Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1137/12 , Stran 124
Ob-1137/12
Družba Eurocity d.o.o., Otiški vrh 25b, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, mat. št. 5617391000 (v nadaljevanju: zastavni upnik), zaradi poplačila svoje zapadle in neporavnane zavarovane terjatve skladno z določbami 167. člena SPZ in prvega odstavka 282. člena ZFPPIPP razpisuje
javno dražbo
za prodajo poslovnega deleža
I. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 24. 2. 2012 ob 12. uri, v poslovnih prostorih Aerodroma Maribor, na naslovu Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas. II. Predmet prodaje in izklicna cena Predmet prodaje je 100 % poslovni delež v družbi Aerodrom Maribor d.o.o., Letališka cesta 10, Orehova vas, mat. št. 5156467000, zap. št. deleža 55830, osnovni vložek 788.625,00 EUR. 1. Kupec bo kupil poslovni delež, pri čemer bo kupljeni poslovni delež ob plačilu celotne kupnine prost pravic tretjih. 2. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša 674.820,00 EUR. Ocenjena vrednost predmeta prodaje je skladno s sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, opr. št. St 1070/2010, z dne 2. 11. 2011, določena po metodi neto aktive. 3. Izhodiščna izklicna cena predmeta prodaje znaša 676.000,00 EUR. III. Dejstva o zavarovani terjatvi zastavnega upnika 1. Zastavni upnik ima zapadlo in neporavnano zavarovano terjatev do družbe Prevent Global d.d. – v stečaju, Kidričeva ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, mat. št. 5036488000 (v nadaljevanju: dolžnik) v skupni višini 1.762.854,51 EUR, kakor to izhaja iz Sklepa Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu o preizkusu terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic z dne 24. 5. 2011, opr. št. St 1070/2010. Omenjena terjatev zastavnega upnika je zavarovana z zastavnimi pravicami na naslednjih poslovnih deležih dolžnika: – na 20,8708 % poslovnem deležu dolžnika, zap. št. deleža 92487, osnovni vložek 774.724,59 EUR, ki ga ima le-ta v družbi Aerodrom Slovenj Gradec d.o.o., Mislinjska Dobrava 110, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, mat. št. 1636413000; – na 100 % poslovnem deležu dolžnika, zap. št. deleža 55830, osnovni vložek 788.625,00 EUR, ki ga ima le-ta v družbi Aerodrom Maribor d.o.o., Letališka cesta 10, Orehova vas, mat. št. 5156467000 in – na 100 % poslovnem deležu dolžnika, zap. št. deleža 66260, osnovni vložek 496.578,20 EUR, ki ga ima le-ta v družbi Prevent AFC d.o.o., Otiški vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu, mat. št. 1879855000. Zastavne pravice zastavnega upnika na omenjenih poslovnih deležih so nastale s sklenitvijo Pogodbe o kratkoročnem posojilu in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v obliki notarskega zapisa SV1089/09 z dne 18. 11. 2009 notarke Sonje Kralj in so vpisane v sodnem registru. 2. Zastavni upnik bo morebitni preostanek kupnine po poplačilu svoje terjatve nakazal dolžniku. 3. Zastavni upnik ni dolžan opraviti javne dražbe in prodati predmeta javne dražbe, če do začetka javne dražbe dolžnik plača zavarovano terjatev v celoti. 4. Predkupni upravičenci lahko izvršujejo predkupno pravico ter se udeležijo dražbe pod enakimi pogoji kot dražitelji, pri čemer imajo pri enaki višini ponujene kupnine prednost pred dražitelji. IV. Pravila javne dražbe in pogoji prodaje 1. Pogoji sodelovanja na javni dražbi 1.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki ustrezno izkažejo svojo identiteto in predložijo dokazilo o ustrezno vplačani varščini. 1.2. Dražitelj mora pred začetkom javne dražbe izkazati svojo identiteto. Dražitelj, ki je domača fizična oseba, svojo identiteto izkaže z osebno izkaznico; dražitelj, ki je tuja fizična oseba, pa s potnim listom. Dražitelj, ki je domača pravna oseba, svojo identiteto izkaže z izpiskom iz sodnega registra, njegov zakoniti zastopnik pa z osebno izkaznico. Dražitelj, ki je tuja pravna oseba, svojo identiteto izkaže z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža, njegov zakoniti zastopnik pa s potnim listom. 1.3. Če dražitelja zastopa pooblaščenec, mora pooblaščenec izkazati svojo identiteto na način iz prejšnje točke in predložiti tudi pisno pooblastilo, ki mora vsebovati tako neomejeno pooblastilo za zastopanje na dražbi kot tudi pooblastilo za sklenitev prodajne pogodbe. 2. Varščina 2.1. Dražitelj mora najkasneje 3 delovne dni pred javno dražbo vplačati varščino v višini 67.600,00 EUR na fiduciarni račun pooblaščenca zastavnega upnika, t.j. Odvetniška pisarna Vladimir Bilić d.o.o., št. TRR: SI56 1010 0004 7092 719, odprt pri Banka Koper d.d. z oznako »Varščina – dražba EC«. Dražitelj mora na javni dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine. 2.2. Kolikor kot dražitelj nastopa tudi zastavni upnik, je le-ta oproščen varščine, če njegova terjatev dosega višino varščine. 2.3. Vplačana varščina se ne obrestuje. 2.4. Dražitelju, ki na javni dražbi ne uspe, se plačana varščina brezobrestno vrne v roku 15 dni po koncu javne dražbe na št. TRR, ki ga mora takšen dražitelj po koncu javne dražbe sporočiti voditelju javne dražbe. 2.5. Če dražitelj na javni dražbi uspe in ne sklene prodajne pogodbe nemudoma po opravljeni javni dražbi, zastavni upnik obdrži varščino. 2.6. Če dražitelj na javni dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo nemudoma po opravljeni javni dražbi, se varščina šteje za aro, dano v znamenje sklenitve prodajne pogodbe, in se všteje v kupnino. 3. Vodenje javne dražbe in način draženja 3.1. Javno dražbo vodi pooblaščenec zastavnega upnika, t.j. Odvetniška pisarna Vladimir Bilić d.o.o. 3.2. Neposredno pred začetkom javne dražbe se bo opravil popis navzočih na javni dražbi. Pristop na javno dražbo je mogoč le do razglasa voditelja javne dražbe o začetku javne dražbe. Kasneje pristop in sodelovanje na javni dražbi, ne glede na morebitno plačilo varščine, ni več mogoče. 3.3. O poteku javne dražbe se vodi zapisnik. 3.4. Javna dražba bo opravljena kot dražba z zviševanjem izhodiščne izklicne cene. Znesek, za katerega se cena v posameznem koraku dražbe zvišuje, znaša 100.000,00 EUR. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, vendar ne nižjo od izhodiščne izklicne cene. 3.5. Javna dražba je končana 10 minut neposredno po tem, ko je dana najugodnejša ponudba. Po koncu javne dražbe voditelj javne dražbe razglasi uspešnega dražitelja in ga povabi k takojšnji sklenitvi prodajne pogodbe. 4. Pogoji prodaje 4.1. Uspešni dražitelj mora z zastavnim upnikom nemudoma po opravljeni javni dražbi skleniti prodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa v zadostnem številu izvodov. 4.2. Predmet javne dražbe se kupuje po načelu videno–kupljeno in zastavni upnik ne odgovarja za morebitne stvarne napake na predmetu prodaje. 4.3. Kupnina je enaka izklicni ceni, ki jo je sprejel uspešni dražitelj. 4.4. Uspešni dražitelj, s katerim je bila sklenjena prodajna pogodba, (v nadaljevanju: kupec) mora v roku 3 delovnih dni od sklenitve prodajne pogodbe plačati preostali del kupnine, in sicer tako, da ga nakaže na TRR zastavnega upnika, t.j. družba Eurocity d.o.o., št. TRR: SI56 0247 0025 4486 317, odprt pri NLB d.d. Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje prodajna pogodba za razvezano in zastavni upnik obdrži varščino oziroma aro. 4.5. Vsi morebitni davki, takse in ostali stroški, povezani s prenosom pravic na predmetu prodaje in z vpisom spremembe družbenika v sodni register, bremenijo kupca. 4.6. Vsi izvirniki sklenjene prodajne pogodbe se deponirajo pri notarju. Kupec prevzame svoj izvirnik prodajne pogodbe proti predložitvi dokazila, da je bila kupnina plačana v celoti in pravočasno. Če kupnina ni plačana v celoti in pravočasno, se prodajna pogodba šteje za razvezano in notar izroči zastavnemu upniku vse izvode izvirnikov prodajne pogodbe.
Eurocity d.o.o.

AAA Zlata odličnost