Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 110-01/2012 Ob-1108/12 , Stran 126
Št. 110-01/2012 Ob-1108/12
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/08 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E, v nadaljnjem besedilu: ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba (arhitektura, gradbeništvo, geodezija), – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno mesto je sistematizirano v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji v Občini Bovec številka 102-02/09-1 z dne 3. 11. 2009, v Oddelku za gospodarstvo, okolje in družbene dejavnosti, in sicer v Službi za okolje in prostor. Od kandidatov se pričakuje tudi, da imajo organizacijske sposobnosti in znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost odločanja na višjem nivoju, sposobnost nastopanja v javnosti, poznavanje programov za oblikovanje besedil in tabel na PC, osnovna raven tujega jezika, vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljena strokovna izpita – državni izpit iz javne uprave ter strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit za imenovanje v naziv, to je državni izpit iz javne uprave, skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V enakem roku bo moral opraviti tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Prijava mora vsebovati: 1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba; 3. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bovec pridobiti iz uradnih evidenc podatke, ki so navedene v 3. točki. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga pridobljena znanja in veščine. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8. Izbrani kandidat bo opravljal naslednje naloge: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi; – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih; – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Formalno nepopolne izjave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati naj vložijo prijavo v pisni obliki, ki se jo do vključno 4. 2. 2012 pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec« na naslov: Občina Bovec, trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire kandidata. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Miran Šušteršič, tajnik Občine Bovec, tel. 05/384-19-12 in 051/361-013. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, ki so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost