Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 2/2012 Ob-1102/12 , Stran 126
Št. 2/2012 Ob-1102/12
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) Srednja frizerska šola Ljub­ljana, Listrostrojska 53, 1107 Ljub­ljana, objavlja prosto delovno mesto: 1. enega strokovnega delavca vzdrževalec računalniške opreme, in sicer: – za določen čas od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2013, zaradi predvidenega zmanjšanja vpisa dijakov v zavod v šolskem letu 2011/2012 in nadaljnjih šolskih letih (109. člen ZOFVI), – s polnim delovnim časom v obsegu 40 ur na teden. Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmožnost idr.) in posebne pogoje, in sicer: – ima izobrazbo VII/1. stopnje diplomirani organizator informatike, – ima znanje slovenskega knjižnega jezika, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izbrani kandidat bo opravljal poskusno delo v trajanju 3 mesecev. Predviden pričetek dela je 1. 2. 2012 oziroma v skladu s pogodbo o zaposlitvi. Pisno prijavo s kratkim življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojih (kopije spričeval, potrdil, odločb ipd.) pošljite v 5 dneh po objavi na gornji naslov. Izbrani kandidat mora v roku 7 dni od prejema pisnega poziva šole predložiti tudi original potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI ter potrdilo pristojnega Okrožnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz druge alineje 107.a, ki ne sme biti starejše od 8 dni. Kandidati boste pisno obvestilo o (ne)izbiri prejeli v zakonitem roku.
Srednja frizerska šola Ljubljana

AAA Zlata odličnost