Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1155/12 , Stran 117
Ob-1155/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) in Pravilnika o sofinanciranju kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 67/04) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2012
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 2. Predmet razpisa: Občina Medvode razpisuje za leto 2012 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine. 3. Namen razpisa je sofinancirati: 3.1. redno društveno dejavnost; 3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode; 3.3. restavratorski in sanacijsko-kon­servatorski posegi na kulturnih spomenikih; 3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine; 3.5. raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine. 4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: Pod točko 3.1.: – društva morajo imeti v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine; – da imajo sedež v Občini Medvode; – da delujejo najmanj eno leto; – da imajo urejeno evidenco o članstvu; – da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode. Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.: – objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na območju Občine Medvode; – prijavitelj je lahko lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom; – prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov; – prijavitelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja. Pod točko 3.5.: – kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov. 5. Prednost pri financiranju bodo imeli objekti: – z večjo stopnjo zaščitenosti; – glede na pomen spomenika v Občini Medvode; – glede na stopnjo ogroženosti objekta; – projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. 6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 7. Merila in kriteriji za sofinanciranje: Točka 3.1.: – društva do 5 članov; – društva do 10 članov; – društva do 30 članov; – društva nad 30 članov. Točke 3.2., 3.3. in 3.4.: – stopnja zaščitenosti spomenika; – pomen spomenika za občino; – stopnja poškodovanosti objekta; – projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo; – višina sredstev iz drugih virov. Točka 3.5.: – reference nosilca projekta; – cilji projekta; – pomen za krajevno zgodovino in domoznanstvo; – višina sredstev iz drugih virov. Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in predlagala višino sofinanciranja. 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša 45.000,00 evrov. Razpisnik lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov oziroma projektov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju. 9. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2012. 10. Prijavitelj lahko z istim projektom oziroma programom kandidira le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2012. 11. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 12. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec; – vzorec pogodbe; – zahtevek za izplačilo sredstev; – obrazec poročila o porabi sredstev. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si). 13. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje in mora imeti priložene obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali oddana v tajništvu občine. Vsak prijavljen program mora biti poslan v ovojnici z oznako »Javni razpis – kulturna dediščina 2012 – Ne odpiraj!« Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge. Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge pozval prijavitelja, da jo dopolni. V primeru, da prijavitelj vloge ne bo dopolnil v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna. 14. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2012. 15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo prek tel. 051-361-309 (Alojzij Teršan) in 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti