Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 023-0001/2012-2 Ob-1139/12 , Stran 138
Št. 023-0001/2012-2 Ob-1139/12
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), v skladu s Sklepom o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Zreče za leto 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja v lasti Občine Zreče
1. Ime in sedež prodajalca – organizacija javnega zbiranja ponudb: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks 03/576-24-98, e-pošta: info@zrece.eu. 2. Opis predmeta prodaje Stanovanje, na naslovu, Stari trg 14, 3215 Loče. Predmet prodaje je stanovanje v večstanovanjski stavbi, z naslovom Stari trg 14, 3215 Loče. Stanovanje je v katastru stavb označeno z identifikacijsko številko dela stavbe 8 in v zemljiški knjigi z naslednjimi podatki: stanovanje št. 8 z ID znakom 1119-608-8 (ID 5754934) v 3. in 1. etaži, v izmeri 56,87 m2, v stavbi na naslovu Stari trg 14, 3215 Loče in z ID znakom 608-8 (ID 5754934). Etažna lastnina v zemljiški knjigi je urejena. Nepremičnina ni obremenjena s stvarnimi ali drugimi pravicami. Izklicna cena stanovanja znaša 36.989,00 EUR. V ceno ni vštet 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Višina varščine znaša 3.698,90 EUR. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo: a) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo prispeti v zaprti kuverti, najkasneje do ponedeljka, 6. februarja 2012, do 8.30, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja stanovanja Loče«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. b) Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine: – naziv ponudnika (fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta; pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, matično številko, davčno številko, transakcijski račun, navedba zakonitega zastopnika oziroma podpisnika pogodbe); – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – pravne osebe, ki imajo sedež v EU predložijo izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v EU; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene na račun Občine Zreče, odprt pri Banki Slovenije, št. 01344-0100003613, z navedbo »varščina – prodaja stanovanja Loče«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem drugim, ki na razpisu ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji in da mu je pravno in dejansko stanje nepremičnine poznano. c) Stanovanje se prodaja po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. d) Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. e) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. f) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. g) Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je vsaj še 45 dni po javnem odpiranju ponudb. h) Postopek obravnavanja prispelih ponudb bo izveden v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. i) Z vplačilom varščine ponudnik pristane na vse pogoje, določene v tem razpisu. 5. Čas in kraj odpiranja ponudb Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 6. februarja 2012, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Odpiranje bo javno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. 6. Način in rok plačila kupnine Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 8 dni po vročitvi obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, celotno kupnino pa je izbrani ponudnik dolžan plačati na račun Občine Zreče, št. 01344-0100003613, odprt pri Banki Slovenije, v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v tem roku je bistvena sestavina pogodbe. Občina Zreče bo izdala zemljiško­knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo po prejemu celotne kupnine. Kupec nosi vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin (plačilo davka, stroški notarske overitve, vknjižba lastninske pravice na svoje ime). Izbrani ponudnik mora v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. 7. Ustavitev postopka: prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni brez obresti. 8. Podrobnejše informacije Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. 03/757-17-05, GSM: 051/610-371 – Mateja Čremošnik. Ogled stanovanja je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS, na oglasni deski Občine Zreče ter na spletni strani Občine Zreče: www.zrece.eu.
Občina Zreče

AAA Zlata odličnost