Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 1/2012 Ob-1152/12 , Stran 114
Št. 1/2012 Ob-1152/12
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, izdajanje promocijskega materiala, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in varstva okolja, osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma, spodbujanje razvoja celovitih turističnih pro­izvodov, aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka in organizacija ter izvajanje turističnih prireditev. II. Razpisna področja A) Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev, turistične zveze in članov turistične zveze Na razpisno področje A se lahko prijavijo turistična društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje, Turistična zveza Velenje in člani Turistične zveze Velenje. B) Organizacija in izvedba Silvestrovanja na prostem Na razpisno področje B se lahko prijavijo fizične osebe in druge pravne osebe, ki izvajajo projekt s področja turizma in imajo sedež na območju Mestne občine Velenje. C) Sofinanciranje programov turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih društev ali turistične zveze Na razpisno področje C se lahko prijavijo turistični podmladki, ki delujejo v okviru Turistične zveze Velenje ali v okviru turističnih društev, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje. Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso: – programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Mestne občine Velenje. Izjema so programi in projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje turistične ponudbe Mestne občine Velenje, – programi in projekti, ki se sofinancirajo s posebnih proračunskih postavk oziroma ki so že pridobili proračunska sredstva Mestne občine Velenje, – stroški dela oziroma plač prijaviteljev, – stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju, – materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ...). III. Pogoji za dodelitev sredstev Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti mora sedež na območju Mestne občine Velenje, – imeti morajo, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo, – imeti morajo zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenih programov in projektov. IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav Komisija za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijav upoštevala naslednja merila: a) Za razpisno področje A – Programi in projekti Splošna merila (1) Število članov društva (2) Kontinuiteta delovanja društva (3) Število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu Posebna merila Program (1) Promocijsko–informativna aktivnost (2) Izdajanje promocijskega materiala (3) Dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja (4) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih pro­izvodov (5) Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka (6) Organizacija in izvedba izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja turizma (7) Osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma Projekti (1) Organizacija in izvajanje turističnih prireditev (2) Predviden doseg projekta (3) Pomembnost projekta za promocijo Mestne občine Velenja (4) Uspešna prijava na razpise za pridobitev državnih sredstev oziroma sredstev EU (5) Usklajenost z razvojnimi smernicami razvoja turizma Prednostno bodo ovrednoteni tisti dogodki in prireditve, ki bodo imeli nacionalni ali mednarodni značaj in tisti, ki bodo s svojimi vsebinami prispevali k povečanem obisku turistov v Mestni občini Velenje. b) Za razpisno področje B – Organizacija in izvedba Silvestrovanja na prostem (1) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta (2) Predviden doseg projekta (3) Finančna konstrukcija projekta (4) Pomembnost projekta za promocijo Mestne občine Velenje Najvišje število možnih točk pri posameznem ocenjevalcu je 100. S 23. Silvestrovanjem v letu 2012 na Titovem trgu bi nadaljevali s kvalitetno vsebino in bogatim programom, ki privabi čim večje število obiskovalcev. c) Za razpisno področje C – Programi turističnih podmladkov Splošna merila (1) Število članov turističnega podmladka (2) Kontinuiteta delovanja turističnega podmladka (3) Število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu Posebna merila Program (1) Promocijsko–informativna aktivnost (2) Izdajanje promocijskega materiala (3) Dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja (4) Spodbujanje razvoja turističnih pro­izvodov namenjenih otrokom (5) Sodelovanje v projektu – Turizmu pomaga lastna glava (6) Sodelovanje na turističnih prireditvah v domačem kraju. V. Priloge: Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – za II. A točko Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev, turistične zveze in članov turistične zveze: – izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3, obrazec 4, obrazec 5) razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev, turistične zveze in članov turistične zveze, – parafiran vzorec pogodbe (priloga 1), – fotokopijo temeljnega akta društva (priloga 2). Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba. – za II. B točko Organizacija in izvedba Silvestrovanja na prostem: – izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3) razpisne dokumentacije za sofinanciranje projektov fizičnih oseb in drugih pravnih oseb, – parafiran vzorec pogodbe (priloga 1A – za pravne osebe, priloga 1B – za fizične osebe), – pooblastilo, da lahko Mestna občina Velenje pridobi fotokopijo potrdila o registraciji oziroma rednega izpiska iz sodnega registra (velja samo za pravne osebe) (priloga 2), – dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev (priloga 3), – reference prijavitelja oziroma izvajalca v obdobju zadnjih 3 let (priloga 4), – izdelan projekt prireditve ali dispozicija vsebine projektne naloge v primeru, ko gre za pripravo zasnove prireditve, z navedbo: načina izvedbe projekta in izvedbenih rokov, vrednostjo celotnega projekta s finančno konstrukcijo in predvidenim načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov (priloga 5). – za II. C točko Sofinanciranje programov turističnih podmladkov: – izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3 obrazec 4, obrazec 5)) razpisne dokumentacije za sofinanciranje programov turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih društev, turistične zveze in članov turistične zveze, – parafiran vzorec pogodbe (priloga 1), – fotokopijo temeljnega akta društva (priloga 2). Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba. VI. Višina razpisanih sredstev Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa, so: – za razpisno področje A: 16.000 €, – za razpisno področje B: 13.000 €, – za razpisno področje C: 3.000 €. Višina dodeljenih sredstev Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter ga posreduje županu Mestne občine Velenje, ki na podlagi predloga komisije izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Prijavitelj je dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, po zaključenem programu oziroma projektu v letu 2012, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila (vabila, fotografije) o izvedenih aktivnostih. Prijavitelj lahko dostavi vsebinsko in finančno poročilo za zaključeni posamezni del programa, ki ga je opredelil v svoji vlogi na javni razpis. Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila, ki jih bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje prejel do 30. novembra 2012. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni v mesecu decembru 2012. V tem primeru je prijavitelj dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje v roku 8 dni po zaključenem projektu, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila o izvedenih aktivnostih. Prijavitelju se bodo izplačala sredstva v višini, ki bodo izkazana s predloženim vsebinskim in finančnim poročilom, vendar največ v višini, določeni s sklepom. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2012, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni v mesecu decembru 2012. VIII. Rok za vložitev vlog Prijavitelji morajo prijave oddati do 20. februarja 2012 (velja datum poštnega žiga) na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga mora biti označena na naslovni strani z vidno oznako posebej za vlogo za točko II. A Sofinanciranje programov in projektov turističnih društev, turistične zveze in članov turistične zveze, posebej za točko II. B Sofinanciranje turističnih projektov fizičnih oseb in drugih pravnih oseb ter II. C Sofinanciranje programov turističnih podmladkov, in sicer: “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV, ki jih organizirajo turistična društva, turistična zveza in člani turistične zveze za leto 2012 – II. A točka” ali “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za organizacijo in izvedbo Silvestrovanja na prostem – II. B točka” ali “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje programov turističnih podmladkov na področju turizma v MOV za leto 2012 – II. C točka”. Na hrbtni strani mora biti naveden prijavitelj in njegov naslov. Prijavitelj iz točke II. A se lahko prijavi za izvedbo največ štirih (4) projektov. Turistična zveza Velenje lahko prijavi največ (5) projektov. Prijavitelj lahko kot partner sodeluje v več projektih. IX. Odpiranje in obravnava vlog Odpiranje vlog bo dne 22. februarja 2012, ob 10. uri. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo javnega razpisa popolna. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsak prijavitelj, ki na razpisu kandidira. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. Prijavitelje, katerih vloge na razpisu ne bodo popolne, bo komisija v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajstih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje zavrgel s sklepom. Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za razvoj in investicije, Titov trg 1, Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan. X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku roka za predložitev vlog. XI. Podpis pogodbe: Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje posreduje prejemniku sredstev sklep o odobritvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku petnajstih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis. Občino v pogodbi zastopa župan. Pogodba se sklene v pisni obliki in začne veljati z dnem podpisa. Pogodba, ki ni sklenjena v pisni obliki, je nična. XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih sredstev opravlja Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje. XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu Mestna občina Velenje, Turistično-informacijski center Velenje, Stari trg 3 (Vila Bianca), 3320 Velenje, na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si (Priložnosti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan, na tel. 03/896-18-60 ali po elektronski pošti: urska.gabersek@velenje.si; tic@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost