Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 0010/2012, 0007/2012 Ob-1114/12 , Stran 123
Št. 0010/2012, 0007/2012 Ob-1114/12
Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012, ki je priloga Odloka o proračunu Mestne občine Ljub­ljana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11)
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Prodajalec: Mestna občina Ljub­ljana, Mestni trg 1, Ljub­ljana, mat. številka: 5874025000, ID št. za DDV: SI67593321. Organizator javne dražbe: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljub­ljana, Zarnikova 3, Ljub­ljana. 2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena 2.1. Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina: stanovanje z začasno identifikacijsko št. 1728-327-903, v tlorisni površini 94,90 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in zemljišču), ki se nahaja v I. nadstropju stavbe, z naslovom Gornji trg 13 v Ljub­ljani, ki je povezana z nepremičnino s parc. št. 41.S in 45/2, k.o. Ljub­ljana mesto, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja stavbišče, v izmeri 415 m2, in njivo, v izmeri 124 m2, in je vpisana v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljub­ljani v katastrski občini Ljub­ljana mesto. 2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja stanovanje, ki je predmet te javne dražbe, ni vzpostavljena. Stanovanje ima začasno ID. št., ki jo je dodelila Zemljiška knjiga v skladu z Uredbo o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov s podatki zemljiškega katastra (Uradni list RS, št. 42/01). 2.3. Izhodiščna cena: 108.100,00 EUR. 2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec. 3. Najnižji znesek višanja 3.1 Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 4.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 4.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.4. Uspeli dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljub­ljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. 4.6. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub­ljana št.: 01261-0100000114, sklic na številko 7560-12-600003, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 16. 2. 2012, na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub­ljana, Zarnikova 3, Ljub­ljana, v sejni sobi v III. nadstropju, ob 9. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, in se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina 8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub­ljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 7560-12-600003, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba Gornji trg 13«. 8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljub­ljana, Zarnikova 3, Ljub­ljana: kontaktna oseba Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39 ali Karmen Pintar Oblak, tel. 01/306-15-46. Ogled nepremičnine bo 3. 2. 2012 med 9. in 9.45. Ogled dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodni najavi na tel. 01/306-14-39 (Mira Kastelic). 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Prodajalec poravna pripadajoči davek na promet z nepremičninami ter stroške notarske overitve podpisa prodajalca, kupec pa nosi stroške povezane z zemljiško­knjižnim urejanjem in z vknjižbo lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist. 10.4 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.5 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub­ljana (www.jssmol.si) in na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana (www.ljubljana.si) ter na oglasni deski na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljub­ljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

AAA Zlata odličnost