Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 10/2012 Ob-1180/12 , Stran 129
Št. 10/2012 Ob-1180/12
Na podlagi 97. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 v nadaljevanju: ZVKD-1) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za izbor javnega kulturnega programa v muzejih, vpisanih v razvid muzejev na podlagi 87. člena ZVKD-1 na področjih kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: programski poziv, oznaka JP-VR 2012)
Naziv in sedež naročnika poziva: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljub­ljana. 1. Predmet poziva Predmet programskega poziva je enoletno sofinanciranje javnega kulturnega programa v muzejih, vpisanih v razvid muzejev iz 87. člena ZVKD-1, na podlagi 97. člena ZVKD-1. ZVKD-1 v 97. členu opredeljuje sofinanciranje programov in projektov v pooblaščenih in drugih muzejih, vpisanih v razvid iz 87. člena tega zakona zunaj obsega državne javne službe. V razpisu uporabljeni in zapisni izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Namen in cilj programskega poziva Programski poziv je namenjen enoletnemu sofinanciranju javnega kulturnega programa tistih izvajalcev, vpisanih v razvid muzejev, ki jim ni bilo podeljeno pooblastilo za izvajanje državne javne službe in katerih dosedanje delovanje je bilo po kvalitativnih in kvantitativnih merilih v dejavnosti ovrednoteno kot strokovno, uspešno in javno dostopno, njihovi programi dela pa odražajo cilje in prioritete kulturne politike. Splošni cilji kulturne politike na navedenem področju programskega poziva so: – skrb za premično dediščino v muzeju in izven njega, na območju svojega delovanja, – skrb za zbirke, ki so v upravljanju muzeja v in izven matične hiše, – skrb za evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje, proučevanje in interpretiranje premične dediščine na območju svojega delovanja, – izvajanje celovitega in vsebinsko zaokroženega programa, – zagotavljanje dostopnosti programa na področju Republike Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem prostoru, – zagotavljanje programa, ki izkazuje širši pomen, – izvajanje programa, ki vključujejo sodelovanje med državnimi in pooblaščenimi muzeji/ galerijami. Splošni cilji kulturne politike so podlaga za vrednotenje dejavnosti posameznega izvajalca oziroma predlagatelja. 3. Pomen izrazov V okviru tega programskega poziva se uporabljajo naslednji pojmi: – Predlagatelj je izvajalec javnega kulturnega programa, ki je pravna oseba, vpisana v razvid muzejev iz 87. člena ZVKD-1 in nima pooblastila za izvajanje državne javne službe. – Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu tega programskega poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. – Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota dejavnosti, ki jih izvaja predlagatelj, ter je dostopen javnosti in ustreza kulturnopolitičnim in strokovnim ciljem. – Programski sklop je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota v okviru programa, npr. I. in II. sklop. – Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa po posameznih programskih sklopih, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki) in uravnoteženost upravičenih stroškov programa z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti). Prikazani morajo biti vsi viri financiranja programa in njihov obseg. 4. Področje programskega poziva Ministrstvo bo sofinanciralo javni kulturni program na prijavljenem področju, ki je sestavljen iz dveh programskih sklopov, in sicer: 4.1 I. sklop: evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje in proučevanje premične kulturne dediščine 4.2 II. sklop: interpretiranje premične kulturne dediščine in medinstitucionalno sodelovanje Vloga predlagatelja se upošteva kot program, če sta predlagana oba programska sklopa. 5. Pogoji za sodelovanje pri programskem pozivu Na programski poziv se lahko prijavijo le muzeji/galerije, vpisani v razvid muzejev iz 87. člena ZVKD-1 pri ministrstvu, ki nimajo pooblastila za izvajanje državne javne službe. Obvezno dokazilo: – kopija veljavnega ustanovnega akta,če ni javno objavljen, ♦ v letu prijave na ta razpis izpolnjujejo vse zahteve za vpis v razvid muzejev iz 87. člena ZVKD-1 Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da v letu prijave izpolnjuje vse zahteve za vpis v razvid, ♦ bodo v primeru izbora zagotavljali javno dostopnost sofinanciranega programa, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora zagotovil javno dostopnost sofinanciranega programa, ♦ so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva, Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva, Resničnost izjave se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo za pogodbene stranke hrani ministrstvo. ♦ za izvedbo programa zaprosijo sredstva v višini največ do 80 % celotne vrednosti programa, vendar največ 30.000 €, ♦ v okviru programa predlagajo oba programska sklopa, ♦ v okviru programa zaprosijo za financiranje enega področja opredeljenega v ustanovitvenem aktu, ♦ ne prijavljajo programskih vsebin, ki so že bile izbrane ali financirane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva ali na razpisih Filmskega sklada RS, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Obvezno dokazilo: izjava o tem, da predlagatelj ne prijavlja programskih vsebin, ki so že bile izbrane ali financirane na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih ministrstva ali na razpisih Filmskega sklada RS, Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Predlagatelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz točke 5. s podpisanimi izjavami na predpisanem prijavnem obrazcu 3. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister, pristojen za kulturo. Predlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in s prijaviteljem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zamudnimi obrestmi. 7. Kriteriji za izbor na programskem pozivu 7.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja v zadnjih treh letih bosta ocenjeni glede na: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2 Kakovost in izvedljivost predlaganih programskih sklopov za obdobje 2012 bosta ocenjeni glede na: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Uporaba kriterijev V okviru programskega poziva bodo financirani programi upravičenih oseb, in sicer po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev. Strokovna komisija bo ocenjevala popolne vloge po vrstnem redu njihovega prispetja. Sofinancirani bodo lahko le programi tistih predlagateljev, ki bodo dosegli: – vsaj 15 točk pri oceni kakovosti in uspešnosti javnega kulturnega programa v zadnjih treh letih (točka 7.1) ter – vsaj 55 točk pri kakovosti in izvedljivosti pri programskih sklopih (točka 7.2). Višina odobrenih sredstev za posamezni program bo odvisna od skupne višine prejetih točk in od razpoložljivih sredstev, skladno z določbami 9. točke tega programskega poziva 9. Obrazložitev načina ocenjevanja Kriteriji za izbor so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v dokumentaciji tega programskega poziva. Za posamezni kriterij lahko predlagatelj prejme 10 točk (ko izpolnjuje kriterij), 5 točk (ko delno izpolnjuje kriterij) ali 0 točk (ko ne izpolnjuje kriterij). Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in uspešnosti predlagatelja v zadnjih treh letih (ki so navedeni pod točko 7.1), je minimalno število točk, ki pomeni uvrstitev v postopek nadaljnjega ocenjevanja, 15 točk. Najvišje možno število prejetih točk je 30. Pri kriterijih za ocenjevanje kakovosti in izvedljivosti posameznega predlaganega programskega sklopa za obdobje 2010–2012 (ki so navedeni pod točko 7.2), je minimalno število točk, ki pomeni uvrstitev v izbor, 55 točk. Najvišje možno število prejetih točk je 70 točk. Po končanem ocenjevanju po kriterijih se določi tudi opisno oceno programa, in sicer tako, da se seštevek točk iz točk 7.1 in 7.2 opredeli po naslednji opisni lestvici: zelo kakovostno (od 90 do 100 točk), kakovostno (od 80 do 90 točk), zadovoljivo (od 70 do 80 točk), nezadovoljivo (od 0 do 70 točk). 10. Predvidena vrednost sredstev Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet programskega poziva, je 120.000 €. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe se bodo izplačevala na podlagi poročila o že realiziranem programu na podlagi izstavljenega/ih zahtevka/ov za izplačilo, kateremu/im bodo priložene kopije računov za posamezne upravičene stroške. Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministrstva, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Zadnji zahtevek za izplačilo je potrebno predložiti na ministrstvo najkasneje do 1. 12. 2012. 12. Rok za prijavo na programski poziv Rok za prijavo na programski poziv prične teči z dnem objave v Uradnem listu RS in se zaključi 20. 2. 2012. 13. Dokumentacija programskega poziva Dokumentacija programskega poziva obsega: – besedilo programskega poziva, oznaka JP VR 12, – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec), – prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec z navedbo bistvenih sestavin vloge), – prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju splošnih pogojev), – prijavni obrazec 4 (za programski sklop I. in II.) – ocenjevalni list, – vzorec pogodbe. Predlagatelj mora ob prijavi na programski poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce od 1-4, – ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 5.1 (če ni javno objavljeno). Dokumentacijo programskega poziva lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Dokumentacijo programskega poziva si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo tega javnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij, …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem navedeno dokumentacijo tudi poslati. 14. Oddaja vloge 14.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih programskega poziva in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub­ljana, do vključno 20. 2. 2012 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na programski poziv z oznako JP-VR 2012. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja. Vloge, ki niso pravilno označene, se zavržejo. 14.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 20. 2. 2012 oziroma do tega dne ni bila oddana na vložišču ministrstva. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po času prispetja. 14.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega poziva in dokumentacije. Pristojni uslužbenec je dolžan pozvati predlagatelja k dopolnitvi vloge in mu določiti rok pet dni, do katerega mora biti predložena dopolnjena vloga. Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do ocenjevanja na strokovni komisiji. Za datum prispetja vloge se šteje datum, ko je prispela zadnja dopolnitev in je vloga s tem popolna. 14.4 Oddaja popolne vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega programskega poziva. 15. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo: – vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog ter – nepopolne vloge. 16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Nada Zoran (nada.zoran@gov.si). Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede programskega poziva obrnejo na pristojno uslužbenko. 17. Vpogled v dokumentacijo programskega poziva: vpogled v dokumentacijo programskega poziva je možen v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljub­ljana), kot je navedeno pod točko 12. 18. Obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelja o izboru ali zavrnitvi obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo predvidoma do 2. 3. 2012. Ministrstvo bo izbralo predloge javnih kulturnih programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji tega javnega poziva. Opozorilo Prijavitelje opozarjamo, da v postopku javnega poziva JP VR-12 in skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011 potrebno v razpisnem postopku pred izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja programa Ministrstvo za finance, saj ministrstvo zaradi likvidnostnega položaja proračuna ne sme prevzemati obveznosti brez predhodne odobritve Ministrstva za finance. Kolikor soglasje s strani Ministrstva za finance ne bo izdano, ministrstvo programov, predlaganih za sofinanciranje, ne bo moglo sofinancirati.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost