Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 0003/2012 Ob-1104/12 , Stran 135
Št. 0003/2012 Ob-1104/12
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej in Center za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7/b, 8000 Novo mesto, kot skrbnik solastnika, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šentjernej za leto 2012, objavljata
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, tel. 07/393-35-72, faks 07/393-35-77, e-pošta: sentjernej@siol.net. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja nepremičnine: stanovanje z balkonom, kletjo in drvarnico s pripadajočim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem na Prvomajski cesti 4 v Šentjerneju, stanovanje št. 7, v 3. etaži (1. nadstropje), vpisano v zemljiški knjigi stp št. 425, ID znak: 7.E ID stavbe 589, k.o. 1476 Šentjernej, v neto površini 58,99 m², last Občine Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, do 55/2949 in Silvestra Zorka, Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej, do 2894/2949. Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 32.400,00 €. Nepremičnina je obremenjena z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Občine Šentjernej. Zaznamba bo po plačilu kupnine izbrisana iz zemljiške knjige. V izhodiščno vrednost ni vključen 20 % DDV oziroma 2 % davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. 3.2 Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe 4.1 Na zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni obrtniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % ponujene cene za nepremičnino. Varščina se plača na EZR 01319-0100015314, sklic 478-1/2012. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino. 4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca, njegov točen naslov in telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo in ponujeno kupnino brez DDV-ja ali davka na promet z nepremičninami. 4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še: – originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo številko računa (banko in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko), – originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – originalno potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR). 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej, najkasneje do 28. 2. 2012, do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 2. 2012, ob 13. uri na naslovu: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili. 5.3 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 5.4 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 5.5 Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 5.6 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na podlagi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 5.7 Obveznosti prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.8 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh po izbiri. 5.9 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v petnajstih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Sklenitev prodajne pogodbe Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku petnajst dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šentjernej pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v osmih dneh od sklenitve pogodbe na EZR 01319-0100015314. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za promet prodaje pod točko 2. 8. Drugo Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičnini, lahko interesenti dobijo na tel. 07/393-35-72), ali e-pošti: sentjernej@siol.net. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šentjernej: www.sentjernej.si.
Občina Šentjernej CSD Novo mesto

AAA Zlata odličnost