Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 5/2012 Ob-1162/12 , Stran 128
Št. 5/2012 Ob-1162/12
Na podlagi 15. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub­ljana, objavlja javni natečaj za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 1. Objavlja se javni natečaj za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad). Direktor zastopa in predstavlja sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje sklada. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti sklada. Direktor je odgovoren za zakonitost poslovanja sklada in odgovarja skladu za škodo, nastalo zaradi njegovega nevestnega ali protipravnega ravnanja. Direktor sklada ima naslednje pristojnosti: – izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada, – organizira in vodi delo ter poslovanje sklada, – sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, h kateremu mora pridobiti soglasje nadzornega sveta sklada, ter druge akte sklada, – predlaga finančni načrt sklada, – sprejme akt o organizaciji notranje kontrole, – odloča o pravicah in obveznostih delavcev sklada, – v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev sklada med letom po posameznih namenih, – imenuje posebne delovne in projektne skupine, stalne in občasne komisije, – je odgovoren za pripravo letnega poslovnega in finančnega načrta sklada, – opravlja druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. 2. Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima najmanj univerzitetno izobrazbo, – ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti ter – ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna, – aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. 3. Prijava mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu; kandidat naj navede tudi delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih; – izjavo o aktivnem znanju vsaj enega svetovnega jezika; – izjavo kandidata, da: a) ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna, b) da za namen postopka javnega natečaja izrecno dovoljuje skladu pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence, sicer mora dokazila dostaviti sam, c) izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja. Prijava mora vsebovati tudi: – v celoti izpolnjen Europass življenjepis, – fotokopijo diplome, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ter – predstavitveno pismo, v katerem so navedene dosedanje izkušnje na področju dela sklada kamor kandidira ter vizija delovanja in razvoja sklada. Nepopolne in prepozne prijave in prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. 4. Nadzorni svet bo kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam, izdal poseben sklep. Nadzorni svet bo najprimernejšega kandidata za položaj predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izboru kandidata, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v roku 60 dni od imenovanja direktorja. 5. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta sklada. Nadzorni svet sklada oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja. Direktor bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub­ljana. 6. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – direktor« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljub­ljana, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, na spletni strani sklada in v dnevnem časopisu, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi. 7. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 01/434-10-80 (kontaktna oseba Zoran Kotolenko). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost