Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1129/12 , Stran 127
Ob-1129/12
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI, Svet zavoda Gimnazija Tolmin, Dijaška 12b, 5220 Tolmin razpisuje delovno mesto ravnatelja. Od kandidatov za imenovanje za ravnatelja se pričakuje, da: – izpolnjujejo splošne zakonske pogoje, – izpolnjujejo posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11): – imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, – imajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Pisno prijavo, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, dokazila o nazivu, dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o opravljenem ravnateljskem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, in kratek življenjepis) ter program vodenja zavoda, pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Gimnazija Tolmin, Dijaška 12b, 5220 Tolmin, s pripisom »Za razpis ravnatelja«. V primeru, da bo prejeta prijava nepopolna, se ne bo obravnavala. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden pričetek dela bo 1. 7. 2012. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru najkasneje v roku štirih mesecev od objave razpisa. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Gimnazija Tolmin

AAA Zlata odličnost