Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Ob-1154/12 , Stran 117
Ob-1154/12
Občina Medvode na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode v letu 2012
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov ter redne dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij in društev ter združenj, ki delujejo na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti. 3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne neprofitne organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode. 4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov ter redne dejavnosti v letu 2012 so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04). 5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 30.000,00 EUR. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov si razpisnik pridržuje pravico, da določi najvišje število programov oziroma projektov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju. 6. Prijavitelji lahko z istim programom in projektom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2012. 7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2012. 8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako »Javni razpis – socialna, zdravstvena in humanitarna dejavnost 2012 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. 10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozne vloge. 11. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. 12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2012. Razpisno dokumentacijo zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si). 13. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo javnega razpisa; – prijavni obrazec; – vzorec pogodbe; – zahtevek za izplačilo; – obrazec poročila o porabi sredstev. 14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Medvode, pri Tatjani Komac, na tel. 361-95-25 in Sonji Rifel, na tel. 361-95-43.
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti