Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 03/2012 Ob-1109/12 , Stran 127
Št. 03/2012 Ob-1109/12
Svet Centra za socialno delo Litija na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 ZUPJS) in na podlagi 25., 26., 27., 28. člena Statuta Centra za socialno delo Litija ter sklepa 3. seje Sveta Centra za socialno delo Litija, z dne 7. 11. 2011, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Litija. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj; ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis ter program dela z vizijo za mandatno obdobje. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Litija, Ljub­ljanska cesta 12, z oznako na ovojnici: » Razpis za direktorja«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Litija

AAA Zlata odličnost