje v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20 % DDV) in stroške notarskih storitev. Zemljiško­knjižni prenos vrši prodajalec po prejemu celotne kupnine. VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 15. 2. 2012 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 2. 2012 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur

AAA Zlata odličnost