Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1103/12 , Stran 131
Ob-1103/12
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine za postavitev začasnega prodajnega mesta na centralni plaži v Portorožu
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., daje v najem del plažne površine, v velikosti cca 225 m² (parcelna št. 1570/1, k.o. Portorož) in manjše skladišče, v izmeri cca 6 m² za postavitev začasnega prodajnega mesta z gostinsko dejavnostjo – točenje in prodaja pijač na centralni plaži v Portorožu. Lokacija površine je označena na skici, ki je sestavni del tega razpisa in je skupaj z osnutkom pogodbe ter tehničnim poročilom za začasno prodajno mesto (marela) objavljena na spletni strani upravljavca: www.okoljepiran.si. Najemna pogodba se sklepa za določen čas petih poletnih sezon od 1. 3. 2012 do 30. 10. 2016. Čas poletne sezone je čas od 15. 4. do 30. 10. v tekočem letu. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 8 dneh od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od najema in se varščina zadrži ter se pozove k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili dokazila: da proti njim ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe (izpisek iz sodne ali druge evidence); da ima poravnane davke, prispevke in druge dajatve v skladu s predpisi (potrdilo pristojnega davčnega organa); da je finančno in poslovno sposoben (potrdilo o plačilni sposobnosti na transakcijskem računu), da je registriran za opravljanje dejavnosti, prodaje in točenja pijač, skladno z zahtevami tega razpisa; potrdilo Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. in Občine Piran, da ima poravnane vse obveznosti. Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki imajo na dan oddaje ponudbe do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. in Občine Piran poravnane vse obveznosti. Izbrani najemnik je dolžan najemnino za prvo poletno sezono poravnati ob sklenitvi pogodbe, nato pa v dveh obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 1. 3. in drugi obrok 30. 9. vsako tekoče leto. Najemnina se pred plačilom vsakega obroka revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem obdobju. Varščina za resnost ponudbe znaša 1.200,00 EUR, ki jo mora ponudnik vplačati na transakcijski račun Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., številka: 10100-0032414679, odprt pri Banki Koper d.d. Ponudba mora biti veljavna najmanj dva meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi navesti rok do katerega velja ponudba. Izbranega ponudnika bremenijo stroški izvedbe razpisa. Izbranega ponudnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa ter vse davčne dajatve. Vsi stroški urejanja, obratovanja in poslovanja začasnega prodajnega mesta bremenijo izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik je tudi dolžan sam pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja za opravljanje dejavnosti. Najemnik je dolžan začasno prodajno mesto za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata postaviti skladno s tehničnim poročilom o začasnem prodajnem mestu, ki je bil sestavni del razpisne dokumentacije (marela). Pri tem je potrebno upoštevati Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) in Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 93/08). Najemnik je dolžan svojo dejavnost izvajati skladno z vsemi pogoji, ki so določeni v razpisni dokumentaciji, vezani na ta razpis. Kriterij za izbiro najemnika Kriterij za izbiro najemnika je ob predložitvi vse zahtevane dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev tega razpisa in osnutka pogodbe, tudi višina ponujene najemnine. Izklicna cena za oddajo površine za postavitev začasnega prodajnega mesta je 12.000,00 EUR/leto (brez DDV). Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili (ki ne smejo biti starejša od 30 dni) poslati v zapečateni ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba za plažo«. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. do dne 6. 2. 2012 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 2. 2012 ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku. Upravljalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo dela površine za postavitev začasnega prodajnega mesta na centralni plaži v Portorožu z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis, sta objavljeni na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.: www.okoljepiran.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo med delovniki na tel. 05/61-750-50 (ga. Vožič), 05/61-750-18 (g. Dulai) ali 05/61-750-52 (g. Todorović).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti