Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 478-0033/2011 Ob-1090/12 , Stran 134
Št. 478-0033/2011 Ob-1090/12
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) v zvezi s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Žirovnica
1. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb sta zemljišči s parc. št. 829/2 in 831/5, travnik, v skupni izmeri 783 m2, k.o. Žirovnica, ki skupaj predstavljata nezazidano stavbno zemljišče oziroma zazidljivo parcelo v spodnjem delu naselja Moste nad avtocesto (prejšnji ZN Moste). Izhodiščna cena znaša 75.560,00 EUR. Navedena cena ne vključuje DDV. 2. Pogoji prodaje 2.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 2.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 2.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati plačano varščino. 2.4. Zemljiško­knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice bo kupcu izdano po plačilu celotne kupnine (vključno z DDV). 2.5. Plačilo celotne kupnine v roku 15 dni po izstavitvi računa na podlagi podpisa prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 2.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 20 % DDV ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo. 3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 3.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 7.500,00 EUR, in sicer na TRR prodajalca št.: 01392 – 0100007760, sklic 18 76902-7141998-(davčna številka ponudnika) z navedbo »varščina za zemljišče«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 3.2. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od 30 dni (pravne osebe), – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o veljavnosti dane ponudbe do 17. 4. 2012. Ponudbe morajo biti brezpogojne. 3.3. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali rokom za oddajo ponudb, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 3.4. Ponudniki morajo ponudbo oddati osebno ali priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, na naslov Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Na ovojnici mora biti oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišč v Mostah« in naveden naslov ponudnika. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež prodajalca najkasneje do petka, 17. 2. 2012, do 12. ure. 4. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 4.1. Komisija bo odprla prispele ponudbe dne 20. 2. 2012 ob 14. uri, v prostorih Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. 4.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 15 dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 4.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 4.4. Na podlagi tega razpisa Občina Žirovnica ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji nepremičnin z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 5. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Žirovnica, tel. 04/580-91-00, kontaktna oseba Monika Kusterle.
Občina Žirovnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti