Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012

Kazalo

Št. 330-1/2012 Ob-1143/12 , Stran 111
Št. 330-1/2012 Ob-1143/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja (v nadaljevanju: pravilnik) v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013, objavljenem v Uradnem listu RS, št. (72/07, 76/07 in 63/08), sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 109 z dne 30. 12. 2011), objavlja Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2012
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2012 (sofinanciranje v kmetijstvu in v gozdarstvu – skupinske izjeme, pokrivanje operativnih stroškov transporta). Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za sofinanciranje v kmetijstvu – skupinske izjeme 23.200,00 EUR in za sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – de minimis 4.000,00 EUR in za pokrivanje operativnih stroškov transporta de minimis 14.410,00 EUR. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošne finančne določbe: 1. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme, ki se bo izvajala v letu 2012 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do zaključka razpisnega postopka). 2. Dokazila/plačani računi, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Sofinanciranje pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme, na podlagi priloženega programa. 4. Za pomoči dodeljene po pravilu de minimis; sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu in pokrivanje operativnih stroškov transporta, pa se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2012 do zaključka razpisnega postopka. III. Nameni razpisa Pomoč, dodeljena po Uredbi za skupinske izjeme A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo Cilji ukrepa: – ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, – boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva, – zmanjšanje pro­izvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev pro­izvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). A1. Urejanje pašnikov – višina razpisanih sredstev: 1.200,00 EUR. Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov. Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, pašni aparat … – Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih pro­izvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1– primar in C – primar), – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika ali ortofoto posnetek z označeno površino pašnika, – fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja, oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje in dovoljenje lastnika zemljišča. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012-Urejanje pašnikov«. A2. Naložbe v travniške sadovnjake: – višina razpisanih sredstev: 1.500,00 EUR. Sofinancirajo se stroški nakupa večletnih sadik visokodebelnih dreves. Upravičeni stroški: nakup dvoletnih rastlin za ekstenzivni trajni nasad. Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma do 15 sadik. – Upravičenci: – nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih pro­izvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji (pooblastilo mora vsebovati ime in priimek, naslov, KMG-MID, davčno številko in podpis). Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1– primar in C – primar), – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – fotokopijo, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012-Oživljanje travniških sadovnjakov«. A3. Agromelioracije in ureditev poti – višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR. Sofinancirajo se stroški izvedbe agromelioracijskih del, in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: stroški izvedbe del, razen drenažna dela in material za drenažo, oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjševanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %. Sofinancira se do 50 % vrednosti investicije brez DDV, na območju z OMD, oziroma največ 600 EUR. – Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih pro­izvodov, imajo sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo – razpisni obrazci (A – primar, B1– primar in C – primar), – fotokopijo zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, – predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – kopijo katastrskega načrta ali ortofoto posnetek z označeno površino predvidenih agromelioracij, – program del, ki ga pripravi KGZS Celje, Izpostava Slovenj Gradec. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012-Agromelioracije in ureditev poti«. B. Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu Namen ukrepa Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja. B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev – višina razpisanih sredstev: 6.000,00 EUR. B2. Naloga 6706:Sofinanciranje – kmetijstvo splošno – višina razpisanih sredstev: 9.000,00 EUR. B3. Naloga 6707: Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje – višina razpisanih sredstev: 1.500,00 EUR. Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe, – za stroške prehrane. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100 % vrednosti stroškov brez DDV; (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno), – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro­izvajalcem. Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo in pospešujejo razvoj na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Slovenj Gradec, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (A – primar, B2 – primar in C – primar), – predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …), – zapisnik občnega zbora s programom dela društva za leto 2012, ter terminski in finančni načrt programa, – seznam aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini). Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako (odvisno za kateri ukrep se vlagatelj prijavlja) B1. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012 Sofinanciranje strokovnih društev«. B2. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012 Sofinanciranje – kmetijstvo splošno«. B3. »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012 Sofinanciranje – izobraževanje na področju živinoreje«. Pomoči dodeljene po pravilu de minimis C1. Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu – višina razpisanih sredstev: 4.000,00 EUR: (naloga 6730). Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine pro­izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Višina sofinanciranja: Sofinancira se do 100 % vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa brez DDV, oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: izvajalci so sub­jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju Mestne občine Slovenj Gradec in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Slovenj Gradec). Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani. Podpore se ne dodelijo: – za stroške prehrane. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu (A – de minimis, B – de minimis in C – de minimis), – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do zaključka razpisa, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …). Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012-Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu«. D1. Pokrivanje operativnih stroškov transporta – višina razpisanih sredstev: 14.400,00 EUR. Sofinancirajo se stroški transporta na odročnih območjih Mestne občine Slovenj Gradec. Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli, način izvedbe plačil. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta, – predložiti mora seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Podpore se ne dodelijo za financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih progah. Sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov za prevoz. Upravičenci so: – zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta, – sub­jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu Pokrivanje operativnih stroškov transporta (A – de minimis, B – de minimis in C – de minimis), – dovoljenje za opravljanje dejavnosti transporta, – seznam lokalnih, odročnih prog, (mreža) organiziranega transporta na odročnih območjih z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2012 do zaključka razpisa. Označitev vlog: Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012-pokrivanje operativnih stroškov transporta«. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti: investicija oziroma dejavnost (po pravilu de minimis), ki se bo izvajala v letu 2012 in bo predmet prijave na ta razpis, je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 10. decembra 2012, upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do datuma navedenega izdanem upravnem aktu, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev. Za pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme pa velja pravilo iz II. poglavja, točka 1. V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec osebno v sprejemni pisarni – vložišču občine: – za ukrepe pod črko B in C do vključno 20. 2. 2012 (velja datum poštnega žiga), – za ukrepe pod črko A in D do vključno 15. 3. 2012 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Kmetijstvo 2012 (ter ukrep na katerega se vlagatelj prijavlja)«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan občine. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2012, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije …), – poročilo o opravljenem delu. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Odpiranje vlog za ukrepe pod črko B in C bo najkasneje do 23. 2. 2012, za ukrepe pod črko A in D pa najkasneje do 28. 3. 2012. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Mestna občina Slovenj Gradec v 30 dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Mestna občina Slovenj Gradec bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. VII. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji dve leti. VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija ter tudi podrobni pogoji upravičenosti stroškov itd. (Pravilnik), je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stran Mestna občina Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si ali pa jo v tem roku zainteresirani brezplačno dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. IX. Splošna merila za ocenjevanje vlog – društva B1. Naloga 6705: Sofinanciranje strokovnih društev Društvo mora za sofinanciranje doseči najmanj 20 točk Tabela 1: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po tel. 02/881-21-24 ali osebno pri Marijanu Klemencu ali na elektronskem naslovu: marijan.klemenc@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost